Analiza Echilibrului Financiar la SC Forest PID SRL Gura Raului - Sibiu

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Analiza Echilibrului Financiar la SC Forest PID SRL Gura Raului - Sibiu.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 39 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

CAPITOLUL I – INTRODUCERE
1.1. Motivaţie şi metode ştiinţifice de cercetare folosite 3
1.2. Aspecte teoretice privind situaţia financiară a firmei 4
1.3. Factori care influenţează echilibrul financiar al firmei 8
1.4. Căile de realizare ale echilibrului financiar în cadrul firme 12
CAPITOLUL II –PREZENTAREA SOCIETĂŢII FOREST PID SRL
2.1. Particularităţi privind activitatea desfăşurată de firmă 13
2.1.1. Scurt istoric şi evoluţie 13
2.1.2. Structura organizatorică 16
2.1.3. Sistemul integrat financiar contabil 17
2.1.4. Evoluţia principalilor indicatori economico-financiari pe
perioada 2004-2007 18
CAPITOLUL III -
3.1. Analiza echilibrului financiar la SC. FOREST PID SRL 25
3.1.1. Diagnosticul lichidităţii, solvabilităţii şi al capacităţii de plată 25
3.1.1.1. Analiza ratelor lichidităţii 25
3.1.1.2. Lichiditatea şi ciclul conversiei numerarului 27
3.1.1.3. Analiza factorială a lichidităţii 29
3.1.1.4 Analiza solvabilităţii şi a capacităţii de plată 30
3.1.2. Analiza echilibrului financiar pe baza bilanţului 31
3.1.2.1. Analiza bilanţului lichiditate-exigibilitate 31
CAPITOLUL IV – CONCLUZII SI PROPUNERI 37
BIBLIOGRAFIE 39

Extras din document

I. INTRODUCERE

1.1. MOTIVAŢIE ŞI METODE ŞTIINŢIFICE DE CERCETARE FOLOSITE

Analiza economico-financiară este o necesitate stringentă, iar prin metodele şi tehnicile utilizate duce la stabilirea unui diagnostic privind activitatea firmei şi pe baza acesteia se pot elabora programe si strategii care duc la îmbunătăţirea activităţii societăţi în viitor.

Analiza economică şi financiară, prin modelele şi procedeele sale, constituie un element indispensabil activităţii manageriale a societăţilor comerciale, întrucât oferă soluţii practice în vederea prevenirii şi înlăturării factorilor cu acţiune distructivă şi crearea pe această bază a condiţiilor manifestării neîngrădite a factorilor cu influenţă pozitivă. Ea se înscrie ca şi obiect de studiu în urmărirea sistemelor echilibrelor economice, financiare, patrimoniale, de trezorerie, cauzele modificării lor, efectele şi măsurile necesare pentru reechilibrarea lor în scopul asigurării unei eficienţe economice maxime.

Se poate spune că, pentru un agent economic, analiza situaţiei financiare se întinde asupra tuturor elementelor patrimoniale şi a rezultatelor financiare ale acestora. Echilibrul financiar exprimă egalitatea sau coincidenţa între sursele financiare necesare pentru îndeplinirea obiectivelor şi acţiunilor şi posibilităţilor de constituire a acestor resurse din rezultatele economice proprii, iar analiza acestuia poate fi realizată utilizând metode de analiză clasice şi moderne.

Prezenta lucrare este structurată pe patru capitole, după cum urmeză :

Primul capitol conţine aspecte teoretice legate de situaţia economico-financiară a firmei, a conceptului de echilibru financiar, factorii ce-l influenţează şi modalităţi de asigurare a echilibrului economic general. Apoi sunt prezentate modelele de analiză financiară complexe care ilustrează, printr-o abordare globală, situaţia financiară a agentului economic sub două aspecte : sunt prezentate modelele de analiză statică şi dinamică a bilanţului contabil şi e arătat modul în care s-a realizat şi consecinţele în planul lichidităţii, solvabilităţii şi capacităţii de plată. Prin analiza statică a bilanţului financiar şi funcţional ( modele obţinute prin tratarea prealabilă a posturilor de activ şi pasiv ale bilanţului contabil) sunt determinaţi principalii indicatori ai echilibrului financiar, respectiv fondul de rulment, necesarul de fond de rulment şi trezoreria netă şi sunt puse în evidenţă relaţiile dintre aceştia. Analiza dinamică a bilanţului contabil foloseşte ca instrumente tablourile de flux ( tabloul de finanţare nevoi-resurse şi tabloul fluxurilor de trezorerie) prin care se urmăreşte reconstituirea mişcărilor şi transformărilor patrimoniului imputabile unei anumite perioade.

