Urbanism

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Urbanism.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 20 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Groj A.

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domenii: Birotica, Stiinta Administratiei

Extras din document

- AUTORIZARI SI AUTORIZATII

• emitere Certificat de Urbanism si Acord Unic

• emitere Autorizatii de Construire

• regularizare taxe

• luare in folosinţa

• notare

• nomenclatura stradala

- CONTROL SI DISCIPLINA

Certificatul de urbanism

- Reprezintă actul de informare cu caracter obligatoriu prin care autoritatea publică face cunoscute regimul juridic, economic şi tehnic al imobilelor şi condiţiile necesare în vederea realizării unor investiţii, tranzacţii imobiliare ori a altor operaţiuni imobiliare, potrivit legii.

- Este necesar întocmirii documentaţiei şi în vederea obţinerii autorizaţiei de construire, dar el nu ţine loc de autorizaţie de construire!

Contine:

- Regimul juridic al imobilului conţine:

- dreptul de proprietate asupra acestuia şi servituţile de utilitate publică care grevează asupra acestuia;

- situarea terenului în intravilan sau în afara lui;

- prevederi ale documentaţiilor de urbanism care instituie un regim special asupra imobilului – zone protejate, zone în care acţionează dreptul de preemţiune asupra imobilului, interdicţii definitive sau temporare de construcţie etc.

- Regimul economic al imobilului indică:

- folosinţa actuală,

- destinaţii admise sau neadmise, stabilite în baza prevederilor urbanistice aplicabile în zonă,

- reglementări fiscale specifice localităţii sau zonei.

- Regimul tehnic indică:

- procentul de ocupare a terenului (POT), coeficientul de utilizare a terenului (CUT), dimensiunile minime şi maxime ale parcelelor, echiparea cu utilităţi, edificabil admis pe parcelă, circulaţii şi accese pietonale şi auto, parcaje necesare, alinierea terenului şi a construcţiilor faţă de străzile adiacente terenului, înălţimea minimă şi maximă admisă

Acord unic

- Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.) este constituită in cadrul structurilor de specialitate şi este abilitată să emită acordul unic, cu valoare de aviz conform,

- Acordul unic însumează prevederile avizelor şi acordurilor privind unităţile urbane, precum şi cele privind securitatea la incendiu, protecţia civilă, protecţia mediului şi sănătatea oamenilor, obţinute de acestea pe plan local,

- Comisia de Acorduri Unice (CAU) este alcatuita din:

• specialişti provenind din structura proprie a aparatului administraţiei publice locale;

• reprezentanţii delegaţi ai tuturor societăţilor care administreaza şi/sau furnizează utilităţile urbane (avizatori);

• reprezentantii imputerniciţi ai serviciilor deconcentrate ale administratiei publice centrale in domeniile securităţii la incendiu şi protecţiei civile vor fi numiti de inspectorii sefi ai Inspectoratelor pentru Situatii de Urgenta, iar in domeniile protectiei mediului si al protectiei sanatatii populatiei vor fi numiti de prefect, cu acordul ministerelor de resort.

Autorizatia de construire

- Constituie actul de autoritate al administraţiei locale pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea şi funcţionarea construcţiilor. Ea se eliberează “în temeiul şi cu respectarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”.

Politici si strategii de dezvoltare regionala

Politica de dezvoltare regională reprezintă ansamblul politicilor elaborate de Guvern, prin organele administraţiei publice centrale, de autorităţile administraţiei publice locale şi organismele regionale specializate, cu consultarea partenerilor socio-economici implicaţi, în scopul asigurării creşterii economice şi dezvoltării sociale echilibrate şi durabile ale unor arii geografice constituite în regiuni de dezvoltare, al îmbunătăţirii competitivităţii internaţionale a României şi al reducerii decalajelor economice şi sociale existente între România şi statele membre ale Uniunii Europene.

Principii ale dezvoltarii regionale:

- Subsidiaritatea

- Descentralizarea

- Parteneriatul

1992 - CONFERINŢA NATIUNILOR UNITE DE LA RIO ASUPRA MEDIULUI SI DEZVOLTĂRII

- Principiul subsidiaritatii:

Problemele trebuie tratate cât mai aproape de locul unde apar

- Principiul reversibilitătii

Fiecare decizie sau realizare trebuie să poată fi regândită si modificată

- Principiul solidarităţii

In timp nevoile generaţiilor actuale trebuiesc satisfăcute fară a le compromite pe cele ale generatiilor viitoare

- Principiul prevenirii si al precauţiei

E mai bine să prevenim decât să vindecăm şi nu să aşteptăm ireparabilul pentru a reacţiona

Obiectivele politicii de dezvoltare regionala in Romania

- Diminuarea dezechilibrelor regionale existente prin stimularea dezvoltării echilibrate

- Corelarea politicilor sectoriale guvernamentale la nivelul regiunilor prin stimularea iniţiativelor şi prin valorificarea resurselor locale şi regionale

- Stimularea cooperării interregionale, interne şi internaţionale transfrontaliere, inclusiv în cadrul euroregiunilor

Teorii ale dezvoltarii regionale

- Teorii ale localizarii

- Teorii ale cresterii regionale

- Teorii ale dezvoltarii inegale

- Teoria dezvoltarii endogene

Teorii ale localizarii

- Teorii ale localizarii bazate pe costurile de transport

- Teorii ale localizării bazate pe atracţia pieţelor

- Teoria localizării bazata pe schimbul interregional

Teorii ale creşterii regionale

- Teoria neoclasica a creşterii

- Teoria polilor de creştere (sau creşterea dezechilibrata a sectoarelor)

Teorii ale dezvoltarii inegale

- Teoria relatiei centru-periferie

- Teoria cauzalităţii circulare si cumulative

Teoria dezvoltării endogene

- Dezvoltarea teritoriala

- Dezvoltarea comunitara

- Valorizarea resurselor locale

GIS IN AVIZAREA DOCUMENTATIILOR DE URBANISM

De ce sistem informatic geografic?

Meodologie de combinare a datelor ştiintifice cu modele pentru generarea rezultatelor unei probleme concrete

1. Context general: Structura informaţiei, fluxul de date, diagrama proceselor, organigrama

2. Date - Agregare, Căutare –agregarea şi utilizarea efectiva a datelor heterogene şi distribuite.

3. Modelare – proces matematic complex în vederea detectării proceselor fizice care necesită analize numerice

4. Suport al deciziilor – combină modele analitice cu datele spaţiale

5. Managementul cunostintelor – integrează toate sursele de informaţii necesare identificării, capturării şi evaluării

Fisiere in arhiva (1):

  • Urbanism.doc