Monografie BRD

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Monografie BRD.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 96 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Constantin Apostoaie

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

CAP.1 Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 2
1.1 Momentul istoric al înfiinţǎrii (legea/HG şi principalele repere) 2
1.2. Principalele etape şi evoluţia sa în sistemul bancar românesc 2
1.3. Forma şi structura capitalului şi a acţionariatului 3
1.4. Principalele funcţii, activitǎţi şi operaţiuni bancare desfǎşurate de BRD 6
1.5. Cadrul legislativ general şi specific care reglementeazǎ activitatea bǎncii 9
1.6. Organismele de control şi reglementare 9
CAP. 2. Organizarea societǎţii bancare. Sistemul informaţional bancar 9
2.1. Prezentarea Băncii Române pentru Dezvoltare 9
2.2. Sistemul informaţional bancar 13
Cap. 3 Conturile bancare 20
3.1. Procedurile pentru deschiderea conturilor bancare puse de bancă la dispoziţia clienţilor, persoane fizice şi juridice 20
3.2. Operaţiuni curente şi operaţiuni speciale derulate prin conturile bancare 25
3.3. Operaţiuni prin conturi aferente cecurilor , provizioanelor, cardurilor bancare 28
3.4. Alte operaţiuni de casă (viramente, prelevări, plăţi interbancare, etc) 30
3.5. Incidente în funcţionarea conturilor bancare 36
3.6. Închiderea conturilor bancare 38
Cap. 4 Plasamente bancare si non-bancare 43
4.1. Plasamente bancare 43
4.2. Plasamente monetare non-bancare 50
4.3. Plasamente financiare 52
Cap.5 Decontarea intra şi interbancară. Operaţiuni cu numerar 54
5.1. Instrumentele de plată 54
5.2. Compensarea multilaterală a plăţilor interbancare 61
5.3. Operaţiuni cu numerar 64
5.4. Moneda electronică 68
Cap. 6 Marketingul Bancar 71
6.1. Politica de marketing de produs şi serviciu bancar 71
6.2. Politica de marketing instituţional şi de poziţionare a băncii pe piaţa bancară 73
CAP. 7 Creditarea bancară 75
7.1. Particularitǎţile promovate în legǎturǎ cu decizia de creditare 75
7.2. Creditarea persoanelor fizice 77
7.3. Creditarea întreprinderilor şi a agenţilor economici (persoanelor juridice) 83
Cap.8 Particularităţi la Agenţia Vasile Alecsandri 94
Bibliografie 95

Extras din document

CAP.1 Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie

1.1 Momentul istoric al înfiinţării (legea/HG şi principalele repere)

La 1 decembrie 1990, Banca Română pentru Dezvoltare a fost înfiinţată ca bancă independentă cu statutul juridic de societate pe acţiuni, ce a preluat activele şi pasivele Băncii de Investiţii, cu autorizaţie completă de desfăşurare de activităţi bancare. Banca Română pentru Dezvoltarea a fost înregistrată în februarie 1991 ca societate pe acţiuni cu capitalul social deţinut de Statul român.

Înfiinţarea Bǎncii Române pentru Dezvoltare are loc în 1990 prin Hotǎrârea Guvernului nr.1178 din 2 noiembrie 1990 publicatǎ în Monitorul Oficial nr. 123 din data de 11/19/1990, fiind o societate pe acţiuni, organizatǎ în conformitate cu legile în vigoare în România şi funcţioneazǎ ca persoanǎ juridicǎ potrivit prevederilor din statut, prin prelucrarea activului şi pasivului de la Banca de Investiţii, care se desfiinţează. Banca Romanǎ pentru Dezvoltare este una din bǎncile de prestigiu şi cu tradiţie în mediul bancar românesc. Acţionând pe baza unor strategii şi politici flexibile, cu prudenţǎ impusǎ de evoluţia mediului economic, BRD a reuşit sǎ se adapteze cerinţelor economiei de piaţǎ actuale, concomitent cu dezvoltarea sa permanentǎ sub aspect organizaţional, patrimonial şi financiar.

Banca are ca principale activitǎţi efectuarea de operaţiuni şi servicii bancare pentru proiectele de investiţii, atragerea de fonduri bǎneşti, acordarea de credite în lei şi în valutǎ, dar şi efectuarea de servicii bancare pentru activitatea de investiţii, de producţie, comercialǎ şi de prestǎri de servicii, desfăşurată de regii autonome, societăţi comerciale, societăţi mixte, instituţii de stat, unităţi cooperatiste, organizaţii obsteşti, asociaţii familiale sau persoane fizice.

1.2. Principalele etape şi evoluţia sa în sistemul bancar românesc

1923: se înfiinţează Societatea Naţională de Credit Industrial, ca instituţie publică. Statul deţinea 20% din capitalul social, Banca Naţională a României 30%, iar restul era deţinut de particulari, dintre care un grup de foşti directori ai Marmorosch Blank & Co., prima bancă modernă din România. Scopul noii instiţutii era finanţarea primelor etape ale dezvoltării sectorului industrial din România.

1948: după al doilea război mondial, conform Legii naţionalizării din iunie 1948, Societatea Naţională de Credit Industrial este naţionalizată, devenind Banca de Credit pentru Investiţii.

1957: după reorganizarea sistemului financiar, Banca de Credit pentru Investiţii obţine monopolul în România pentru finanţarea pe termen mediu şi lung a tuturor sectoarelor industriale, cu excepţia agriculturii şi industriei alimentare, şi ia numele de Banca de Investiţii. În toată această perioadă, cea mai mare parte a finanţărilor provenind de la Banca Mondială sunt derulate prin Banca de Investiţii.

