Cadrul Conceptual privind Intocmirea si Prezentarea Situatiilor Financiare

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Cadrul Conceptual privind Intocmirea si Prezentarea Situatiilor Financiare.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: HOROMNEA

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Situatiile financiare au ca scop general sa ofere o imagine fidela a rezultatelor si pozitiei financiare a unei societati la sfârsitul exercitiului financiar, oferind informatii utile unei largi categorii de utilizatori, asigurând comparabilitatea, atât cu situatiile financiare ale întreprinderii pentru perioadele precedente, cât si cu situatiile financiare ale altor întreprinderi.

Situatiile financiare generale sunt acelea menite sa satisfaca nevoile utilizatorilor care nu sunt în situatia de a cere rapoarte adaptate nevoilor lor specifice de informatii. Situatiile financiare generale sunt acelea care sunt prezentate separat sau în cadrul altui document public, cum ar fi raportul anual sau prospectul de emisiune.

În functie de natura si dimensiunea evenimentelor ce au loc între data bilantului si data la care sunt semnate situatiile financiare, aceste tranzactii pot fi, de asemenea, incluse în situatiile financiare sau prezentate în notele la situatiile financiare. Utilizatorii vor fi interesati sa aiba acces la aceste informatii deoarece deciziile pe care le iau cu privire la societatea respectiva sunt afectate de acestea.

Valorile ce trebuie incluse sau prezentate în situatiile financiare cu scop general se stabilesc utilizându-se rationamente profesionale. Aceste decizii vor fi fundamentate pe anumiti factori ca de exemplu, cât de semnificative sunt informatiile si daca acestea trebuie prezentate separat fie în bilant, fie în contul de profit si pierderi, fie în notele la situatiile financiare, precum si cât de interesati sunt utilizatorii situatiilor financiare sa aiba acces la aceste informatii, chiar daca acestea pot sa nu se refere la tranzactii de valoare.

Situatiile financiare sunt o reprezentare financiara structurata a pozitiei financiare a unei întreprinderi si a tranzactiilor efectuate de aceasta. Obiectivul situatiilor financiare generale este de a oferi informatii despre pozitia financiara, performanta si fluxurile de numerar ale unei întreprinderi, utile pentru o gama larga de utilizatori în luarea deciziilor economice. Situatiile financiare prezinta, de asemenea, rezultatele gestiunii resurselor încredintate conducerii întreprinderilor. Pentru a atinge acest obiectiv, situatiile financiare ofera informatii despre:

(a) activele;

(b) datoriile;

(c) capitalurile proprii;

(d) veniturile si cheltuielile, inclusiv câstigurile si pierderile; si

(e)fluxurile de numerar ale întreprinderii.

Aceste informatii, împreuna cu alte informatii din notele la situatiile financiare, ajuta utilizatorii la estimarea viitoarelor fluxuri de numerar ale întreprinderii si, în special, a momentului si gradului de certitudine a generarii numerarului si echivalentelor de numerar.

Un set complet de situatii financiare include urmatoarele componente:

(a) bilantul;

(b) contul de profit si pierdere;

(c) o situatie care sa reflecte fie:

(i) toate modificarile capitalurilor proprii; fie

(ii) modificarile capitalurilor proprii, altele decât acelea provenind din tranzactii de capital cu proprietarii si distribuiri

catre proprietari;

(d) situatia fluxurilor de numerar; si

(e) politicile contabile si notele explicative.

Întreprinderile sunt încurajate sa prezinte, în afara situatiilor financiare, o analiza financiara efectuata de conducere care descrie si explica caracteristicile principale ale performantei financiare si pozitiei financiare ale întreprinderii, precum si principalele incertitudini cu care se confrunta. Un astfel de raport poate include o analiza a:

(a) principalilor factori si influente care determina performanta, inclusiv a modificarilor mediului în care întreprinderea îsi desfasoara activitatea, reactiei întreprinderii la modificarile respective si efectul acestora, precum si a politicii de investitii pentru a mentine si îmbunatati aceste performante, inclusiv politica de dividende;

(b) surselor de finantare ale întreprinderii, politicii de îndatorare si politicilor de gestionare a riscului; si

(c) punctelor forte si resurselor întreprinderii a caror valoare nu este reflectata în bilant conform Standardelor Internationale de Contabilitate.

Multe întreprinderi prezinta, în afara situatiilor financiare, situatii suplimentare, cum ar fi rapoartele asupra mediului si situatiile asupra valorii adaugate, în special în sectoarele în care factorii de mediu sunt semnificativi si atunci când angajatii sunt considerati a fi un grup important de utilizatori, .întreprinderile sunt încurajate sa prezinte astfel de situatii suplimentare atunci când conducerea crede ca acestea vor ajuta utilizatorii în luarea deciziilor economice.

Este important sa se înteleaga:

- principiile si considerentele ce stau la baza politicilor contabile;

- distinctia curent / imobilizat (pe termen lung) si cum se aplica aceasta distinctie la întocmirea bilantului;

- principalele prevederi ale IAS 1 în ceea ce priveste întocmirea bilantului si a contului de profit si pierdere;

- ce informatii trebuie prezentate în bilant si în contul de profit si pierdere si / sau în notele la situatiile financiare.

Principii contabile

Conducerea trebuie sa aleaga si sa aplice politicile contabile ale unei întreprinderi, astfel încât situatiile financiare sa fie conforme cu toate cerintele fiecarui Standard International de Contabilitate aplicabil si ale fiecarei interpretari a Comitetului Permanent pentru Interpretari. Atunci când nu exista cerinte specifice, conducerea trebuie sa adopte politici care sa asigure furnizarea de informatii de catre situatiile financiare, informatii care sa fie:

(a) relevante pentru nevoile utilizatorilor de luare a deciziilor; si

(b) credibile în sensul ca:

(i) reprezinta fidel rezultatele si pozitia financiara a întreprinderii;

(ii) reflecta substanta economica a evenimentelor si tranzactiilor, si nu doar forma juridica;

(iii) sunt neutre, adica nepartinitoare;.

(iv) sunt prudente;

(v) sunt complete sub toate aspectele semnificative.

IAS 1 cere prezentarea tuturor politicilor contabile semnificative care sunt utilizate la întocmirea situatiilor financiare. De asemenea, indica unele principii care stau la baza tuturor aspectelor privind politica contabila:

Fisiere in arhiva (1):

  • Cadrul Conceptual privind Intocmirea si Prezentarea Situatiilor Financiare.doc