Deșeuri Menajere

Referat
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 4319
Mărime: 42.95KB (arhivat)
Cost: 4 puncte

Extras din document

INFORMAŢII GENERALE

Deşeurile sunt acele substanţe sau obiecte de care deţinătorul se debarasează, are intenţia sau obligaţia de a se debarasa. În general, deşeurile reprezintă ultima etapă din ciclul de viaţă al unui produs (intervalul de timp între data de fabricaţie a produsului şi data când acesta devine deşeu).

În prezent problema gestionării deşeurilor se manifestă tot mai acut din cauza creşterii cantităţii şi diversităţii acestora, precum şi a impactului lor negativ, tot mai pronunţat, asupra mediului înconjurător. Depozitarea deşeurilor pe sol fără respectarea unor cerinţe minime, evacuarea în cursurile de apă şi arderea necontrolată a acestora reprezintă o serie de riscuri majore atât pentru mediul ambiant cât şi pentru sănătatea populaţiei.

De aceea, legislaţia europeană transpusă prin actele normative naţionale a impus o nouă abordare a problematicii deşeurilor, plecând de la necesitatea de a economisi resursele naturale, de a reduce costurile de gestionare şi de a găsi soluţii eficiente în procesul de diminuare a impactului asupra mediului produs de deşeuri.

Gestionarea deşeurilor cuprinde toate activităţile de colectare, transport, tratare, valorificare şi eliminare a deşeurilor, inclusiv monitorizarea acestor operaţii şi monitorizarea depozitelor de deşeuri după închiderea lor.

Obiectivele prioritare ale gestionării deşeurilor sunt prevenirea şi reducerea producerii de deşeuri şi a gradului de periculozitate al acestora prin:

• dezvoltarea de tehnologii curate, cu consum redus de resurse naturale;

• dezvoltarea tehnologiei şi comercializarea de produse care prin modul de fabricare, utilizare sau eliminare nu au impact sau au cel mai mic impact posibil asupra creşterii volumului sau periculozităţii deşeurilor, ori asupra riscului de poluare;

• dezvoltarea de tehnologii adecvate pentru eliminarea finală a substanţelor periculoase din deşeurile destinate valorificării;

• valorificarea materială şi energetică a deşeurilor, cu transformarea acestora în materii prime secundare, ori utilizarea deşeurilor ca sursă de energie.

Astfel se asigură protejarea resursele naturale prin folosirea materiilor prime secundare din deşeuri şi se reduce poluarea mediului cauzată de eliminarea lor.

Documentele strategice naţionale care reglementează gestionarea deşeurilor cuprind două componente principale: Strategia Naţională şi Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor care constituie instrumentele de bază prin care se asigură implementarea în România a politicii Uniunii Europene în domeniul deşeurilor.

La sfârşitul anului 2006 au fost elaborate Planurile Regionale de Gestionare a Deşeurilor (PRGD), de Agenţiile Regionale pentru Protecţia Mediului în colaborare cu reprezentanţii autorităţilor de mediu de la nivel local şi ai autorităţilor administraţiei publice locale şi judeţene, utilizând date de la nivelul acestora. Planurile Regionale de Gestionare a Deşeurilor au fost aprobate prin Ordinul Comun al M.M.G.A. nr. 1364/14.12.2006 şi al M.I.E. nr. 1499/21.12.2006.

Elaborarea şi aprobarea PRGD asigură beneficii majore în toate regiunile, astfel: asigură cadrul necesar pentru dezvoltarea proiectelor de gestionare a deşeurilor municipale cu finanţare din fonduri europene; optimizează investiţiile şi costurile operaţionale în domeniul gestionării deşeurilor municipale la nivel judeţean şi regional; asigură, pe termen mediu şi lung, dezvoltarea unor sisteme integrate de gestionare a deşeurilor municipale, cu efecte pozitive asupra mediului şi sănătăţii populaţiei.

PRGD se conformează cu legislaţia europeană şi românească de mediu, iar obiectivele şi ţintele propuse sunt cele cuprinse în Strategia Naţională şi Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor.

Cele mai importante obiective vizate de PRGD sunt:

• extinderea colectării deşeurilor în zonele rurale nearondate până în prezent unor servicii de salubritate;

• dezvoltarea sistemelor de colectare separată a deşeurilor, în vederea atingerii ţintelor de reciclare pentru deşeurile de ambalaje, deşeurile de echipamente electrice şi electronice, vehicule scoase din uz;

• construirea unor instalaţii de tratare a deşeurilor în scopul atingerii ţintelor de reducere a cantităţii de deşeuri biodegradabile ajunse la depozite;

• închiderea depozitelor de deşeuri neconforme şi reabilitarea ecologică a amplasamentelor;

• construirea şi operarea unor depozite noi conforme.

