Toate referatele din domeniul Contabilitate

 • Aplicatie rezolvata la contabilitate

  I. Situația inițială S.C. ”Giramondo” S.R.L. având ca obiect de activitate comerțul, prezintă următoarea situație patrimonială: Balanța de verificare întocmintă la 31.12. N-1 Simbol cont Denumire cont Solduri finale D C 1012 Capital subscris vărsat - 300 000 1061 Rezerve legale - 100 000 212 Construcții 250 000 - 2812 Amortizarea construcțiilor - 70 000 371 Mărfuri 100 000 - 401 Furnizori - 150 000 4111 Clienți 100 000 - 5121 Conturi la bănci în lei 170 000 - Total 620 000 620...

 • Contributii la conceperea,proiectarea si implementarea unui sistem informatic integrat de tip ERP, in cadrul unei firme din domeniul industrial

  În prezent se manifestă o creștere semnificativă a canității de informații,obținute și manipulate în firme,tendință accentuată și de formularea unor condiții tot mai severe în ceea ce privește calitatea informației (corectitudinea și operativitatea fiind cerințele sine qua non). Un sistem informatic este acela în care informația trece printr-un format digital-altfel spus,se transformă,se prelucrează sau se exprimă într-o formă digital. Sistemele informatice în sensul definiției de mai sus au...

 • Calculatia costurilor

  Pornind de la cheltuielile și veniturile evidențiate în contabilitatea financiară care au determinat rezultatul, să se evidențieze determinarea rezultatelor analitice pe fiecare produs în parte și de asemenea în funcție de rezultatul obținut să se precizeze deciziile care pot fi luate de către manageri pentru toate situațiile date. Dacă ați avea în vedere și avantajele evaluării în costuri variabile, ce decizii ar putea lua managerii? Introducere Calculația costurilor reprezintă...

 • Politici contabile

  CAPITOLUL I INFORMAȚII GENERALE 1.1. POLITICI CONTABILE Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice aplicate de o entitate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale. Conducerea entității stabilește politicile contabile pentru operațiunile derulate și prin intermediul acestora își fundamentează deciziile. Aceste politici au fost elaborate având în vedere specificul activității și strategia adoptată de entitate....

 • 1C - Intreprindere 8 Avantaje si Dezavantaje

  1. Introducere Programa 1С:Întreprindere 8 este destinată pentru automatizarea evidenței contabile, inclusiv pentru pregătirea dărilor de seamă obligatorii (reglementate), ale întreprinderilor care realizează diverse genuri de activitate comercială: comerț en-gros și cu amănuntul, prestarea serviciilor, etc. Platforma 1C: Întreprindere 8 permite configurarea, permite utilizarea simultană a unei singure baze de date de către mai mulți utilizatori, dacă aveți numărul necesar de licențe...

 • Fondul de coeziune

  Fondul de Coeziune, unul dintre Fondurile Europene Structurale și de Investiții, încurajează investițiile în rețelele prioritare de transport transeuropene și investițiile în energie sau transport, cu beneficii asupra mediului înconjurător, privind eficiența energetică, utilizarea energiei regenerabile, dezvoltarea transportului și sprijinul pentru transportul internațional. Fondul de Coeziune este destinat statelor membre al căror venit național brut pe cap de locuitor este mai mic de 90%...

 • Calculatia pretului de cost

  Introducere Contextul economic actual și provocările pieței, mediul economic concurențial si tensiunile externe, determină întreprinderea să aloce tot mai multe mijloace pentru cercetare, in vederea obținerii unor produse la standarde de calitate superioare. Adaptarea la standardele europene de calitate, semnifică eforturi suplimentare care se vor evidentia în cheltuielile indirecte ale întreprinderii. Ca urmare, ponderea lor vor fi raportate la totalul cheltuielilor, iar repartizarea lor...

