Conceptele de Baza privind Contabilitatea Institutiilor Publice

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Conceptele de Baza privind Contabilitatea Institutiilor Publice.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 14 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Conceptele de bază privind

contabilitatea instituţiilor publice

1. Finanţele publice exprimă relaţii economice care se formează în procesul de constituire şi repartizare a fondurilor publice în scopul satisfacerii nevoilor de interes general ale societăţii. Ele sunt asociate cu statul, cu unităţile administrativ-teritoriale şi alte servicii şi instituţii de drept public implicate în procesul de constituire, repartizare şi utilizare a fondurilor publice.

2. Bugetul este un document prin care sunt prevăzute şi aprobate în fiecare an veniturile şi cheltuielile sau, după caz, numai cheltuielile.

3. Procesul bugetar este constituit din etape consecutive de elaborare, aprobare, executare şi control ale bugetului, care se încheie cu aprobarea contului general de execuţie a acestuia.

4. Legea bugetară anuală este legea care prevede şi autorizează, pentru fiecare an, veniturile şi cheltuielile cuprinse în bugetul de stat, şi bugetele fondurilor speciale, anexe la acesta, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul fondului pentru plata ajutorului de şomaj, anexă la acesta.

5. Legea de rectificare este legea care modifică în cursul anului bugetar legea bugetară anuală.

6. Anul bugetar este anul financiar pentru care se aprobă bugetul. Altfel spus, acesta este anul calendaristic care începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie.

7. Buna gestiune financiară o constituie asigurarea legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficacităţii şi eficienţei în angajarea şi utilizarea fondurilor publice şi administrarea patrimoniului public.

8. Cadrul multianulal este o perioadă de timp care include proiecţiile indicatorilor macroeconomici ale veniturilor şi cheltuielilor publice pe termen mediu, în general 3 ani.

9. Clasificaţia bugetară este gruparea, într-o ordine obligatorie şi după criterii unitare, precis determinate, a veniturilor şi cheltuililor cuprinse în bugetele instituţiilor şi serviciilor publice şi bugetele activităţilor finanţate din venituri extrabugetare; se utilizează atât în faza de elaborare şi aprobare a bugetelor respective, cât şi în execuţia acestora, servind la înscrierea în bugete a veniturilor în funcţie de natura şi provenienţa lor şi a cheltuielilor în raport cu obiectivul sau cu acţiunea căreia îi sunt destinate aceste cheltuieli, precum şi cu caracterul economic al operaţiunilor în care acestea se concretizează.

10. Clasificaţia economică este clasificarea cheltuielilor după caracterul lor pentru a evalua natura şi efectul economic al operaţiunilor respective.

11. Clasificaţia funcţională este clasificaţia cheltuielilor după obiectul lor pentru a evalua alocarea fondurilor publice unor activităţi sau obiective; ea arată domeniul spre care se îndreaptă acele cheltuieli.

12. Articolul bugetar reprezintă o subdiviziune a clasificaţiei cheltuielilor bugetare în funcţie de caracterul economic al operaţiunilor în care acestea se concretizează şi care desemnează natura unei cheltuieli, indiferent de acţiunea sau domeniul la care se referă.

13. Creditul bugetar reprezintă suma aprobată în bugetele instituţiilor şi serviciilor publice şi în bugetele activităţilor finanţate integral din venituri extrabugetare, şi reprezintă suma limită maximă până la care se pot angaja şi efectua plăţi de casă şi cheltuieli efective.

Creditul bugetar mai este definit ca fiind suma aprobată prin buget, suma maximă până la care se pot efectua plăţi în contul creditelor de angajament, contractate în cursul exerciţiului bugetar şi/sau din exerciţiile anterioare pentru acţiuni multianuale.

14. Fondul de rezervă bugetară este fondul prevăzut la partea de cheltuieli a bugetelor. Cuantumul acestui fond se stabileşte odată cu elaborarea şi adoptarea bugetului respectiv, fiind destinat finanţării unor acţiuni sau sarcini intervenite în cursul anului, precum şi înlăturării efectelor unor calamităţi naturale.

15. Fondul de rulment este partea din excedentul anual bugetar definitiv al bugetului local, care se constituie la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale şi se utilizează potrivit prevederilor prezentei legi.

16. Deschiderea de credite bugetare înseamnă aprobarea comunicată ordonatorului principal de credite de către Trezoreria Statului din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, în limita căreia se pot efectua repartizări de credite bugetare şi /sau efectua plăţi de casă.

17. Alocarea reprezintă autorizarea ordonatorilor de credite de a angaja şi/sau efectua plăţi pe destinaţiile aprobate într-o perioadă, dată de limita creditelor bugetare deschise sau a creditelor bugetare repartizate, după caz.

18. Alocaţiile bugetare reprezintă fluxurile financiare rezultate din fondurile publice aprobate prin bugetul de stat, repartizate pe trimestre, destinate finanţării unor acţiuni sau obiective precis stabilite prin legea bugetului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Conceptele de Baza privind Contabilitatea Institutiilor Publice.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA “ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ SPECIALIZAREA: ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