Monografie BRD

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 96 în total
Cuvinte : 46630
Mărime: 508.72KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Constantin Apostoaie

Cuprins

CAP.1 Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 2

1.1 Momentul istoric al înfiinţǎrii (legea/HG şi principalele repere) 2

1.2. Principalele etape şi evoluţia sa în sistemul bancar românesc 2

1.3. Forma şi structura capitalului şi a acţionariatului 3

1.4. Principalele funcţii, activitǎţi şi operaţiuni bancare desfǎşurate de BRD 6

1.5. Cadrul legislativ general şi specific care reglementeazǎ activitatea bǎncii 9

1.6. Organismele de control şi reglementare 9

CAP. 2. Organizarea societǎţii bancare. Sistemul informaţional bancar 9

2.1. Prezentarea Băncii Române pentru Dezvoltare 9

2.2. Sistemul informaţional bancar 13

Cap. 3 Conturile bancare 20

3.1. Procedurile pentru deschiderea conturilor bancare puse de bancă la dispoziţia clienţilor, persoane fizice şi juridice 20

3.2. Operaţiuni curente şi operaţiuni speciale derulate prin conturile bancare 25

3.3. Operaţiuni prin conturi aferente cecurilor , provizioanelor, cardurilor bancare 28

3.4. Alte operaţiuni de casă (viramente, prelevări, plăţi interbancare, etc) 30

3.5. Incidente în funcţionarea conturilor bancare 36

3.6. Închiderea conturilor bancare 38

Cap. 4 Plasamente bancare si non-bancare 43

4.1. Plasamente bancare 43

4.2. Plasamente monetare non-bancare 50

4.3. Plasamente financiare 52

Cap.5 Decontarea intra şi interbancară. Operaţiuni cu numerar 54

5.1. Instrumentele de plată 54

5.2. Compensarea multilaterală a plăţilor interbancare 61

5.3. Operaţiuni cu numerar 64

5.4. Moneda electronică 68

Cap. 6 Marketingul Bancar 71

6.1. Politica de marketing de produs şi serviciu bancar 71

6.2. Politica de marketing instituţional şi de poziţionare a băncii pe piaţa bancară 73

CAP. 7 Creditarea bancară 75

7.1. Particularitǎţile promovate în legǎturǎ cu decizia de creditare 75

7.2. Creditarea persoanelor fizice 77

7.3. Creditarea întreprinderilor şi a agenţilor economici (persoanelor juridice) 83

Cap.8 Particularităţi la Agenţia Vasile Alecsandri 94

Bibliografie 95

Extras din document

CAP.1 Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie

1.1 Momentul istoric al înfiinţării (legea/HG şi principalele repere)

La 1 decembrie 1990, Banca Română pentru Dezvoltare a fost înfiinţată ca bancă independentă cu statutul juridic de societate pe acţiuni, ce a preluat activele şi pasivele Băncii de Investiţii, cu autorizaţie completă de desfăşurare de activităţi bancare. Banca Română pentru Dezvoltarea a fost înregistrată în februarie 1991 ca societate pe acţiuni cu capitalul social deţinut de Statul român.

Înfiinţarea Bǎncii Române pentru Dezvoltare are loc în 1990 prin Hotǎrârea Guvernului nr.1178 din 2 noiembrie 1990 publicatǎ în Monitorul Oficial nr. 123 din data de 11/19/1990, fiind o societate pe acţiuni, organizatǎ în conformitate cu legile în vigoare în România şi funcţioneazǎ ca persoanǎ juridicǎ potrivit prevederilor din statut, prin prelucrarea activului şi pasivului de la Banca de Investiţii, care se desfiinţează. Banca Romanǎ pentru Dezvoltare este una din bǎncile de prestigiu şi cu tradiţie în mediul bancar românesc. Acţionând pe baza unor strategii şi politici flexibile, cu prudenţǎ impusǎ de evoluţia mediului economic, BRD a reuşit sǎ se adapteze cerinţelor economiei de piaţǎ actuale, concomitent cu dezvoltarea sa permanentǎ sub aspect organizaţional, patrimonial şi financiar.