Detalierea la nivel de judeţ a măsurilor şi acţiunilor cuprinse în PRGD se face prin planurile judeţene de gestionare a deşeurilor, care sunt în curs de elaborare de către consiliile judeţene, împreună cu toţi factorii interesaţi din fiecare judeţ.

Începând cu anul 2005, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului în colaborare cu Institutul Naţional de Statistică şi Agenţiile Judeţene pentru Protecţia Mediului realizează anual colectarea datelor privind generarea şi gestionarea deşeurilor în anul anterior, atât pentru necesităţile interne de raportare, cât şi în vederea elaborării raportărilor către Comisia Europeană şi EUROSTAT. Această activitate are la bază atât prevederile legislative generale în domeniul protecţiei mediului, cât şi reglementările specifice din domeniul deşeurilor. Colectarea datelor aferente anului 2007 este în curs de desfăşurare.

Alte tipuri de date şi informaţii specifice legate de generarea şi gestionarea anumitor fluxuri de deşeuri sunt colectate de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului cu frecvenţă anuală sau mai mare, în funcţie de cerinţele legislative şi de raportare. De aceea, datele prezentate în raportul de faţă se referă atât la anul 2006, cât şi la anul 2007, acest lucru fiind specificat în fiecare caz.

Tabelul nr. 1.1. prezintă cantităţile de deşeuri generate în anul 2006, iar figura nr. 1.1. prezintă ponderea deşeurilor municipale în totalul deşeurilor generate în România, în anul 2006.

Tabelul nr.1.1. Deşeuri generate pe principalele categorii, în anul 2006

Deşeuri generate Cantitate

milioane tone Procent

Deşeuri generate de industria extractivă 199,25 62,15%

Deşeuri generate de alte activităţi industriale 112,49 35,09%

Deşeuri municipale 8,87 2,76%

TOTAL 320,61 100%

Sursa: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi Institutul Naţional de Statistică

Figura nr.1.1. Deşeuri generate în anul 2006

Sursa: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi Institutul Naţional de Statistică

2. DEŞEURI MUNICIPALE

2.1. Cantităţi şi compoziţie

Deşeurile municipale reprezintă totalitatea deşeurilor generate în mediul urban şi rural din gospodării, instituţii, unităţi comerciale, agenţi economici (deşeuri menajere şi asimilabile), deşeuri stradale colectate din spaţii publice, străzi, parcuri, spaţii verzi, deşeuri din construcţii-demolări generate în gospodării şi colectate de operatorii de salubritate şi nămoluri de la epurarea apelor uzate orăşeneşti.

Gestionarea deşeurilor municipale presupune colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea acestora, inclusiv monitorizarea depozitelor de deşeuri după închidere.

Responsabilitatea pentru gestionarea deşeurilor municipale aparţine administraţiilor publice locale, care, în mod direct sau prin concesionarea serviciului de salubrizare către un operator economic autorizat, trebuie să asigure colectarea, colectarea selectivă, transportul, tratarea, valorificarea şi eliminarea finală a acestor deşeuri.

Preview document

Deșeuri Menajere - Pagina 1
Deșeuri Menajere - Pagina 2
Deșeuri Menajere - Pagina 3
Deșeuri Menajere - Pagina 4
Deșeuri Menajere - Pagina 5
Deșeuri Menajere - Pagina 6
Deșeuri Menajere - Pagina 7
Deșeuri Menajere - Pagina 8
Deșeuri Menajere - Pagina 9
Deșeuri Menajere - Pagina 10
Deșeuri Menajere - Pagina 11
Deșeuri Menajere - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Deseuri Menajere.doc

Alții au mai descărcat și

Coroziunea

6. METODE DE PROTECTIE ANTICOROSIVA A MATERIALELOR METALICE Protectia împotriva coroziunii reprezinta totalitatea masurilor care se iau pentru a...

Chimia Deșeurilor Solide

Chimia deseurilor solide În orice societate, deseurile solide vrac sunt produse în apropierea unor activitati de viata normale. Aceste deseuri pot...

Hidrocarburi Aciclice Saturate (Alcani)

Hidrocarburile aciclice saturate numite alcani sau parafine, au formula generala CnH2n+2. Conform cu aceasta formula fiecare termen din seria...

Determinarea Dioxidului de Azot din Aer

Scopul lucrării de laborator: determinarea NO2 din aer. Obiectivele urmărite: 1. pregătirea masei de lucru pentru efectuarea lucrării de...

Ai nevoie de altceva?