Al doilea capitol cuprinde prezentarea firmei FOREST PID S.R.L. Gura Râului. Firma analizată are ca obiect principal de activitate exploatarea forestieră şi prelucrarea lemnului.

Capitolul al treilea cuprinde analiza echilibrului financiar al societăţii. Această analiză este efectuată în scopul aprecierii calităţii activităţii desfăşurate de firmă, precum şi în scopul găsirii de soluţii pentru îmbunătăţirea acesteia.

Modelele care se utilizează pentru analiza situaţiei economico-financiare sunt următoarele : calculul şi interpretarea indicatorilor lichidităţilor, solvabilităţii, profitabilităţii şi gradul de îndatorare, analiza vitezei de rotaţie a activelor circulante, analiza corelaţiei creanţe - datorii, precum şi analiza statică şi dinamică a bilanţului contabil.

Sursele informaţionale utilizate pentru realizarea studiului de caz sunt : situaţia financiară pe baza bilanţului contabil, contul de profit şi pierdere, anexele la bilanţ, statutul firmei precum şi alte informaţii culese de la personalul firmei. Analiza s-a efectuat pe trei ani : 2005, 2006, 2007.

Capitolul al patrulea cuprinde concluziile privind activitatea desfăşurată de S.C. FOREST PID SRL., precum şi păreri personale şi sugestii pentru îmbunătăţirea situaţiei financiare.

1.2. ASPECTE TEORETICE PRIVIND SITUAŢIA FINANCIARĂ A FIRMEI

Analiza economico-financiară reprezintă un ansamblu de concepte, metode, tehnici, procedee si instrumente care asigura tratarea informatiilor interne si externe, în vederea formulării unor aprecieri pertinente referitoare la situaţia economico-financiară a unei firme, identificarea factorilor, cauzelor si condiţiilor care au determinat-o, precum şi a rezervelor interne de îmbunătăţire a acesteia, din punctul de vedere al utilizării eficiente a resurselor umane, materiale şi financiare.

“În decursul timpului, elementele de baza ale cadrului conceptual – metodologic al analizei economico-financiare au avut o evoluţie impresionantă, începând cu revoluţia industrială si până în prezent. Autori de marca ca: Charles Babbage, Frideric Taylor, Henry Fayol, Frank si Lillien Gilbert, H.B. Maynard, Pierre Conso, Gerard Charreaux,

Elie Cohen s.a. fără a exclude reprezentanţii şcolii economice româneşti, au contribuit la „îmbogăţirea” treptată a patrimoniului analizei economico-financiare.

În legatura cu sfera problemelor de cercetare ale analizei economico-financiare exista diverse pareri în literatura de specialitate. Analistul francez D. M. Chorafas sustine ca analiza economica studiaza ansamblul politicii economice a întreprinderilor. Analistul german K. Fischer considera ca analiza economică se ocupa de cercetarea fazelor producţiei si circulaţiei din cadrul reproducţiei. Analiştii Y. Lecaillon, J.R. Hicks, J.M. Henderser, R. Gaffin susţin că în obiectul analizei economico-financiare se includ: analiza cererii consumatorului, analiza ofertei producătorului, analiza echilibrului dintre cerere si ofertă, creditul, echilibrul general, monopolul, bunăstarea.”

În ceea ce priveşte echilibrul economic, pentru explicarea acestuia, sunt folosite ca puncte de reper acceptiunile date de diferitele ştiinţe ale naturii.Echilibrul se manifestă sub forma unei stări proprii pieţei, generată de acţiunea agenţilor economici la nivel micro şi macroeconomic. Echilibrul microeconomic priveşte nivelul verigilor primare, al agentilor economici si al entităţilor administrative teritoriale de bază.

Problemele legate de realizarea analizei economice şi financiare la nivel microeconomic prezintă unele particularităţi în raport cu realizarea acestei analize la nivel macroeconomic. Aceste diferenţieri sunt explicate prin faptul că la nivel de economie volumul resurselor ce urmează a fi mobilizate au un caracter limitat deoarece depind de nivelul de dezvoltare al activităţii economice. O unitate microeconomică, în afara resurselor degajate din propriul proces de exploatare (resurse endogene), are la îndemână şi alte modalităţi de procurare a resurselor financiare (resurse exogene). În acest sens ea poate opta pentru majorarea capitalului social prin emitere de acţiuni, în situaţia în care oferă condiţii avantajoase de valorificare a capitalului disponibil pentru potenţialii investitori, sau poate recurge la resurse de împrumut, în măsura în care prezintă credibilitate şi posibilităţi de garantare a împrumuturilor solicitate.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Echilibrului Financiar la SC Forest PID SRL Gura Raului - Sibiu.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA SPIRU HARET BUCURESTI FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL CONTABILITATE SI INFORMATICĂ DE GESTIUNE ANUL III I.D. SIBIU