Banca are ca principale activitǎţi efectuarea de operaţiuni şi servicii bancare pentru proiectele de investiţii, atragerea de fonduri bǎneşti, acordarea de credite în lei şi în valutǎ, dar şi efectuarea de servicii bancare pentru activitatea de investiţii, de producţie, comercialǎ şi de prestǎri de servicii, desfăşurată de regii autonome, societăţi comerciale, societăţi mixte, instituţii de stat, unităţi cooperatiste, organizaţii obsteşti, asociaţii familiale sau persoane fizice.

1.2. Principalele etape şi evoluţia sa în sistemul bancar românesc

1923: se înfiinţează Societatea Naţională de Credit Industrial, ca instituţie publică. Statul deţinea 20% din capitalul social, Banca Naţională a României 30%, iar restul era deţinut de particulari, dintre care un grup de foşti directori ai Marmorosch Blank & Co., prima bancă modernă din România. Scopul noii instiţutii era finanţarea primelor etape ale dezvoltării sectorului industrial din România.

1948: după al doilea război mondial, conform Legii naţionalizării din iunie 1948, Societatea Naţională de Credit Industrial este naţionalizată, devenind Banca de Credit pentru Investiţii.

1957: după reorganizarea sistemului financiar, Banca de Credit pentru Investiţii obţine monopolul în România pentru finanţarea pe termen mediu şi lung a tuturor sectoarelor industriale, cu excepţia agriculturii şi industriei alimentare, şi ia numele de Banca de Investiţii. În toată această perioadă, cea mai mare parte a finanţărilor provenind de la Banca Mondială sunt derulate prin Banca de Investiţii.

1990: Monopolul de care beneficiau băncile specializate în domeniul lor de activitate este suprimat. Banca Română pentru Dezvoltare se constituie ca bancă comercială, sub formă de societate pe acţiuni, şi preia activele şi pasivele Băncii de Investiţii, primind o autorizatie de funcţionare generalǎ.

1998: în decembrie se semnează contractul de vânzare - cumpărare de acţiuni între Société Générale şi Fondul Proprietăţii de Stat, autoritea românească care se ocupa de participaţiile statului, contract prin care SG subscrie o majorare de capital de 20% şi cumpără un pachet de acţiuni care-i permite să devină proprietară a 51% din capitalul majorat al BRD.

1999: fondul Proprietăţii de Stat vinde Băncii Europene de Dezvoltare (BERD) 4,99% din capitalul social al BRD.

2001: intrarea Băncii la categoria I a Bursei de Valori Bucureşti, la începutul anului, a determinat creşterea exigenţelor în materie de management bancar, în condiţiile unei mai mari transparenţe cerute de regulile bursiere. În calitate de societate listată, BRD se supune legislaţiei în vigoare cu privire la pieţele de capital, reglementărilor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi ale Bursei de Valori Bucureşti.

2003: în urma unei campanii de rebranding, Banca Română pentru Dezvoltare devine BRD - Groupe Société Générale. Noua identitate a băncii consolidează astfel poziţia sa, făcând mai vizibilă identitatea Grupului - mamă.

2004: Société Générale cumpără pachetul rezidual de acţiuni deţinut de statul român în capitalul BRD, participaţia sa crescând astfel de la 51% la 58,32%. Pe 27 mai denumirea juridicǎ de Banca Românǎ pentru Dezvoltare a fost schimbatǎ în BRD-Groupe Société Générale.

2005: Euromoney Magazine a acordat BRD titlul de “Cea mai bunǎ bancǎ din România“ în cadrul evenimentului “2005 Awards for Excellence”. Deţinea la sfârşitul anului o cotǎ de piaţǎ de 15,00% cu o creştere procentualǎ de 78,8% situându-se astfel pe poziţia a doua dupǎ BCR.

2006: BRD primeşte acelaşi premiu de “Cea mai bunǎ bancǎ din România”, decernat de Euromoney Magazine şi de publicaţia financiarǎ The Banker.Banca achiziţionatǎ de Splitska Bank din Croaţia.

2007: Potrivit Euromoney, "banca a câştigat distincţia datorită performanţelor impresionante obţinute în 2006. BRD a fost singura bancă din România care a reuşit să-şi dezvolte cota de piaţă în materie de credite şi depozite de la 16% la 18%, păstrând un ROE de 36% şi reuşind să rămână cea mai rentabilă bancă din ţară în 2006."

