Analiza Raportului de Evaluare a Rentabilitatii

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Analiza Raportului de Evaluare a Rentabilitatii.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 26 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

CAPITOLUL 1

ANALIZA SOLDURILOR INTERMEDIARE DE GESTIUNE

Rentabilitatea – criteriu de performanţă

Rentabilitatea este categoria economică prin care se exprimă capacitatea întreprinderii de a obţine profit, ceea ce reflectă performanţa acesteia. Obiectivul major al întreprinderii este atât mărirea averii participanţilor la viaţa întreprinderii (acţionari, salariaţi, creditori, stat), cât şi creşterea valorii sale, pentru asigurarea propriei dezvoltări. Realizarea acestui obiectiv este condiţionată de desfăşurarea unei activităţi rentabile, care să permită remunerarea factorilor de producţie şi a capitalurilor utilizate, indiferent de provenienţă.

Orice afacere implică o investiţie care are drept consecinţă rezultatul aşteptat de investitor. Cu cât acest rezultat este mai mare, cu atât se pot forma noi surse disponibile pentru alte investiţii în diverse scopuri: stimularea partenerilor, asigurarea propriei dezvoltări, crearea de rezerve. Rentabilitatea unei afaceri rezultă din comensurarea efectelor concretizate în venituri cu eforturile depuse reflectate în cheltuielile aferente.

După modul în care se realizează comparaţia între efecte şi eforturi în analiza rentabilităţii se utilizează două serii de indicatori de evaluare: în mărimi absolute şi în mărimi relative. Indicatorii în mărimi absolute se obţin ca marje, (diferenţe) între venituri şi cheltuieli, iar indicatorii în mărimi relative se obţin ca rate (rapoarte) între rezultate şi cheltuieli sau capitaluri utilizate.

Marjele prin ele însele caracterizează insuficient gradul de rentabilitate al întreprinderii, deoarece pot exista unităţi foarte rentabile cu marje mici şi invers, rentabilităţi slabe cu marje mari. Numai ratele caracterizează real gradul de rentabilitate, exprimând în modul cel mai sintetic eficienţa utilizării capitalurilor.

Analiza rentabilităţii se realizeză pe baza datelor din contul de rezultat Profit şi pierdere, situaţie financiară anuală redactată în termeni de flux, care cuprinde ansamblul fluxurilor patrimoniale ce permit crearea bogăţiei plecând de la ansamblul cheltuielilor şi veniturilor. Soldul net al contului (creditor sau debitor) reflectă performanţa întreprinderii, respectiv capacitatea de a genera fluxuri viitoare de numerar prin utilizarea resurselor existente.

Prezentarea contului de rezultat poate fi realizată după natură şi după funcţii (destinaţie), fiind redat tabelar sau în listă.

Structurarea contului de profit şi pierdere sub formă tabelară permite determinarea marjelor de rentabilitate pe cinci niveluri:

Debit Contul de profit şi pierdere Credit

Cheltuieli pe tipuri de activităţi Venituri pe tipuri de activităţi

1. Cheltuieli de exploatare 1. Venituri din exploatare

(+) A. Rezultatul din exploatare (-)

2. Cheltuieli financiare 2. Venituri financiare

(+) B. Rezultatul financiar (-)

(+) C. Rezultatul curent (A+B) (-)

3. Cheltuieli extraordinare 3. Venituri extraordinare

(+) D. Rezultatul extraordinar (-)

Cheltuieli totale Venituri totale

(+) E. Rezultatul brut (C+D) (-)

Impozit pe profit

(+)F. Rezultatul net al exerciţiului (-)

Reglementările contabile româneşti armonizate preferă formatul contului de profit şi pierdere după natură în listă, dar Nota explicativă 4 Analiza rezultatului din exploatare cere detalierea rezultatului şi după destinaţie.

