Contabilitatea Imobilizarilor Corporale - SC Electrotimis SA

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Contabilitatea Imobilizarilor Corporale - SC Electrotimis SA.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 22 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

CAP.1 Aspecte teoretice privind imobilizările corporale 1
1.1 Conţinutul şi structura imobilizărilor corporale 2
1.2 Organizarea documentelor primare privind imobilizările corporale 2
1.3 Evaluarea imobilizărilor corporale 3
1.4 Amortizarea imobilizărilor corporale 5
1.4.1 Definiţia şi formele amortizării 5
1.4.2 Metode de amortizare 6
1.4.3 Contabilitatea amortizării imobilizărilor corporale 8
CAP.2 Organizarea contabilităţii imobilizărilor corporale 11
2.1 Contabilitatea terenurilor 11
2.2 Contabilitatea mijloacelor fixe 12
2.3 Prezentarea generală a SC ELECTROTIMIŞ SA 15
2.4 Monografie contabilă la SC ELECTROTIMIŞ SA 17
CONCLUZII ŞI PROPUNERI 20
BIBLIOGRAFIE 21

Extras din document

CAP. 1 ASPECTE TEORETICE PRIVIND IMOBILIZĂRILE CORPORALE

1.1.Conţinutul şi structura imobilizărilor corporale

Imobilizările reprezintă „bunuri economice caracterizate prin aceea că au o durată de folosinţă mare în activitatea întreprinderii, participă la mai multe procese de exploatere şi îşi transmit treptat valoarea asupra produselor noi obţinute”.

Potrivit OMFP 1752/2005 imobilizările corporale, denumite şi imobilizări materiale sau active fixe tangibile reprezintă bunurile materiale de folosinţă îndelungată în activitatea unei întreprinderi. Ele sunt acele active care:

- sunt deţinute de o întreprindere pentru a fi utilizate în producţia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi închiriate terţilor, sau pentru a fi utilizate în scopuri administrative;

- sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mare de un an.

În structura imobilizărilor corporale se cuprind două categorii de bunuri: terenurile şi mijloacele fixe.

Terenurile sunt evidenţiate în contabilitate pe două categorii: terenuri şi amenajări la terenuri. În contabilitatea analitică terenurile sunt evidenţiate pe următoarele categorii: terenuri agricole şi silvice; terenuri fără construcţii; terenuri cu zăcăminte; terenuri cu construcţii; alte terenuri.

Mijloacele fixe sunt bunuri reprezentate de echipamente şi utilaje aflate în sfera producţiei, a comercializării şi prestaţiilor de servicii, care au o durată îndelungată de funcţionare, participă la mai multe cicluri de fabricaţie sau comercializare a căror valoare se transmite treptat sub forma amortizării, asupra cheltuielilor fiecărui exerciţiu. Ele nu se -încorporează sub aspect material în structura produselor, lucrărilor executate, păstrându-şi forma iniţială.

Mijloacele fixe reprezintă acele valori materiale care participă la mai multe procese economice, se consumă treptat, parte cu parte, şi se înlocuiesc periodic atunci când sunt consumate integral sau când sunt uzate moral. Mijloacele fixe reprezintă obiectul singular sau complexul de obiecte utilizate ca atare şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

- au o valoare de intrare mai mare decât limita stabilită prin Hotărârea Guvernului. Această valoare, este actualizată periodic în funcţie de indicele inflaţiei;

- au o durată normală de utilizare mai mare de un an calendaristic;

- sunt deţinute de o persoană juridică, fizică sau asociaţie fără personalitate juridica care desfăşoară activităţi în scopul realizării de venituri, pentru a fi utilizate în producţia proprie de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi închiriate terţilor sau pentru a fi folosite în scopuri administrative.

Acele mijloace de muncă care nu îndeplinesc cumulativ condiţiile de valoare şi durată de utilizare sunt considerate active circulante sub denumirea de obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată.

Pentru organizarea raţională a contabilităţii imobilizărilor corporale din orice întreprindere este necesară clasificarea acestora după mai multe criterii:

- în funcţie de apartenenţa la patrimoniul întreprinderii mijloacele fixe sunt: mijloace fixe proprii, mijloace fixe concesionate şi mijloace fixe închiriate.

Mijloacele fixe proprii sunt acelea care aparţin de drept proprietarului, fiind proprietate necondiţionată a acestuia, evidenţiate în conturi separate, iar amortizarea acestora se face de către întreprindere.

Mijloacele fixe concesionate şi cele închiriate sau luate în locaţie de gestiune sunt acele mijloace aflate temporar în gestiunea întreprinderii, ele aparţinând altor proprietari. Întreprinderea are asupra lor numai drepturi limitate. Amortizarea acestora se face de către întreprinderea proprietară.

- în funcţie de destinaţia pe care o au în cadrul întreprinderii mijloacele fixe se clasifică în: mijloace fixe productive, mijloace fixe cu destinaţie socială, mijloace fixe în conservare.

1.2. Organizarea documentelor primare privind imobilizările corporale

Organizarea documentelor primare necesită elaborarea nomenclatorului şi a circuitului raţional al acestora pentru toate operaţiile care antrenează imobilizări, indiferent de natura lor.

În funcţie de operaţiile care intervin în evidenţierea existenţei, mişcării şi deprecierii imobilizărilor corporale, de căile de intrare şi de ieşire din patrimoniu, se întocmesc documente specifice, care se pot grupa pe trei categorii: documente privind intrarea în patrimoniu a imobilizărilor, documente ce consemnează deprecierea lor şi documente privind ieşirea din gestiune.

Documentele privind intrarea în gestiune a imobilizărilor corporale, în funcţie de căile de intrare sunt:

-cele intrate prin cumpărare:

- contract de vânzare-cumpărare;

- factură;

- chitanţă fiscală;

- proces-verbal de recepţie.

-cele intrate prin aport de la asociaţi în natură:

- contract de societate;

- statutul societăţii;

- expertiză tehnică;

- declaraţia de subscriere.

-cele intrate prin concesionare, locaţie de gestiune, închiriere:

- contract de concesiune, locaţie de gestiune, închiriere;

- caiet de sarcini al concesiunii;

- proces-verbal de predare-primire.

-cele intrate prin producţie proprie:

- proces-verbal de recepţie.

-cele intrate prin donaţii:

- proces-verbal de predare-primire.

-cele constatate plus la inventariere:

- proces-verbal de inventariere.

În ceea ce priveşte imobilizările corporale în curs, putem vorbi de următoarele documente:

- de evidenţă a consumurilor de valori materiale (bonuri de consum, fişe limită de consum);

- privind decontările cu terţii (facturi, state de plată a salariilor);

- privind plăţile (chitanţe, dispoziţii de plată, cecuri, efecte comerciale etc.);

- proiecte şi devize a lucrărilor ;

- procese-verbale privind producţia neterminată.

Documentele de ieşire a imobilizărilor corpale din patrimoniu, în funcţie de căile de ieşire, sunt:

-scoatere din folosinţă (casare):

- proces-verbal de scoatere din funcţiune de declasare a unor bunuri materiale.

-vânzare (cesiune):

- factura;

- chitanţă fiscală;

- contract de vănzare-cumpărare.

-concesionare, locaţie de gestiune;

- contract de concesiune;

- contract de locaţie de gestiune;

- contract de închiriere.

-donaţie:

- proces-verbal de predare-primire;

- proces-verbal de constatare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea Imobilizarilor Corporale - SC Electrotimis SA.doc