2008: BRD-Groupe Societe Generale, a doua bancă de pe piaţa românească după reţea şi active, a obţinut în primul trimestru al acestui an un profit net de 259 milioane lei (70 milioane euro), în creştere cu 54% faţă de acelaşi interval din 2007, pe fondul avansului creditelor cu 44%.

1.3. Forma şi structura capitalului şi a acţionariatului

La data înfiinţǎrii Bǎncii Române pentru Dezvoltare conform Hotǎrârii Guvernului nr.1178 din 2 noiembrie 1990 capitalul social de înfiinţare a fost de 174.225.335 RON. Valoarea în prezent a capitalului social este de 696.901.518 cu un numǎr de acţiuni de 696.901.518 cu o valoare nominală a unei acţiuni de 1 RON. Cota de piaţǎ a bǎncii este cuprinsǎ între 16% şi 21% în funcţie de segmentul de clientelǎ şi de produs.

Structura acţionariatului

La data de 30 iunie 2008, structura acţionariatului se prezenta astfel:

Acţionari Aport la capitalul social (RON) Pondere (%)

Société Générale 406.449.888 58,32

SIF Oltenia V 38.261828 5,49

SIF Muntenia IV 36.698.530 5,27

SIF Moldova II 34.942.838 5,01

BERD 34.845.050 5,00

SIF Transilvania III 34.843.570 5,00

SIF Banat-Crişana I 32.071.017 4,60

Alţii 78.788.797 11,31

TOTAL 696.901.518 100,00

Sursa: Note la situaţiile financiare la 30 iunie 2008

Acţiunile BRD sunt listate la categoria I a Bursei de Valori Bucureşti începând cu data de 15 ianuarie 2001 şi sunt incluse în indicele BET (reprezentând 19,67% din valoarea acestuia) şi BET C.

Începând cu data de 15 martie 2005, acţiunile BRD au fost incluse în indicele regional ROTX lansat de Bursa de Valori din Viena.

Începând cu 27 septembrie 2005, acţiunile BRD fac parte din indicele "New Europe Blue Chip Index" (NTX) lansat de Erste Bank şi Bursa de la Viena. Acest indice regional sintetizează evoluţiile pieţelor bursiere din ţările Europei Centrale şi de Est, prin prisma celor mai importante 30 companii listate la bursele de valori naţionale.

Aceasta este o recunoaştere a rolului important jucat de BRD pe piaţa de capital din România, care acum capătă importanţă la nivel regional.

Date bursiere

Conform Raportului anual pe 2007, capitalizarea bursieră a băncii a fost de 19,5 miliarde lei (5,4 miliarde euro) la finele lui 2007, faţă de 13 miliarde lei (4 miliarde euro) în decembrie 2006, BRD situându-se pe locul 2 între societăţile listate le Bursa de Valori Bucureşti.

