Banca Europeana de Investitii

Imagine preview
(6/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Banca Europeana de Investitii.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 12 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Banci

Extras din document

Atunci când vorbim de Uniunea Europeană din zilele noastre putem spune că este rezultatul unui proces care a început acum mai bine de o jumătate de secol prin crearea Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului. Deşi principalul motiv al acestei noi Comunităţi a fost pacea durabilă, ulterior s-a ajuns la concluzia că aceasta nu ar fi avut succes fără o performanţă adecvată în câmpul economic. Regăsim ulterior extinderea conceptului de piaţă comnună la toate bunurile comercializate între statele membre, ce are loc în anul 1958 prin înfiinţarea Comunităţii Economice Europene(CEE). Cu ocazia creării acestei comunităţi are loc înfiinţarea uneia dintre cele mai importante instituţii, Banca Europeană de Investiţii (BEI), având personalitate juridică şi autonomie financiară.

BEI îşi desfăşoară activitatea în strânsă colaborare cu comunitatea bancară, atât în ceea ce priveşte împrumuturile de pe pieţele de capital, cât şi finanţarea proiectelor de capital. BEI acordă credite din împrumuturile contractate, care împreună cu fondurile proprii (capital şi rezerve), constituie resursele proprii. În afara UE, operaţiunile de finanţare ale BEI sunt realizate în principal din resursele proprii ale băncii, dar, de asemenea, prin mandat, din resursele bugetare ale statelor membre.

Ea finanţiază proiecte de investiţii pentru a contribui la dezvoltarea echilibrată a Uniunii. În acelaşi timp „bancă” şi „organ” al Uniunii Europene, ea contribuie la realizarea obiectivelor Uniunii prin finanţarea de proiecte vizând promovare integrării europene, dezvoltarea echilibrată, coeziunea economică şi socială ca şi dezvoltarea unei economii bazate pe competenţă şi inovaţie.

BEI urmăreşte şi îşi adaptează continuu activitatea la evoluţiile recente ale politicilor comunitare.

Banca Europenă de Investiţii este dotată cu personalitate distinctă de cea a Comunităţii, fiind administrată de propriile sale organe, conform statutului său ce face obiectul unui protocol anexat la tratatul CE, astfel încât să poată acţiona în deplină independenţă pe pieţele financiare ca oricare altă bancă.

Independentă în ceea ce priveşte gestiunea, Banca rămâne strâns legată de Comunitate prin obiectivele pe care le promovează. În Tratatul de la Maastricht dispoziţiile care dirijează Banca Europeană de Investiţii nu au fost modificate, ci s-au adăugat unui aliniat potrivit căruia în executarea misiunii sale ea facilitează finanţare programelor de investiţii în legătură cu intervenţiile fondurilor structurale şi ale altor instrumente financiare ale Comunităţii.

BEI, se finanţează prin împrumuturi de pe pieţele de capital. Ea dispune, prin comparaţie cu băncile clasice, de resurse comerciale provenite din depozite de economii sau conturi curente.

Astăzi , BEI fiinţează pe pieţele de capital cu cea mai bună cotaţie,”triplu A”. această cotaţie îi permite să mobilizeze, în condiţii foarte competitive, cele mai importante volume financiare necesare pentru susţinerea investiţiilor.

Aderarea la UE a încă trei noi state în anul 1995 a antrenat modificări în structura Băncii prin suplimentarea cu un loc de fiecare in Consiliul Guvernatorilor si, respectiv, cu cate un membru titular in Consiliul de Administratie. Capitalul băncii a fost majorat cu 7,1% ajungându-se la 62 miliarde ECU.

Sediul Bancii Europene de Investiţii este la Luxemburg, unde atrage un personal calificat si multicultural, provenind din toate statele membre ale UE.

Actionarii BEI sunt statele membre ale Uniunii Europene. Acestea subscriu, în mod unitar , la capitalul Băncii, după o cheie de repartiţie care reflectă ponderile economice în Uniune.

În aplicarea statutului său, BEI beneficiază de autonomiile de decizie în cadrul sistemului institutional comunitar. Structurile sale de conducere şi control îi permit să ia decizii de împrumut în funcţie doar de meritele proiectelor şi celor mai importante oferte de finanţare.

BEI dispune de o structură a controalelor internă şi externă, acoperind ansamblul operaţiunilor sale şi aplicând metodologiile în vigoare în sectorul financiar şi bancar. Organul suprem al acestei structuri este Comitetul de Verificare, care verifică regularitatea operaţiunilor şi livrările Băncii pe baza lucrărilor organelor de control şi de audit intern, la fel ca şi avizarea celor externe. El cooperează şi cu Curtea Europeană de Conturi în ceea ce priveşte controlul extern al operaţiunilor efectuate de BEI pe fonduri bugetare sau cele ale statelor membre.

BEI cuprinde un Consiliu de Guvernatori, un Consiliu al Directorilor şi un Comitet de Direcţie.

- Consiliul Guvernatorilor.

Este principalul organism de conducere al băncii. Reuneşte miniştrii desemnaţi de fiecare dintre state membre, în general pe cei de finanţe. El defineşte directivele generale ale politicii de credit, aprobă bilanţul şi raportul anual, angajează Banca pentru finanţări în afara Uniunii şi decide creşterile de capital. Numeşte membrii Consiliului de Administraţie, al Consiliului Director şi Comitetului de Verificare..

- Consiliul Director

Prezidat de preşedintele BEI, are drept misiune aprobarea creditelor şi garnaţiilor sau contractarea de împrumuturi şi condiţiile realizării acestora şi asigură conducerea în bune condiţii a băncii. Din consiliul director fac parte 28 de administratori(cate unul din fiecare stat membru şi unul desemnat de Comisia Europeană) 18 supleanţi, numiţi pentu 5 ani de către Consiliul Guvernatorilor, cu posibilitatea reînoirii mandatului şi 6 experţi (trei directori şi trei supleanti).

Fisiere in arhiva (1):

  • Banca Europeana de Investitii.doc