Control Bancar Ulterior

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Control Bancar Ulterior.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 19 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

1. Obiective specifice controlului bancar ulterior 2
2. Studii de caz asupra băncii 9
3. Constatările şi finalizarea controlului bancar ulterior 12

Extras din document

1. Obiectivele specifice controlului bancar ulterior

Obiectivele controlului financiar ulterior executat în societăţile bancare se stabilesc în etapa de programare a activităţii şi pot fi regăsite într-un cadru analitic, detaliat pe baza operaţiunilor respective. De asemenea, aceste obiective pot fi specifice şi fiecărei societăţi bancare, care îşi poate stabili propriile priorităţi în materie de control bancar ulterior. Cele mai frecvent întâlnite obiective se referă la:

A. În situaţia executării controlului ulterior asupra activităţii de creditare a agenţilor

economici şi a persoanelor fizice, membri echipei de control trebuie să urmărească următoarele obiective:

- îndeplinirea măsurilor trasate de controlul anterior;

- încadrarea în plafonul de credite aprobat de centrală;

- respectarea competenţelor de aprobare a creditelor date de către centrala sucursalei

judeţene;

- verificarea volumului de credite acordate, existente în sold la data controlului;

- dacă documentaţia necesară acordării creditelor este completă şi modul cum a fost

efectuată analiza şi acordarea creditelor;

- se va verifica dacă ½ din veniturile nete realizate de împrumutat, împreună cu

soţul/soţia acestuia, este suficient pentru acoperirea ratei lunare totale de rambursat, formată din credit şi dobândă (la toate creditele în valută, rata totală de rambursat include, în plus, marja suplimentară de 30 destinată acoperirii riscului valutar);

În cazul persoanelor fizice autorizate, se va urmari dacă s-a efectuat, în mod corect,

încadrarea solicitării în criteriile şi condiţiile specifice categoriei de credit, în funcţie de destinaţia ce urmează a fi data împrumutului şi dacă a fost determinată capacitatea de rambursare a clientului;

- se va verifica modul în care a fost întocmit scoring-ul fiecărui client;

- se va verifica dacă, înainte de acordarea, respectiv, eliberarea lor, creditele şi

dobânzile aferente, precum şi scrisorile de garanţie au fost garantate cu una sau mai multe forme de garanţii, specifice în instrucţiuni;

- bunurile aduse garanţie sunt asigurate la o societate de asigurări şi sunt cesionate în

favoarea băncii;

- dacă înaintea punerii la dispoziţie a creditului, au fost înscrise garanţiile la biroul de

carte funciara de pe lângă judecătoria din raza teritorială în care se află imobilul ipotecat sau la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare (în cazul constituirii de garanţii mobiliare);

- verificarea încasării comisioanelor de gestiune, pentru constituirea ipotecilor şi

gajurilor şi pentru evaluarea garanţiei;

- verificarea motivelor şi condiţiilor acordării creditelor suplimentare;

- modul de acţiune al unităţii în cazul creditelor nerambursate la scadenţă a dobânzilor

neîncasate la termen, în vederea recuperării acestora şi înregistrarea corectă în contabilitate;

- modul în care se realizează scadenţările, rescadenţările, reeşalonările, respectiv,

reactivările de credite;

- modul de efectuare şi dacă s-a realizat verificarea ulterioară a garanţiei creditelor şi

respectarea destinaţiei convenite a creditelor;

- modul de eliberare a scrisorilor de garanţie bancară şi încasarea comisioanelor pentru

această operaţiune.

În situaţia persoanelor juridice, la analiza documentelor care au stat la baza aprobării creditelor se va urmări şi următoarele aspecte:

- existenţa ştampilelor şi semnăturilor persoanelor autorizate, reprezentanţi ai agentului

economic şi dacă este corect înregistrată la registratura unităţii;

- dacă actele de constituire a societăţii, conform Legii nr. 31/1990, sunt autentificate şi

dacă destinaţia creditului este conformă cu obiectul de activitate a acesteia;

- existenţa hotărârii judecătoreşti privind înfiinţarea societăţii;

- existenţa în xerocopie legalizată a certificatului de înmatriculare la Registrul

Comerţului;

- existenţa în xerocopie legalizată a contractului de societate, care trebuie să fie semnat

de toţi asociaţii;

- dacă este corect modul în care s-a efectuat analiza economico-financiară a clienţilor,

pe baza bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere şi analiza indicatorilor de bonitate (formule de calcul utilizate, interpretarea rezultatelor obţinute);

- modul de constituire a garanţiilor materiale: dacă contractul de ipotecă pentru bunurile

imobile s-a întocmit în baza unui act de proprietate valabil şi dacă acesta este autentificat cu semnătura şi ştampila de un notar public; dacă datele din contractul de ipotecă este acelaşi cu cele din contractul de împrumut şi dacă valoarea imobilului ipotecat acoperă valoarea ratelor creditului şi a dobânzilor, penalităţilor şi altor speze percepute de bancă la acordarea creditelor;

- în cazul contractului de gaj – pentru bunurile mobiliare – dacă datele înscrise în acesta

corespund cu cele înscrise în contractul de acordare a creditului;

- dacă, înainte de punerea la dispoziţie a creditului, s-au înscris garanţiile la biroul de

carte funciară (în cazul imobilelor) sau la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare (în cazul constituirii de garanţii reale mobiliare);

- dacă activele ce constituie garanţia împrumuturilor au fost asigurate (la o valoare cel

puţin egală cu valoarea admisă în garanţie) pe întreaga perioadă de garantare, iar drepturile de încasat ale asiguratului au fost cesionate în favoarea băncii;

- dacă reprezentaţii agentului economic prezintă un buget de venituri şi cheltuieli corect

întocmit şi autentificat;

- existenţa şi corecta întocmire a documentaţiei tehnico-economică şi studiul de

fezabilitate pentru obiectivele de investiţii, corectitudinea calculării indicatorilor de bonitate;

- existenţa şi modul de întocmire a referatului realizat de administratorul de credite,

semnăturile comitetului de credite şi aprobarea directorului unităţii;

- existenţa şi corecta întocmire a contractului de împrumut, existenţa semnăturilor şi

ştampilarea persoanelor autorizate;

- se verifică dacă toate creditele, scrisorile de garanţie şi orice alte angajamente în lei şi

valută pe termen scurt, mediu şi lung acordate unui agent economic nu depăşesc de 12 ori capitalurile proprii ale clientului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Control Bancar Ulterior.doc