Bilantul Contabil

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 4072
Mărime: 57.10KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nosal Mariana

Cuprins

CAPITOLUL I

CARACTERIZAREA GENERALĂ A COOPERATIVEI DE CONSUM

NUŞFALĂU

1.1. Prezentarea generală a firmei studiate

1.2. Obiectul de activitate a firmei analizate

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA BILANTULUI CONTABIL

2.1. Notiune si functiile bilantului contabil

2.2. Stuctura bilantului contabil

2.3. Norme de întocmire, certificare, verificare si analiză a bilanţului contabil

2.3.1. Verificarea si analizarea bilantului contabil

2.3.2 Certificarea bilantului contabil

CAPITOLUL III

INTOCMIREA BILANTULUI CONTABIL

3.1. Analiza activitatii economici-financiar pe baza bilantului contabil

CAPITOLUL IV

Societatea Coop de consum Nusfalau

Extras din document

CAPITOLUL I:

CARACTERIZAREA GENERALĂ A COOPERATIVEI DE CONSUM NUŞFALĂU

1.1. Prezentarea generală a firmei studiate

Societatea cooperativă este o asociaţie autonomă de persoane fizice şi/sau juridice, după caz, constituită pe baza consimţământului liber exprimat de acestea, în scopul promovării intereselor economice, sociale şi culturale ale membrilor cooperatori, fiind deţinută în comun şi controlată democratic de către membrii săi, în conformitate cu principiile cooperatiste.

Organizarea şi funcţionarea unei societăţi cooperativă sunt stabilite prin contractul de societate şi prin statut.

Societatea studiată s-a înfiinţat în iunie 1950. Sediul societăţii este în România, comuna Nuşfalău, str. Petofi, nr. 118, judeţul Sălaj. Sediul societăţii cooperativă poate fii schimbat în altă localitate, pe baza hotărârii adoptate de Adunarea Generală a Acţionarilor, potrivit legii. are forma de Societate cooperativă de consum de gradul I, având personalitate juridică de la data înregistrării în Registrul comerţului. Capital social subscris este de 18260 RON şi vărsat de 18260 RON şi se divide în 18 părţi sociale egale, a căror valoare nominală se stabileşte prin actul constitutiv, care nu poate fi mai mică de 100 RON,capitalul este privat

COOP. DE CONSUM NUŞFALĂU numită în continuare “COOP DE CONSUM NUŞFALĂU”, are la un număr de 18 persoane fizice..

Un membru cooperator poate deţine părţi sociale în limita a 20% din capitalul social şi părţile sociale se emit în forma materială, pe suport de hârtie.

Părţile sociale pot fi transmise numai membrilor cooperatori din aceeaşi Societate cooperativă, la valoarea nominală.

Societatea cooperativă este constituită pentru o durată nedeterminată.

Membrii cooperatori au următoarele drepturi: să participe la adunările generale, să îşi exercite dreptul de vot la adoptarea hotărârilor şi să propună măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii societăţii cooperative, să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale societăţii cooperative, să primească dividende din profitul anual proporţional cu participarea la capitalul social, să atace în justiţie hotărârilor adunării generale în condiţiile legii, să exercită alte drepturi prevăzute de lege şi de prezentul act constitutiv.

Membrii cooperatori au următoarele obligaţii: să verse la termenele stabilite valoarea aportului subscris la capitalul societăţii cooperative, să ducă la îndeplinire hotărârile adunării generale şi ale celorlalte organe se conducere ale societăţii cooperative, să nu fie în acelaşi timp membrii cooperatori în societăţile cooperative concurente şi să nu exercite acelaşi comerţi sau altul concurent pe cont propriu, să respecte prevederile actului constitutiv al societăţii cooperative de consum.

La data adoptării prezentului act constitutiv societatea Coop. de Consum Nuşfalău societate cooperativă îşi desfăşoară activitate pe raza teritorială a comunelor: Nuşfalău şi Halmăjd, având următoarele puncte de lucru : magazin mixt şi frizerie Nuşfalău, str. Petofi, nr. 1, magazin industriale Boghiş, nr. 256, magazin industriale Nuşfalău, str. Petofi, nr. 118, restaurant Nuşfalău, str. Petofi, nr. 118.