Preview document

Monografie BRD - Pagina 1
Monografie BRD - Pagina 2
Monografie BRD - Pagina 3
Monografie BRD - Pagina 4
Monografie BRD - Pagina 5
Monografie BRD - Pagina 6
Monografie BRD - Pagina 7
Monografie BRD - Pagina 8
Monografie BRD - Pagina 9
Monografie BRD - Pagina 10
Monografie BRD - Pagina 11
Monografie BRD - Pagina 12
Monografie BRD - Pagina 13
Monografie BRD - Pagina 14
Monografie BRD - Pagina 15
Monografie BRD - Pagina 16
Monografie BRD - Pagina 17
Monografie BRD - Pagina 18
Monografie BRD - Pagina 19
Monografie BRD - Pagina 20
Monografie BRD - Pagina 21
Monografie BRD - Pagina 22
Monografie BRD - Pagina 23
Monografie BRD - Pagina 24
Monografie BRD - Pagina 25
Monografie BRD - Pagina 26
Monografie BRD - Pagina 27
Monografie BRD - Pagina 28
Monografie BRD - Pagina 29
Monografie BRD - Pagina 30
Monografie BRD - Pagina 31
Monografie BRD - Pagina 32
Monografie BRD - Pagina 33
Monografie BRD - Pagina 34
Monografie BRD - Pagina 35
Monografie BRD - Pagina 36
Monografie BRD - Pagina 37
Monografie BRD - Pagina 38
Monografie BRD - Pagina 39
Monografie BRD - Pagina 40
Monografie BRD - Pagina 41
Monografie BRD - Pagina 42
Monografie BRD - Pagina 43
Monografie BRD - Pagina 44
Monografie BRD - Pagina 45
Monografie BRD - Pagina 46
Monografie BRD - Pagina 47
Monografie BRD - Pagina 48
Monografie BRD - Pagina 49
Monografie BRD - Pagina 50
Monografie BRD - Pagina 51
Monografie BRD - Pagina 52
Monografie BRD - Pagina 53
Monografie BRD - Pagina 54
Monografie BRD - Pagina 55
Monografie BRD - Pagina 56
Monografie BRD - Pagina 57
Monografie BRD - Pagina 58
Monografie BRD - Pagina 59
Monografie BRD - Pagina 60
Monografie BRD - Pagina 61
Monografie BRD - Pagina 62
Monografie BRD - Pagina 63
Monografie BRD - Pagina 64
Monografie BRD - Pagina 65
Monografie BRD - Pagina 66
Monografie BRD - Pagina 67
Monografie BRD - Pagina 68
Monografie BRD - Pagina 69
Monografie BRD - Pagina 70
Monografie BRD - Pagina 71
Monografie BRD - Pagina 72
Monografie BRD - Pagina 73
Monografie BRD - Pagina 74
Monografie BRD - Pagina 75
Monografie BRD - Pagina 76
Monografie BRD - Pagina 77
Monografie BRD - Pagina 78
Monografie BRD - Pagina 79
Monografie BRD - Pagina 80
Monografie BRD - Pagina 81
Monografie BRD - Pagina 82
Monografie BRD - Pagina 83
Monografie BRD - Pagina 84
Monografie BRD - Pagina 85
Monografie BRD - Pagina 86
Monografie BRD - Pagina 87
Monografie BRD - Pagina 88
Monografie BRD - Pagina 89
Monografie BRD - Pagina 90
Monografie BRD - Pagina 91
Monografie BRD - Pagina 92
Monografie BRD - Pagina 93
Monografie BRD - Pagina 94
Monografie BRD - Pagina 95
Monografie BRD - Pagina 96

Conținut arhivă zip

  • Monografie BRD.doc

Alții au mai descărcat și

BCR Practica

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Garantia Creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

Grila cu Raspunsuri Informatica de Gestiune (Baze) 2008-2009 Aranjate Alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB Tiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Clientii unei Banci si Serviciile Oferite

În anul 1950 a avut loc orientarea pe client, ceea ce a însemnat concentrarea pe cerinþele clienþilor. Grija principalã era de a identifica...

Te-ar putea interesa și

Studiu Monografic - Brd Groupe Societe Generale

Cap. 1 Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie. 1.1 Momentul istoric al înfiinţării, principalele etape şi evoluţia sa în sistemul...

Studiu Monografic BRD

CAP.1 PREZENTAREA SOCIETAŢII BANCARE 1.1PREZENTAREA BĂNCII ROMȂNE PENTRU DEZVOLTARE Banca Româna pentru Dezvoltare este una din băncile de...

Monografie BRD

1. Prezentarea BRD – Groupe Société Générale. Istoric şi evoluţie 1.1. Momentul istoric al înfiinţării BRD Banca Română pentru Dezvoltare s-a...

Monografie BRD- Banca Română pentru Dezvoltare

1. Caracteristicile economice ale pieței persoanelor fizice și a firmelor Clienții băncilor internaționale sunt foarte asemănători cu cei ai...

Monografie BRD

1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie. BRD “Tot mai simplu” BRD - Groupe Société Générale este a doua bancă românească, după...

Monografie - BRD Groupe Societe Generale

1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie Forma juridică: societate pe acţiuni, persoană juridică română; Număr de acţiuni:...

Monografie BRD - Agentia Cotnari

CAP. 1 PREZENTAREA SOCIETĂŢII BANCARE ISTORIC ŞI EVOLUŢIE Cap. 1.1. Momentul istoric al înfiinţării BRD- GSG Din mulţimea de societăţi bancare şi...

Monografie BRD

Cap 1. Prezentarea societăţii bancare.Istoric şi evoluţie 1.1. Momentul istoric al înfiinţării În anul 1923, în România i-a fiinţă Societatea...

Ai nevoie de altceva?