Capitalul Social

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Capitalul Social.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

1.1 Conţinutul şi structura capitalurilor

Un prim element al patrimoniului îl constituie capitalul care exprimă în esenţă sub forma bănească obligaţiile unităţii faţă de cei care participă la constituirea sa, acestea putând fi persoane fizice şi persoane juridice.Deoarece capitalul se regăseşte în patrimoniul unei firme pe toată durata de existenţă a acestei firme are un caracter permanent fiind denumit şi capital permanent.

Capitalurile permanente se împart în trei categorii:

- capitaluri proprii

- provizioane pentru riscuri şi cheltuieli

- datorii pe termen mediu şi lung.

1. Capitalurile proprii reprezintă totalitatea capitalurilor proprietate individuală sau a asociaţiilor sau a acţionarilor care se înscrie în pasivul bilanţului.Capitalurile proprii se împart în:

- capitalul propriu – zis sau capitalul social care reprezintă echivalentul aporturilor la capital aduse de către asociaţi şi acţionari sau întreprinzători individuali.Capitalul propriu – zis se mai numeşte şi capital social. Capitalul social corespunde valorii nominale a acţiunilor sau părţilor sociale deţinute de acţionari sau asociaţi.Capitalul social are o valoare fixă prin documentele de constituire a societăţii şi nu poate fi modificat decât cu hotărârea acţionarilor sau asociaţilor printr-un act adiţional la actele de constituire.

- primele legate de capital, acestea rezultă din operaţiunile de majorare a capitalului şi se disting următoarele tipuri:

- prime de emisiune care reprezintă diferenţa între valoarea de emisiune a acţiunilor mai mari şi valoarea nominală a acestora

- prime de fuziune apar în cazul fuzionării societăţilor comerciale şi reprezintă diferenţa între valoarea bunurilor preluate în urma fuziunii şi valoarea nominală a acţiunilor emise cu ocazia fuzionării

- prime de aport care apar în cazul majorării capitalului prin aport în natură (bunuri) şi reprezintă diferenţa între valoarea bunurilor aduse ca aport şi valoarea nominală a acţiunilor emise.

- diferenţe (rezerve) din reevaluare reprezentând soldurile diferenţelor între valoarea actuală mai mare şi valoarea înregistrată în contabilitate a elementelor în activ supuse reevaluării pe baza actelor normative.Vor fi transferate la rezerve sau încorporate în capitalul social.

- rezerve se consituie anual din profitul unităţii, iar în unele situaţii din primele legate de capital neutilizate.Rezervele sunt destinate pentru acoperirea pierderilor sau majorarea capitalului.

Se împart în:

- rezerve legale: se constituie din beneficiile societăţii brute în cota de 5% până când rezerva legală va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.Dacă fondul de rezervă după constituire s-a micşorat se va completa conform legii (art.178 din legea s.c. nr. 31 / 90 republicată în Monitorul Oficial nr. 33 din 29.01.98)

- rezerve statuare sau contractuale: se constituie anual din profitul net conform prevederilor din contractul societăţii

- alte rezerve care nu sunt prevăzute de lege şi se constituie din profitul net pentru acoperirea pierderilor, majorarea capitalului social conform hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor.

- rezultatul reportat îmbracă două forme:

- profit nerepartizat

- pierdere de recuperat în perioada următoare

- rezultatul exercţiului se determină ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile exerciţiului şi poate fi profit sau pierdere.

- fonduri proprii (cf. ordinului pentru aprobarea reglementărilor contabile armonizate cu directiva a patra a CE şi cu standardele de contabilitate internaţionale nu se vor mai constitui).Se constituie din profitul net şi îmbracă următoarele forme:

- fondul de participare a salariaţilor la profit

- alte fonduri care pot fi consituite de unitate

- subvenţiile pentru investiţii sunt resurse provenite de la bugetul statului sau bugetul local şi pot îmbrăca forma subvenţiilor primite în bani şi în natură.Pe măsura utilizării bunurilor primite prin subvenţii, subvenţia se înregistrează la venituri excepţionale.

- provizioane reglementate şi asimilate capitalului au caracterul unor rezerve de aceea se include în capitaluri proprii.Ele au un regim fiscal propriu fiind constituite atunci când unitatea urmăreşte un avantaj fiscal.În categoria provizioanelor reglementate pot intra:

- provizioane pentru creşterile de preţuri

- provizioane pentru fluctuaţiile cursurilor valutare

- alte situaţii reglementate de lege.

Fisiere in arhiva (1):

  • Capitalul Social.doc