Capitalul si actionariatul Bancii Comerciale Moldova - Agroindbank S.A.

Imagine preview
(10/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Capitalul si actionariatul Bancii Comerciale Moldova - Agroindbank S.A..
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 18 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

Introducere ..3
1.Structura acționariatului băncii, inclusiv denumire, cota de participare.Cerințele BNM privind acționarii băncii și evaluarea respectării acestora în cadrul băncii MAIB ...4
2. Analiza evoluția capitalului băncii în perioada ultimilor 5 ani. Determinarea coeficientul suficienței capitalului pondeart la risc, pentru perioada analizată și precizarea semnificației acestui coeficient .10
3.Organigrama băncii și prezentarea analizei succinte a structurii organizatorice: analiza teritorială (filiale, agentii, reprezentanțe),analiza funcțională (secții, direcții, departamente) 12
4. Motivele și situațiile de intervenție a BNM în gestiunea băncii comerciale .15
Concluzii ..17
Bibliografie 18

Extras din document

Actualitatea temei cercetării. Existența unui sistem economic-financiar eficient constituie condiția principală în dezvoltarea unui sistem economic. Sistemul financiar include :

- Sistemul bancar

- Instituțiile financiare specializate

- Bursa de valori

Cercetarea sistemului bancar reprezintă o actualitate , iar analizei fiecărei bănci în parte permite cunoașterea aprofundată a acestei ramuri și evidențierea poziției acesteia în sistem.

Obiectul cercetării: Capitalul și acționariatul băncii comerciale „MOLDOVA - AGROINDBANK” S.A.

Scopul cercetării: Analiza evoluției capitalului și structurii băncii comerciale , în scopul determinării poziției acesteia pe piața financiar - bancara, și stabilirea factorilor ce au influiențat acest fapt.

Obiectivele investigației:

- Cercetarea structurii acționariatului băncii comerciale „MOLDOVA - AGROINDBANK” S.A. .

- Analiza evoluției capitalului băncii și determinare coeficientului suficienței capitalului ponderat la risc.

- Analiza organigramei băncii și analiza structurii organizatorice a băncii.

- Stabilirea motivelor intervenției BNM în activitatea băncii.

- Formularea concluziilor.

Termeni-cheie: bancă comercială, filială, reprezentanță, acționariat, capital, supraveghere specială, divident, activ.

1. Structura acționariatului băncii, inclusiv denumire, cota de participare.Cerințele BNM privind acționarii băncii și evaluarea respectării acestora în cadrul băncii MAIB.

Banca comercială “MOLDOVA-AGROINDBANK”S.A., numită în continuare “Banca”, este constituită prin hotărîrea Adunării constitutive din 27 februarie 1991 (procesulverbal nr.1). Banca este constituită conform legislației în vigoare a Republicii Moldova și își desfășoară activitatea ca persoană juridică conform “Legii cu privire la Banca Națională a Moldovei”, “Legii instituțiilor financiare”, “Legii privind societățile pe acțiuni”, altor legi și acte normative ale Republicii Moldova și prezentului Statut.

Banca este organizată și activează ca societate pe acțiuni, este proprietar de bunuri materiale și nemateriale, separate de patrimoniul acționarilor și poate în numele său să dobîndească și să exercite drepturi patrimoniale și/sau nepatrimoniale personale, să aibă obligații, să fie reclamant și pîrît în instanța judecătorească. Banca dispune de și poate să deschidă filiale și reprezentanțe pe teritoriul Republicii Moldova și peste hotare (în conformitate cu legislația statului respectiv) și să le atribuie împuterniciri în limitele prevederilor statutare și legislației în vigoare.

Sediul Băncii: strada Constantin Tănase, 9/1, 2005, mun. Chișinău, Republica Moldova

Adresa pentru relații: strada Constantin Tănase, 9/1, 2005, mun. Chișinău, Republica Moldova (pct.1.5. în redacția aprobată prin hot. A.G.O.A. din 28.04.2016, pr.-vr. nr.53)

Banca este o instituție financiară care acceptă de la persoane fizice și juridice depozite sau echivalente ale acestora, transferabile prin diferite instrumente de plată și utilizează aceste mijloace total sau parțial pentru a acorda credite sau a face diverse investiții pe propriul cont și risc

Banca activează pe o durată nedeterminată, în limitele licenței eliberate de Banca Națională a Moldovei .

Capitalul social al Băncii constituie 207 526 800 (două sute șapte milioane cinci sute douăzeci și șase mii opt sute) lei moldovenești. Capitalul social al Băncii este divizat în 1 037 634 (un milion treizeci și șapte mii șase sute treizeci și patru) acțiuni ordinare nominative de clasa I-a cu valoarea nominală 200 (două sute) lei moldovenești fiecare. Capitalul de rezervă al Băncii se formează din defalcări anuale din profitul net, în cuantumul stabilit de Adunarea generală a acționarilor, pînă la atingerea de către el a mărimii de 50% din capitalul social al Băncii. Capitalul de rezervă poate fi utilizat numai pentru acoperirea pierderilor Băncii și/sau la majorarea capitalului ei social. Dacă în urma utilizării, soldul capitalului de rezervă scade pînă sub plafonul stabilit în alineatul întîi al prezentului punct, defalcările în el se reiau pînă la atingerea plafonului reglementat.

Acțiunea Băncii este un document, care atestă dreptul proprietarului lui (acționarului) de a participa la conducerea Băncii, de a primi dividende, precum și o parte din bunurile Băncii în caz de lichidare. Fiecare acțiune ordinară a Băncii cu valoarea nominală de 200 de lei conferă proprietarului ei dreptul la un vot la adunarea generală a acționarilor, dreptul de a primi o cotăparte din dividende și o parte din bunurile Băncii în cazul lichidării acesteia. Achizitorul de acțiuni se învestește cu dreptul de proprietate asupra lor din momentul efectuării înscrierii respective în registrul deținătorilor de valori mobiliare, emise de Bancă sau în documentația de evidență a deținătorului nominal al valorilor mobiliare, cu respectarea prevederilor prezentului Statut și ale legislației în vigoare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Capitalul si actionariatul Bancii Comerciale Moldova - Agroindbank S.A..docx

Bibliografie

1. Legea nr.202 din 06.10.2017 privind activitatea băncilor.
2. Regulamentul cu privire la suficiența capitalului ponderat la risc, aprobat prin HCA al BNM nr. 269 din 17.10.2001
3. STATUTUL Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK”S.A.
4. BC”MOLDOVAAGROINDBANK”S.A. MEMORANDUM INVESTIȚIONAL
5. Situația financiară individuală pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017
6. Structura organizatorică a BC”Moldova-Agroindbank”S.A.
7. Monitorizarea evoluțiilor în sectorul financiar-bancar (2017)
8. www.bnm.md
9. www.maib.md