De exemplu, Contul de profit şi pierdere al întreprinderii luate în studiu, conform formatului de prezentare în listă este redat în Tabelul 1:

Aplicaţia 1: Contul de profit şi pierdere în listă

Tabelul.1

Nr. Venituri, cheltuieli şi rezultate Exerciţiul financiar Abateri Indici

rd. (milioane lei) Precedent Curent (± Δ) (%)

1. Cifra de afaceri netă 535016 783518 +248502 146,4

Producţia vândută (Pv) 530551 777384 +246833 146,5

Venituri din vânzarea mărfurilor 4465 6134 + 1669 137,4

2.

a.

b. Variaţia stocurilor (ct. 711)

- Sold C

- Sold D - 4924

50069

54993 - 89949

29637

119586 - 85025

- 20432

+ 64593 1826

60,2

217,4

3. Producţia imobilizată (Pi) 598 2254 + 1656 376,8

4. Alte venituri din exploatare 4418 4604 + 186 104,2

VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL(1 + 2a - 2b + 3 + 4) 535108 700425 +165317 130,9

5.a. Chelt.cu mat.prime + mater. consumabile 219897 296076 + 76179 134,6

Alte cheltuieli materiale 4894 2879 - 2015 58,1

b. Alte chelt, din afară (cu energie + apă) 49306 48420 - 886 98,2

Cheltuieli privind mărfurile(ct. 607) 4158 5350 + 1192 128,7

6. Cheltuieli cu personalul 112265 152105 + 39840 135,5

a. Salarii 77140 197482 +120342 256,0

b. Cheltuieli cu asigurările şi prot. socială 35125 44623 + 9498 127,0

7.a. Ajustarea val. imobiliz.corp.+ necorporale 10000 50445 + 40445 504,4

a.1. Cheltuieli 10000 50445 + 40445 504,4

7.b. Ajustarea valorii activelor circulante 653 876 + 223 134,1

b.1. Cheltuieli (+) 653 2218 + 1565 233,7

b.2. Venituri (-) - 1342 + 1342 -

8. Alte cheltuieli de exploatare 33929 49667 + 15738 146,4

8.1 Cheltuieli privind prestaţiile externe 21449 32692 + 11243 152,4

8.2 Chelt.cu alte impozite, taxe, vărsăminte 5555 8441 + 2886 151,9

8.3 Chelt. despăgubiri, donaţii, active cedate 6924 8534 + 1610 123,2

CHELTUIELI DE EXPLOATARE -TOTAL 432100 605817 +173717 140,2

REZULTATUL DIN EXPLOATARE 103008 94608 - 8400 90,9

9. Venituri din interese de participaţie - - - -

10. Venituri din dobânzi 298 751 + 453 252,0

11. Alte venituri financiare 2739 4890 + 2151 178,5

VENITURI FINANCIARE-TOTAL 3097 5641 + 2544 182,1

12. Ajustarea valorii imobiliz. financiare 30886 - - 30886 -

13 Cheltuieli privind dobânzile 4525 7008 + 2483 154,8

14. Alte cheltuieli financiare 19898 23952 + 4054 120,3

15. REZULTATUL CURENT 50796 69289 + 18493 136,4

16. REZULTATUL EXTRAORDINAR - - - -

17. VENITURI TOTALE 538204 706066 +167862 131,2

18. CHELTUIELI TOTALE 487408 636777 +149369 130,6

19. REZULTATUL BRUT 50796 69289 + 18493 136,4

20. Impozitul pe profit 10128 17905 + 7777 176,8

21. REZULTATUL NET AL EXERCIŢIULUI FINANCIAR 40668 51384 + 10716 126,3

22. REZULTATUL PE ACŢIUNE

- de bază

- diluat

0,137

0,137

0,174

0,174

+ 0,137

+0,137

200,0

200,0

Din analiza datelor Tabelului 1 se constată că indicatorii de performanţă ai întreprinderii au cunoscut dinamici ascendente, rezultatul net al exerciţiului înregistrând o creştere de 26,3 %.

Creşterea rezultatului brut al exerciţiului a fost consecinţa creşterii veniturilor totale cu 31,2 %, iar a cheltuielilor totale cu 30,6 %.

Studiul modului de determinare a rezultatului constituie preambulul analizei rentabilităţii, al analizei financiare, al diagnosticului financiar şi al evaluării întreprinderii. Pornind de la rezultat se defineşte capacitatea de autofinanţare a întreprinderii, autofinanţarea şi conceptul de cash-flow, care sunt la originea conceptului de flux de trezorerie.

Tabloul Soldurilor Intermediare de Gestiune

Contul de rezultat al exerciţiului furnizează date care pot fi analizate pentru a obţine indicatori necesari gestiunii, prin amenajarea Tabloului Soldurilor Intermediare de Gestiune (Cascada SIG).

Soldurile în “Cascadă” permit evidenţierea legăturii dintre funcţiunea de exploatare şi funcţiunea financiară a întreprinderii şi pot fi împărţite în două categorii: SIG – activitate şi SIG – rentabilitate.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Raportului de Evaluare a Rentabilitatii.doc