 • Misiunea de tinere a contabilitatii, intocmirea si prezentarea situatiilor financiare ca activitate a expertului contabil

  Conform legii contabilitatii, entitatile economice organizeaza si conduc contabilitatea, in doua moduri: a. In compartimente distincte, conduse de o persoana autorizata :director economic, contabil sef sau alta persoana imputernicita; b. Pe baza unui contract de prestari servicii, incheiat cu persoane fizice sau juridice, membre CECCAR. In cazul organizarii si conducerii contabilitatii pe baza unui contract de prestari servicii, raspunderea privind tinerea contabilitatii conform cu normele...

 • Contabilitatea institutiilor de credit si financiare

  În România, sistemul bancar introdus în anul 1990 odată cu trecerea de la economia de tip centralizat la economia de piață, este reprezentat de : - Banca Naționala a Romaniei și - Instituțiile de credit Activitatea bancară efectivă în România se desfășoară în România numai prin instituții de credit, precum bănci, organizații cooperatiste de credit, instituții emitente de monedă electronică și case de economii pentru domeniul bancar, atât timp cât sunt autorizate conform legii. Banca...

 • Bazele contabilitatii

  DESCRIEREA STUDIULUI DE CAZ ȘI SARCINILE FORMULATE Entitatea “Vesta” S.R.L. produce și vinde articole de vestimentație. Soldurile conturilor la data 01.01.2017 preluate din Cartea mare a S.R.L. “Vesta ” sunt prezentate în Tabelul 1. Pe parcursul anului 2017, în cadrul entității “Vesta” au fost effectuate următoarele operațiuni economice (Tabelul 2). În baza informației cu privire la soldurile inițiale ale entității economice analizate și conținutul operațiunilor economice ale entității se...

 • Etape premergatoare elaborarii situatiilor financiare - Inventarierea

  1. Etape premergătoare elaborării situațiilor financiare Întocmirea situațiilor financiare reprezintă o activitate complexă, orientată în scopul determinării indicatorilor economico-financiari. Pentru realizarea acesteia sunt necesare o serie de etape care se parcurg într-o succesiune logică după cum urmează: - verificarea înregistrării în conturi a operațiilor economico-financiare; - efectuarea și verificarea operațiilor economice specifice sfârșitului perioadei de gestiune; - stabilirea...

 • Tabloul de bord

  1. Tabloul de bord 1.1 Definiția tabloului de bord Tabloul de bord este un ansamblu de indicatori organizați într-un sistem, urmăriți de aceeași echipă sau același responsabil, care permite lansarea decizilor, coordonarea și controlarea acțiunilor unui compartiment (centru de responsabilitate). Tabloul de bord este un sistem de comunicare și de decizie care permite controlului de gestiune să atragă atenția responsabililor asupra punctelor cheie din activitatea lor. Tabloul de bord este...

 • De la diferentele contabile nationale la nevoia de armonizare si convergenta contabila

  Diferențele contabile Contabilitatea, ca mijloc util și esențial de comunicare al informațiilor economice, utilizează un anumit limbaj economic, fiind considerată ca fiind cea care oferă limbajul afacerilor. Limbajul funcționează transformând informațiile sau ideile în semne a căror semnificație este înțeleasă de membrii aceluiași grup cultural. Pentru a descifra un mesaj este necesar să existe o înțelegere preexistentă a semnificației semnelor utilizate. Limbajul contabil elaborat la...

 • Value relevance and mandatory implementation of IFRS

  Abstract My investigation explores whether value relevance of Romanian accounting information has increased in time (2011- 2017) as a result of mandatory implementation of IFRS and the latest development of Bucharest Stock Exchange. The research comprises data from 15 companies, components of BET-XT excluding financial sector. A model to measure the linear relationship between dividend adjusted returns and EPS figures was constructed and implemented in STATA. The research revealed a lower...

 • Monografie contabila

  1. Prezentarea Firmei În prezenta lucrare s-a urmărit organizarea contabilității societății comerciale S.C. SARA S.A., care este o societate pe acțiuni, în luna august 2006. Societatea are sediul în București, Strada Unității nr. 87 și are ca domeniu de activitate producerera și comercializarea obiectelor hand-made. Capitatul social vărsat este de 160.000.000 lei divizat în 1000 de acțiuni cu o valoare nominală de 12.000 pe acțiune. 2. Bilanț contabil la data de 01.08.2006 În data de...

Pagina 1 din 93