Bilantul Contabil

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Bilantul Contabil.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 19 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Nosal Mariana

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

CAPITOLUL I
CARACTERIZAREA GENERALĂ A COOPERATIVEI DE CONSUM
NUŞFALĂU
1.1. Prezentarea generală a firmei studiate
1.2. Obiectul de activitate a firmei analizate
CAPITOLUL II
ORGANIZAREA BILANTULUI CONTABIL
2.1. Notiune si functiile bilantului contabil
2.2. Stuctura bilantului contabil
2.3. Norme de întocmire, certificare, verificare si analiză a bilanţului contabil
2.3.1. Verificarea si analizarea bilantului contabil
2.3.2 Certificarea bilantului contabil
CAPITOLUL III
INTOCMIREA BILANTULUI CONTABIL
3.1. Analiza activitatii economici-financiar pe baza bilantului contabil
CAPITOLUL IV
Societatea Coop de consum Nusfalau

Extras din document

CAPITOLUL I:

CARACTERIZAREA GENERALĂ A COOPERATIVEI DE CONSUM NUŞFALĂU

1.1. Prezentarea generală a firmei studiate

Societatea cooperativă este o asociaţie autonomă de persoane fizice şi/sau juridice, după caz, constituită pe baza consimţământului liber exprimat de acestea, în scopul promovării intereselor economice, sociale şi culturale ale membrilor cooperatori, fiind deţinută în comun şi controlată democratic de către membrii săi, în conformitate cu principiile cooperatiste.

Organizarea şi funcţionarea unei societăţi cooperativă sunt stabilite prin contractul de societate şi prin statut.

Societatea studiată s-a înfiinţat în iunie 1950. Sediul societăţii este în România, comuna Nuşfalău, str. Petofi, nr. 118, judeţul Sălaj. Sediul societăţii cooperativă poate fii schimbat în altă localitate, pe baza hotărârii adoptate de Adunarea Generală a Acţionarilor, potrivit legii. are forma de Societate cooperativă de consum de gradul I, având personalitate juridică de la data înregistrării în Registrul comerţului. Capital social subscris este de 18260 RON şi vărsat de 18260 RON şi se divide în 18 părţi sociale egale, a căror valoare nominală se stabileşte prin actul constitutiv, care nu poate fi mai mică de 100 RON,capitalul este privat

COOP. DE CONSUM NUŞFALĂU numită în continuare “COOP DE CONSUM NUŞFALĂU”, are la un număr de 18 persoane fizice..

Un membru cooperator poate deţine părţi sociale în limita a 20% din capitalul social şi părţile sociale se emit în forma materială, pe suport de hârtie.

Părţile sociale pot fi transmise numai membrilor cooperatori din aceeaşi Societate cooperativă, la valoarea nominală.

Societatea cooperativă este constituită pentru o durată nedeterminată.

Membrii cooperatori au următoarele drepturi: să participe la adunările generale, să îşi exercite dreptul de vot la adoptarea hotărârilor şi să propună măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii societăţii cooperative, să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale societăţii cooperative, să primească dividende din profitul anual proporţional cu participarea la capitalul social, să atace în justiţie hotărârilor adunării generale în condiţiile legii, să exercită alte drepturi prevăzute de lege şi de prezentul act constitutiv.

Membrii cooperatori au următoarele obligaţii: să verse la termenele stabilite valoarea aportului subscris la capitalul societăţii cooperative, să ducă la îndeplinire hotărârile adunării generale şi ale celorlalte organe se conducere ale societăţii cooperative, să nu fie în acelaşi timp membrii cooperatori în societăţile cooperative concurente şi să nu exercite acelaşi comerţi sau altul concurent pe cont propriu, să respecte prevederile actului constitutiv al societăţii cooperative de consum.

La data adoptării prezentului act constitutiv societatea Coop. de Consum Nuşfalău societate cooperativă îşi desfăşoară activitate pe raza teritorială a comunelor: Nuşfalău şi Halmăjd, având următoarele puncte de lucru : magazin mixt şi frizerie Nuşfalău, str. Petofi, nr. 1, magazin industriale Boghiş, nr. 256, magazin industriale Nuşfalău, str. Petofi, nr. 118, restaurant Nuşfalău, str. Petofi, nr. 118.

Înfiinţarea unor noi sedii secundare şi puncte de lucru se va hotărâ de către adunarea generală extraordinară a membrilor cooperatori, respectându-se procedurile prevăzute de lege.

1.3 Obiectul de activitate a firmei analizate

Domeniul principal de activitate al Coop. de Consum Nuşfalău societate cooperativă îl constituie : 521 – Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu activitatea principală: 5211 – Comeri cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun.

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA BILANTULUI CONTABIL

2.1. NOTIUNE SI FUNCTIILE BILANTULUI CONTABIL

Bilanţul este documentul oficial de sinteză al tuturor unităţilor patrimoniale. Bilanţul contabil contribuie să dea o imagine fidelă, clară şi completă a patrimoniului, a situaţiei financiare şi asupra rezultatelor obţinute de unitatea patrimonială, care presupune:

- respectarea cu bună credinţă a regulilor privind evaluarea patrimoniului;

- respectarea principiilor: prudenţei, permanenţei metodelor, continuitatea activităţii bilanţului de deschidere cu cel de închidere, a noncompensării;

- posturile înscrise în bilanţ trebuie să corespundă cu datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu inventarul.

Procedeu principal al metodei contabilităţii şi bază informaţională fundamentală, bilanţul propriu-zis este un tablou care cuprinde în formă sintetică şi în expresie valorică mijloacele economice patrimoniale, sursele de constituire a acestora, precum şi rezultatul unui agent economic la un moment dat.

Bilanţul este documentul contabil de sinteză, prin care se prezintă activul şi pasivul unităţii patrimoniale la închiderea exerciţiului, precum şi în celelalte situaţii prevăzute de Legea Contabilităţii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Bilantul Contabil.docx