1990: Monopolul de care beneficiau băncile specializate în domeniul lor de activitate este suprimat. Banca Română pentru Dezvoltare se constituie ca bancă comercială, sub formă de societate pe acţiuni, şi preia activele şi pasivele Băncii de Investiţii, primind o autorizatie de funcţionare generalǎ.

1998: în decembrie se semnează contractul de vânzare - cumpărare de acţiuni între Société Générale şi Fondul Proprietăţii de Stat, autoritea românească care se ocupa de participaţiile statului, contract prin care SG subscrie o majorare de capital de 20% şi cumpără un pachet de acţiuni care-i permite să devină proprietară a 51% din capitalul majorat al BRD.

1999: fondul Proprietăţii de Stat vinde Băncii Europene de Dezvoltare (BERD) 4,99% din capitalul social al BRD.

2001: intrarea Băncii la categoria I a Bursei de Valori Bucureşti, la începutul anului, a determinat creşterea exigenţelor în materie de management bancar, în condiţiile unei mai mari transparenţe cerute de regulile bursiere. În calitate de societate listată, BRD se supune legislaţiei în vigoare cu privire la pieţele de capital, reglementărilor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi ale Bursei de Valori Bucureşti.

2003: în urma unei campanii de rebranding, Banca Română pentru Dezvoltare devine BRD - Groupe Société Générale. Noua identitate a băncii consolidează astfel poziţia sa, făcând mai vizibilă identitatea Grupului - mamă.

2004: Société Générale cumpără pachetul rezidual de acţiuni deţinut de statul român în capitalul BRD, participaţia sa crescând astfel de la 51% la 58,32%. Pe 27 mai denumirea juridicǎ de Banca Românǎ pentru Dezvoltare a fost schimbatǎ în BRD-Groupe Société Générale.

2005: Euromoney Magazine a acordat BRD titlul de “Cea mai bunǎ bancǎ din România“ în cadrul evenimentului “2005 Awards for Excellence”. Deţinea la sfârşitul anului o cotǎ de piaţǎ de 15,00% cu o creştere procentualǎ de 78,8% situându-se astfel pe poziţia a doua dupǎ BCR.

2006: BRD primeşte acelaşi premiu de “Cea mai bunǎ bancǎ din România”, decernat de Euromoney Magazine şi de publicaţia financiarǎ The Banker.Banca achiziţionatǎ de Splitska Bank din Croaţia.

2007: Potrivit Euromoney, "banca a câştigat distincţia datorită performanţelor impresionante obţinute în 2006. BRD a fost singura bancă din România care a reuşit să-şi dezvolte cota de piaţă în materie de credite şi depozite de la 16% la 18%, păstrând un ROE de 36% şi reuşind să rămână cea mai rentabilă bancă din ţară în 2006."

2008: BRD-Groupe Societe Generale, a doua bancă de pe piaţa românească după reţea şi active, a obţinut în primul trimestru al acestui an un profit net de 259 milioane lei (70 milioane euro), în creştere cu 54% faţă de acelaşi interval din 2007, pe fondul avansului creditelor cu 44%.

1.3. Forma şi structura capitalului şi a acţionariatului

La data înfiinţǎrii Bǎncii Române pentru Dezvoltare conform Hotǎrârii Guvernului nr.1178 din 2 noiembrie 1990 capitalul social de înfiinţare a fost de 174.225.335 RON. Valoarea în prezent a capitalului social este de 696.901.518 cu un numǎr de acţiuni de 696.901.518 cu o valoare nominală a unei acţiuni de 1 RON. Cota de piaţǎ a bǎncii este cuprinsǎ între 16% şi 21% în funcţie de segmentul de clientelǎ şi de produs.

Structura acţionariatului

La data de 30 iunie 2008, structura acţionariatului se prezenta astfel:

Acţionari Aport la capitalul social (RON) Pondere (%)

Société Générale 406.449.888 58,32

SIF Oltenia V 38.261828 5,49

SIF Muntenia IV 36.698.530 5,27

SIF Moldova II 34.942.838 5,01

BERD 34.845.050 5,00

SIF Transilvania III 34.843.570 5,00

SIF Banat-Crişana I 32.071.017 4,60

Alţii 78.788.797 11,31

TOTAL 696.901.518 100,00

Sursa: Note la situaţiile financiare la 30 iunie 2008

Acţiunile BRD sunt listate la categoria I a Bursei de Valori Bucureşti începând cu data de 15 ianuarie 2001 şi sunt incluse în indicele BET (reprezentând 19,67% din valoarea acestuia) şi BET C.

Începând cu data de 15 martie 2005, acţiunile BRD au fost incluse în indicele regional ROTX lansat de Bursa de Valori din Viena.

Începând cu 27 septembrie 2005, acţiunile BRD fac parte din indicele "New Europe Blue Chip Index" (NTX) lansat de Erste Bank şi Bursa de la Viena. Acest indice regional sintetizează evoluţiile pieţelor bursiere din ţările Europei Centrale şi de Est, prin prisma celor mai importante 30 companii listate la bursele de valori naţionale.

Aceasta este o recunoaştere a rolului important jucat de BRD pe piaţa de capital din România, care acum capătă importanţă la nivel regional.

Date bursiere

Conform Raportului anual pe 2007, capitalizarea bursieră a băncii a fost de 19,5 miliarde lei (5,4 miliarde euro) la finele lui 2007, faţă de 13 miliarde lei (4 miliarde euro) în decembrie 2006, BRD situându-se pe locul 2 între societăţile listate le Bursa de Valori Bucureşti.

Fisiere in arhiva (1):

  • Monografie BRD.doc