Auditarea Contului de Profit si Pierdere

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Auditarea Contului de Profit si Pierdere.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Popescu Georgeta

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

CAPITOLUL I

In conformitate cu prevederile Legii nr .525/2002privind valorile mobiliare ,serviciile de investitii financiare si pietele reglementate la solicitarea SC HaryKaty SA Tulcea, in baza contractului incheiat,am procedat la examinarea profesionala sistematica ,a bilantului societatii incheiat la 31.12.2008 si a contului de profit si pierdere pentru exercitiul incheiat la aceasta data care se refera la:

-active imobilizate 2058717 lei

-active circulante 1946377 lei

-datorii pe termen scurt 1396262 lei

-capitaluri proprii 2557191 lei

-cifra de afaceri 8459764 lei

-rezultatul exercitiului 55262 lei

Aceste rezultate au fost stabilite sub responsabilitatea Consiliului de Administratie.Responsabilitatea mea este ca,pe baza auditului sa exprim o opinie asupra acestor conturi anuale.

Raportul de audit asupra conturilor anuale este destinat SC HaryKaty SA Tulcea .

1.1 Responsabilitatile partilor din contractul de audit.

Conform clauzelor stipulate in contract ,responsabilitatea mea este ca pe baza verificarii efectuate ,sa exprim o opinie motivata asupra acestor conturi anuale (bilant,contul de profit si pierdere,anexe).Mentionez in mod expres ca aceste conturi anuale au fost stabilite sub responsabilitatea conducerii societatii si certificate de comisia de cenzori interni.

1.2 Specificarea conturilor anuale expertizate.

Prezentul raport se refera la exercitiul incheiat la 31.12.2008.

Am procedat la controlul conturilor anuale efectuand diligentele si investigatiile specifice pe care le-am considerat necesare conform Legii contabilitatii nr .82/1991,modificata si completata,Regulamentul de aplicare a acesteia ,Precizarile nr.1784/2002 privind masurile referitoare la incheierea exercitiului financiar pe anul 2005 si precizarile ulterioare ale MF privind incheierea exercitiului financiar pe anul2007,Legea 31/1991 privind societatile comerciale ,republicata.In acest scop s-a examinat pe baza de sondaje ,elementele probante care sa justifice sumele si informatiile continute in conturile anuale.Lucrarile de verificare a Bilantului contabil la 31.12.2008 efectuate,avand la bazanormele de mai sus prezentate ,sunt detaliate in

Anexele la prezentul raport:

Anexa nr.1:Prezentarea generala a SC HaryKaty SA Tulcea

Anexa nr.2:Bilantul contabil la 31.12.2008

Anexa nr.3:Contul de profit si pierdere

Anexa nr.4:Situatia principalilor indicatori la 31.12.2008

Anexa nr.5:Reguli si metode contabile

Anexa nr.6:Informatii complementare

CAPITOLUL II

Consider ca auditul efectuat furnizeaza o baza rezonabila a exprimarii opiniei mele.Dupa parerea mea ,conturile anuale prezinta de o maniera fidela in toate aspectele semnificative situatia financiara a societatii la 31.12.2008 cat si a contului de profit si pierdere si fluxul de trezorerie pentru exercitiul incheiat la aceasta data sunt conforme cu prevederile legale si statutare si in conformitate cu prevederile art.29 din Legea nr.82/1991.

Prezentarea generala a SC HaryKaty SA Tulcea

Data constituirii: In anul 1990 prin HG 1303/1990 in conformitate cu prevederile Legii 15/1990 si a fost inmatriculata la ORC sub nr.J34/99/1990.

Forma juridica : Societate pe actiuni SA

Codul fiscal : R2696570

Durata societatii:Nelimitata

Sediul : Tulcea,str.Dunarii nr.372

Capitalul social : 1241018 lei subscris si varsat integral ,divizat in 496.407 actiuni nominative cu valoare nominala de 2,5 lei

Obiectul de activitate: productia si comercializarea de produse de uz industrial si casnic

asfel:aparataj de incalzire ,conditionare ,ventilatie si de climatizare pentru constructii civile si industriale,radiatoare auto si pentru utilaje de toate tipurile ,scule,dispozitive si confectii metalice pentru constructii,aparataj si componente pentru CNE Cernavoda si agregate energetice ,obiecte de uz casnic (boilere,calorifere electrice,corpuri de incalzire pentru locuinte si de alte utilitati)etc.

Societatea este inregistrata la Registrul independent al actionarilor.

Rezultate financiare la 31.12.2008:

Cifra de afaceri 8459764 lei

Venituri totale 8410039 lei

Cheltuieli totale 8354777 lei

Creante 1029865 lei

Datorii 1457391 lei

Rezultat net 31101 lei

BILANT INCHEIAT LA 31.12.2008

Valori nete contabile la Valori nete contabile la

31.12.2007 31.12.2008

1.Imobilizari necorporale 9263 6187

2.Imobilizari corporale 964366 2019758

3.Imobilizari financiare 350 32772

A.Active imobilizate total 973979 2058717

1.Stocuri 1281307 870032

2.Creante 685354 1029865

3.Casa si conturi banci 38710 46480

B.Active circulante total 2005371 1946377

C. Cheltuieli in avans 9488

D.Datorii ce trebuie platite

intr-o perioada de pana la un

an 1260785 1396262

E.Active circulante nete

,respectiv datorii curente nete 744586 559603

F.Total active minus datorii

Curente 1718585 2618320

G.Datorii cu termen de plata

peste un an 61129

H.Provizioane pentru riscuri

si cheltuieli

1.Capital subscris varsat 1241018 1241018

2.Rezerve 477547 1328323

3.Rezultatul exercitiului 22894 31101

4.Rezultatul reportat 69712 77850

5.Repartizarea profitului 228943 0

I.Capitaluri proprii 1718585 2557191

Fisiere in arhiva (1):

  • Auditarea Contului de Profit si Pierdere.doc