Evaluarea Nivelului de Calitate al Turismului

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Evaluarea Nivelului de Calitate al Turismului.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domenii: Comert, Turism

Extras din document

NEVOIA SATISFACUTA DE TURISM

Activitatea agenţilor economici din industria serviciilor (de exemplu a unei întreprinderi hoteliere, a unui restaurant, a unei firme de transport, a unei agenţii de turism etc.) diferă în multe privinţe de activităţile desfăşurate în întreprinderile industriale producătoare de bunuri materiale. Ca atare, şi profilul, performanţele, structura organizatorică, perceperea calităţii întreprinderilor prestatoare de servicii vor diferi în multe privinţe de cele ale întreprinderilor producătoare.

În sens strict al caracteristicilor de calitate, unii specialişti au identificat următoarele dimensiuni ale calităţii serviciilor: fiabilitate, capacitate de răspuns, competenţa, acces, comunicare, credibilitate, securitate, înţelegerea/cunoaşterea clientului, tangibilitate. Ulterior, autorii au recurs la şase caracteristici ale calităţii serviciilor, şi anume: tangibilitate, viabilitate, capacitate de răspuns, asigurare, empatie, revalorizarea serviciilor care au provocat insatisfacţii clienţilor.

Semnificaţia acestor caracteristici poate varia considerabil, în funcţie de natura serviciilor şi de utilizatorii acestora, astfel încât, în evaluarea calităţii serviciilor, ponderea acordată diferitelor caracteristici depinde de coordonatele spaţiale şi temporale concrete ale fiecărui serviciu. Standardul ISO 9004-2 recomandă definirea clară a cerinţelor referitoare la servicii, în termenii unor caracteristici observabile de către client şi susceptibile de a fi evaluate de către acesta. În acelaşi timp, este necesară definirea proceselor corespunzătoare serviciului, prin intermediul unor caracteristici care nu sunt întotdeauna observabile de către client, dar care influenţează în mod direct performanţa serviciului.

În acest scop, standardul propune luarea în considerare a următoarelor caracteristici ale serviciilor:

1 Facilităţi (instalaţii şi echipamente), capacitate, efectivul de personal şi materiale;

2 Timpul de aşteptare, durata prestării serviciului, durata proceselor;

3 Igiena, securitatea, fiabilitatea;

4 Capacitatea de reacţie, accesibilitate, curtoazie, confort, estetica mediului, competenţa, siguranţa în funcţionare, precizie, nivelul tehnic, credibilitate, comunicare eficace.

Controlul calităţii face parte integrantă din implementarea procesului prestării de servicii. Acesta include:

- Măsurarea şi verificarea activităţilor cheie ale procesului, pentru a evita apariţia tendinţelor nedorite şi nemulţumirii clientului;

- Autocontrolul efectuat de către personalul însărcinat cu prestarea serviciului considerat ca parte integrantă a măsurării procesului;

- O evaluare finală a interfeţei cu clientul, efectuată de către furnizor, în scopul deţinerii propriei imagini a calităţii serviciului furnizat.

Serviciile turistice se prezintă ca un ansamblu de activităţi ce au ca obiect satisfacerea tuturor nevoilor turistului în perioada în care se deplasează şi în legătura cu aceasta. O parte a activităţilor ce dau conţinut prestaţiei turistice vizează deci acoperirea unor necesităţi obişnuite, cotidiene, (odihnă, hrană), altele prezintă caracteristici specifice turismului şi respectiv formelor particulare de manifestare a acestuia.

Prin natura lui, serviciul turistic trebuie să asigure condiţii pentru refacerea capacităţii de muncă, simultan cu petrecerea plăcută şi instructivă a timpului liber; de asemenea, el trebuie astfel conceput, încât, în urma efectuării consumului turistic, individul să dobândească un plus de informaţii, cunoştinţe, chiar deprinderi noi. Numai astfel se poate vorbi de un conţinut al prestaţiei turistice în concordanţă cu cerinţele epocii moderne, cu exigenţele turismului contemporan. Iar în condiţiile actuale ale ţării noastre, angajată pe coordonatele unei noi dezvoltări, o asemenea orientare a serviciului oferit oamenilor imprimă turismului caracterul unui important instrument în realizarea unei calităţi a veţii.

