Controlul Financiar Exercitat prin Cenzori

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Controlul Financiar Exercitat prin Cenzori.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 16 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domenii: Banci, Finante

Cuprins

Cuprins
1. Controlul financiar executat prin cenzori 3
2. Organizarea controlului financiar prin cenzori 3
3. Controlul financiar asupra conturilor contabile 6
1) Controlul financiar asupra conturilor de capital şi rezerve 6
2) Controlul financiar asupra conturilor de imobilizări 7
3) Controlul financiar la conturile de stocuri 8
4) Controlul financiar la conturile de decontări 8
5) Controlul cenzorilor la conturile financiare 9
6) Controlul financiar la conturile de cheltuieli, venituri şi rezultate financiare 9
4. Controlul financiar asupra bilanţului şi anexelor sale 10
5. Controlul financiar asupra contului de profit şi pierdere 11
6. Finalizarea controlului financiar al cenzorilor 13
Scurtă recapitulare 15

Extras din document

1. Controlul financiar executat prin cenzori

La nivelul societăţilor comerciale şi a altor forme de organizare a agenţilor economici, controlul financiar se realizează prin cenzori, precum şi prin organe şi forme prevăzute în actele normative, contractele de societate şi statutele proprii de înfiinţare şi organizare. Dacă în ceea ce priveşte controlul financiar al statului exercitat de organele specializate ale Ministerului Finanţelor se poate spune că acesta este organizat şi funcţionează în bune condiţiuni, nu acelaşi lucru se poate spune despre controlul financiar propriu exercitat la nivelul societăţilor comerciale.

Există cazuri când societăţi comerciale nu au prevăzute în structura organizatorică compartimente specializate de control financiar preventiv şi de gestiune, considerându-se eronat ca fiind suficiente comisiile de cenzori.

Cu toate că acestora le revin importante atribuţiuni pe linia verificării modului cum sunt gospodărite mijloacele materiale şi băneşti ale unităţii, totuşi considerăm că prin îndeplinirea acestor atribuţiuni nu pot fi acoperite în întregime cele două forme de control necesare într-o unitate: controlul preventiv şi controlul de gestiune. Având neajunsul exercitării unui control financiar prin compartimente cu sarcini de serviciu propriu, totuşi controlul prin cenzori funcţionează satisfăcător la societăţile comerciale, având drepturi şi atribuţiuni clar stabilite prin lege şi statute proprii.

2. Organizarea controlului financiar prin cenzori

La nivelul societăţilor comerciale şi al altor forme de organizare a agenţilor economici, controlul financiar realizat prin cenzori, se organizează cu respectarea următoarelor norme de drept:

- societatea pe acţiuni va avea trei cenzori şi tot atâţia supleanţi, dacă prin contractul de societate sau statut nu se prevede un număr mai mare. În toate cazurile, numărul cenzorilor trebuie să fie impar. Cel puţin unul dintre ei trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil.

Cenzorii sunt obligaţi să supravegheze gestiunea societăţii, să verifice dacă bilanţul şi contul de profit şi pierderi sunt legal întocmite şi în concordanţă cu registrele, dacă acestea din urmă sunt regulat ţinute şi dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite prin întocmirea bilanţului.

- cenzorul extern independent este persoană fizică sau juridică, care verifică şi supraveghează contabilitatea tuturor persoanelor juridice supuse autorizării supravegherii sau controlului C.N.V.M. (Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare), asigurând examinarea profesională sistematică a activităţii financiar-contabile şi exprimă o opinie responsabilă, acordând o certificare a exactităţii şi corectitudinii înregistrărilor din conturile anuale ale societăţilor expertizate .

Pot dobândi calitatea de cenzor expert independent persoanele care au dobândit calitatea de expert contabil, în condiţiile prevăzute de lege.

- expertul contabil este persoana care a dobândit această calitate în condiţiile prezentei ordonanţe şi are competenţa profesională de a verifica şi aprecia modul de organizare şi de conducere a activităţii economice financiare şi de contabilitate, de a supraveghea gestiunea societăţilor comerciale şi de a verifica legalitatea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere.

Numărul cenzorilor este în toate cazurile impar, de trei sau cinci membri, din care unul este preşedinte şi restul supleanţi. La societățile comerciale pe acțiuni, cenzorii trebuie să fie acționari, cu excepția cenzorilor contabili.

Cenzorii se aleg de adunarea constitutivă a societăţii comerciale cu un mandat de trei ani şi cu posibilitate de realegere. La societăţile comerciale în care statul deţine cel puţin 20% din capitalul social, unul dintre cenzori este recomandat de Ministerul Finanţelor, iar la societăţile pe acţiuni şi cele cu răspundere limitată cu capital de stat, cenzorii sunt reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor.

Conform reglementărilor din România, cenzorii garantează mersul gestiunii societăţii; ei reprezintă, în general, un organ de control al societăţii comerciale şi, în special, al administratorilor. Cu excepţia cenzorilor contabili, ceilalţi cenzori vor trebui să fie acţionari ai societăţii în care sunt numiţi şi au obligaţia să-şi exercite personal mandatul. Cenzorii se aleg de către Adunarea Generală a Acţionarilor, și au următoarele atribuţii principale:

- în cursul exerciţiului financiar, verifică administrarea fondurilor fixe şi a mijloacelor circulante, a portofoliul de efecte, casa şi registrele de evidenţă contabilă şi informează Consiliul de Administraţie asupra neregulilor constatate;

- la încheierea exerciţiului financiar, controlează exactitatea inventarului, a documentelor şi informaţiilor prezentate de Consiliul de Administraţie asupra conturilor societăţii, a bilanţului şi a contului de profit şi pierdere, prezentând Adunării Generale a Acţionarilor un raport scris;

- la lichidarea societăţii controlează operaţiunile de lichidare;

- prezintă Adunării Generale a Acţionarilor punctul său de vedere cu privire la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi obiectului activităţii societăţii.

Activitatea cenzorilor este o activitate permanentă, desfășurată pe întreg exercițiul financiar, din cadrul mandatului pe care îl au de îndeplinit.

Fisiere in arhiva (1):

  • Controlul Financiar Exercitat prin Cenzori.docx