Organismele de Control si Reglementare

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Organismele de Control si Reglementare.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 6 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ion Manolache, Irina Iftimie

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 2 puncte.

Domeniu: Banci

Extras din document

1. Adunarea Generală a acţionarilor

Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) este organul de conducere al băncii ce asigură buna desfăşurare a activităţii şi politica economico-financiară. Aceasta reprezintă totalitatea acţionarilor Băncii. Adunările Generale sunt ordinare şi extraordinare, iar în cazul în care actul legislativ nu prevede altfel, ele se ţin la sediul Băncii sau în locul indicat în convocare.

Adunarea Generală ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an, în cel mult patru luni de la încheierea exerciţiului financiar.

În afară de dezbaterea altor probleme înscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generală este obligată :

a) să discute, să aprobe sau să modifice situaţiile financiare anuale, pe baza raportului administratorilor şi al auditorului financiar şi să fixeze dividendul;

b) să aleagă pe administratori;

c) să fixeze remuneraţia administratorilor cuvenită pentru exerciţiul în curs;

d) să se pronunţe asupra gestiunii administratorilor;

e) să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi programul de activitate pe exerciţiul financiar următor.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (AGOA) are următoarele atribuţii obligatorii:

• discută, aprobă sau modifică situaţiile financiare anuale şi fixează dividendul;

• alege şi revocă membrii consiliului de administraţie, membrii consiliului de supraveghere şi cenzorii, fixând remuneraţia cuvenită acestora;

• se pronunţă asupra gestiunii administratorilor;

• stabileşte bugetul de venituri şi cheltuieli sau programul de activitate (investiţional);

• hotărăşte gajarea, închirierea sau desfiinţarea unităţilor societăţii.

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (AGEA) e convocată de către consiliu de administraţie sau directorat ori de câte ori este nevoie a se lua o hotărâre pentru:

• schimbarea formei juridice a societăţii,

• mutarea sediului,

• schimbarea obiectului de activitate,

• înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel,

• majorarea sau reducerea capitalului social,

• fuziunea cu alte societăţi sau divizarea acesteia,

• dizolvarea societăţii,

• conversia acţiunilor dintr-o categorie în cealaltă,

• emisiunea de obligaţiuni,

• conversia unei categorii de obligaţiuni în altă categorie de obligaţiuni sau în acţiuni,

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor aprobă modificarea şi completarea Actului

Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale conform propunerilor din Anexa la Convocare,

precum şi împuternicirea domnului Patrick Gelin, Preşedinte - Director General al Băncii, să

semneze Actul Adiţional la Actul Constitutiv, precum şi forma actualizată a Actului Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale care va cuprinde toate modificările care au intervenit.

2. Consiliul de Administraţie

Consiliul de Administraţie este organul deliberativ şi decizional care se întruneşte cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie şi este format din reprezentanţii asociaţilor, aleşi de Adunarea Generală dintre persoanele din conducerea instituţiilor de credit membre. Consiliul de Administraţie al Băncii este format din 11 membri.. Majoritatea membrilor Consiliului de Administraţie şi Preşedintele acestuia pot fi cetăţeni străini.Administratorii au mandat pe 4 ani şi sunt reeligibili.Consiliul de Administraţie alege, din rândul membrilor săi, Preşedintele Consiliului de Administraţie şi îi stabileşte competenţele.

Fisiere in arhiva (1):

  • Organismele de Control si Reglementare.doc