Înfiinţarea unor noi sedii secundare şi puncte de lucru se va hotărâ de către adunarea generală extraordinară a membrilor cooperatori, respectându-se procedurile prevăzute de lege.

1.3 Obiectul de activitate a firmei analizate

Domeniul principal de activitate al Coop. de Consum Nuşfalău societate cooperativă îl constituie : 521 – Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu activitatea principală: 5211 – Comeri cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun.

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA BILANTULUI CONTABIL

2.1. NOTIUNE SI FUNCTIILE BILANTULUI CONTABIL

Bilanţul este documentul oficial de sinteză al tuturor unităţilor patrimoniale. Bilanţul contabil contribuie să dea o imagine fidelă, clară şi completă a patrimoniului, a situaţiei financiare şi asupra rezultatelor obţinute de unitatea patrimonială, care presupune:

- respectarea cu bună credinţă a regulilor privind evaluarea patrimoniului;

- respectarea principiilor: prudenţei, permanenţei metodelor, continuitatea activităţii bilanţului de deschidere cu cel de închidere, a noncompensării;

- posturile înscrise în bilanţ trebuie să corespundă cu datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu inventarul.

Procedeu principal al metodei contabilităţii şi bază informaţională fundamentală, bilanţul propriu-zis este un tablou care cuprinde în formă sintetică şi în expresie valorică mijloacele economice patrimoniale, sursele de constituire a acestora, precum şi rezultatul unui agent economic la un moment dat.

Bilanţul este documentul contabil de sinteză, prin care se prezintă activul şi pasivul unităţii patrimoniale la închiderea exerciţiului, precum şi în celelalte situaţii prevăzute de Legea Contabilităţii.

Preview document

Bilantul Contabil - Pagina 1
Bilantul Contabil - Pagina 2
Bilantul Contabil - Pagina 3
Bilantul Contabil - Pagina 4
Bilantul Contabil - Pagina 5
Bilantul Contabil - Pagina 6
Bilantul Contabil - Pagina 7
Bilantul Contabil - Pagina 8
Bilantul Contabil - Pagina 9
Bilantul Contabil - Pagina 10
Bilantul Contabil - Pagina 11
Bilantul Contabil - Pagina 12
Bilantul Contabil - Pagina 13
Bilantul Contabil - Pagina 14
Bilantul Contabil - Pagina 15
Bilantul Contabil - Pagina 16
Bilantul Contabil - Pagina 17
Bilantul Contabil - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Bilantul Contabil.docx

Alții au mai descărcat și

Conținutul și Modul de Întocmire a Bilanțului Contabil

Creatie a contabilitatii în partida dubla, Bilantul contabil, de la a carui atestare în primul tratat de contabilitate tiparit în lume a trecut...

Elaborarea si Analiza Bilantului Contabil la SC ICERP SA

INTRODUCERE In zilele noastre, o mai buna cunoastere a situatiei patrimoniului este strict necesara pentru a participa cu succes la viata...

IAS 16 - Imobilizari Corporale

PARTEA I Introducere În martie 1982 Consiliul IASC a aprobat norma IAS 16 ,,Contabilitatea imobilizarilor corporale“. Ultima revizuire a...

Bilanțul Contabil

Argument Bilanţul contabil şi analiza pe bază de bilanţ este cea mai importantă activitate din cadrul unei societăţi comerciale, ţinând cont de...

Bilantul Contabil Intocmit la S.C. Felix S.A.

Cap I Importanta marfurilor in economie Pentru a-si realiza obiectul de activitate în vederea obtinerii de profit, orice intreprindere cu...

Bilantul Contabil, Contul de Profit si Pierdere

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE Bilantul contabileste considerat documentul ce descrie pozitia a unei inteprinderi la un moment dat,indicand si...

Prezentarea Impozitului pe Profit

Capitolul 1. Prezentarea Impozitului pe profit conform Codului Fiscal În România, în momentul de faţă, reglementarile fiscale sunt prezentate in...

Contabilitatea Imobilizărilor Necorporale

CAP.I. PREZENTAREA SOCIETĂŢII I.1. Actul constitutiv În data de 5 ianuarie 2007, şase persoane încheie un act constitutiv cu intenţia de a...

Ai nevoie de altceva?