În perioada contemporană, se manifestă un proces continuu de îmbogăţire a conţinutului prestaţiei turistice cu noi tipuri de activităţi – procese specifice şi turismului românesc – ca expresie a receptivităţii şi adaptabilităţii turismului la schimbările intervenute în structura nevoilor de consum, a creşterii rolului în formarea şi educarea oamenilor.

Dezvoltarea şi calitatea serviciilor turistice sunt dependente, în primul rând, de existenţa unei baze tehnico-materiale adecvate, cu dotări corespunzătoare, care să ofere turiştilor condiţii optime şi care să îndeplinească, după caz, şi alte funcţii. În al doilea rând serviciile turistice sunt influenţate de dotarea cu personal a capacităţilor de cazare şi de alimentaţie publică, a bazelor de tratament şi agrement, de nivelul de calificare a lucrărilor, de organizarea muncii în unităţile turistice. În acest context insuficienţa spaţiilor de cazare şi de alimentaâie publică, echiparea lor necorespunzătoare, neconcordanţa între nivelul confortului oferit şi exigenţele turiştilor, ca şi numărul mic al lucrătorilor sau slaba lor pregătire, influenţează negativ calitatea prestaţiei turistice şi prin intermediul acestora, dimensiunile circulaţiei turistice şi posibilităţile de valorificare a patrimoniului.

Dacă acceptăm ideea conform căreia la începutul mileniului III piatra de încercare a turismului românesc devine asigurarea unor servicii de calitate, atunci prioritară devine problematica resurselor umane. Desigur, calitatea bazei tehnico-materiale a turismului este indispensabilă atingerii acestui obiectiv, dar numai competenţa, educaţia şi pasiunea personalului care activează în turism dau întreaga măsură a calităţii produsului turistic.

Serviciul turistic prestat clienţilor este o combinaţie a două componente-o componentă cantitativă, cu caracter preponderent material, evaluabilă pe o bază obiectivă, şi o componentă calitativă, comportamentală.

Componenta cantitativă este mai uşor de definit, de măsurat, de comparat şi de conştientizat. Elementele determinante sunt: echipamentele tehnice, alimentele, decorul, metodele de lucru, numărul personalului, informaţiile. Ceea ce-şi doreşte clientul însă nu este o procedură de funcţionare.

Componenta comportamentală este prea adesea neglijată de către hotelieri. Chiar în cazul cursurilor de formare, accentul se pune pe metodele de lucru şi sarcinile rutiniere.

Un serviciu, în ansamblul său, nu poate fi apreciat favorabil în condiţiile unei componente cantitative deficitare. În acelaşi timp, singură, componenta cantitativă nu poate să lase clientului decât o impresie neutră. De exemplu, comentariile favorabile la adresa unui restaurant curat sau a unui serviciu rapid sunt rare; dimpotrivă, un serviciu prea lent sau o masă pătată sau nedebarasată se soldează adesea cu sesizări din partea clienţilor.

Totuşi, în situaţia unui bun nivel al componentei comportamentale, anumite insuficienţe ale componentei cantitative pot fi trecute cu vederea. Un comportament profesional adecvat, un zâmbet sincer şi o atenţie particulară, de exemplu, pot să contracareze unele neâmpliniri ale componentei cantitative. Prin urmare, în relaţia personal-client, comportamentul personalului, atitudinea acestuia, modul de a acţiona şi a reacţiona reprezintă criteriile esenţiale de apreciere a calităţii serviciilor în ansamblul lor, elementele care generează mulţumirea şi satisfacţia clientului.

Evaluarea efectuată de către client constituie măsura absolută şi finală a calităţii serviciului. Reacţia clientului poate fi imediată sau întârziată şi retroactivă. Evaluarea serviciului de către client se reduce, adesea, numai la o evaluare subiectivă. Clienţii comunică rareori, în mod spontan, organizaţiei de servicii aprecierile lor privind calitatea serviciului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Evaluarea Nivelului de Calitate al Turismului.doc