Contabilitatea si Fiscalitatea Remunerarii Factorului Uman

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Contabilitatea si Fiscalitatea Remunerarii Factorului Uman.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 18 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Raileanu Andreea

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

1. IMPOZITUL PE VENIT
2. VENITURI DIN SALARII
3. IMPOZITE, TAXE ŞI CONTRIBUŢII OBLIGATORII
3.1 Contribuţiile la bugetele de asigurări şi protecţie sociale
3.1.1 Contribuţia de asigurări sociale
3.1.2 Contributia de concedii si indemnizatii
3.1.3 Contribuţia de asigurări sociale de sănătate
3.1.4 Contribuţia de asigurări sociale pentru şomaj
3.1.5 Contribuţia angajatorului la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale: 0,25%.
3.1.6 Contribuţia la fondul de risc pentru accidente şi boli profesionale
3.1.7 Contribuţia unităţii la Inspectoratul teritorial de muncă (ITM)
3.2 Impozitul pe salariu
4. ALTE PREVEDERI
4.1 Cadrul general de informare si consultare a angajaţilor (Legea 467/2006)
4.2 Indemnizaţia de delegare si detaşare (HG nr. 1860/2006)
4.3 Registrul de evidenţă a salariaţilor
4.4 Termen declarare si plata pentru obligatiile salariale în cazul IMM
4.5 Fisa fiscala privind impozitul pe veniturile din salarii (OMEF 2293/2007)
5. STUDIU DE CAZ: SALARII-CONTRIBUTII SOCIALE SI DEDUCERI
6. BIBLIOGRAFIE

Extras din document

CONTABILITATEA ŞI FISCALITATEA REMUNERĂRII FACTORULUI UMAN

1. IMPOZITUL PE VENIT

Următoarele persoane datorează plata impozitului conform prezentului titlu şi sunt numite în continuare contribuabili:

a) persoanele fizice rezidente;

b) persoanele fizice nerezidente care desfăşoară o activitate independentă prin intermediul unui sediu permanent în România;

c) persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activităţi dependente în România;

Categorii de venituri supuse impozitului pe venit:

- venituri din activitati independente;

- venituri din salarii;

- venituri din cedarea folosinţei bunurilor;

- venituri din investitii;

- venituri din pensii;

- venituri din activitati agricole;

- venituri din transferul proprietatilor imobiliare;

- venituri din alte surse.

Venituri neimpozabile

- ajutoarele, indemnizatiile si alte forme de sprijin cu destinatie speciala, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale si din alte fonduri publice, precum si cele de aceeasi natura primite de la alte persoane, cu exceptia indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca: risc maternal, maternitate, cresterea copilului si îngrijirea copilului bolnav, potrivit legii;

- sumele încasate din asigurari de orice fel reprezentând despagubiri, sume asigurate, precum si orice alte drepturi, cu exceptia câstigurilor primite de la societatile de asigurari ca urmare a contractului de asigurare încheiat între parti, cu ocazia tragerilor de amortizare. sumele primite drept despagubiri pentru pagube suportate ca urmare a calamitatilor naturale, precum si pentru cazurile de invaliditate sau deces, conform legii;

- pensiile pentru invalizii de razboi, orfanii, vaduvele/vaduvii de razboi, sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadrati în gradul I de invaliditate, precum si pensiile, altele decât pensiile platite din fonduri constituite prin contributii obligatorii la un sistem de asigurari sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii facultative si cele finantate de la bugetul de stat;

- contravaloarea cupoanelor ce reprezinta bonuri de valoare care se acorda cu titlu gratuit persoanelor fizice conform dispozitiilor legale în vigoare;

- sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizare sau mecenat;

- drepturile în bani si în natura primite de militarii în termen, militarii cu termen redus, studentii si elevii unitatilor de învatamânt din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala si persoanele civile, precum si cele ale gradatilor si soldatilor concentrati sau mobilizati;

- bursele primite de persoanele care urmeaza orice forma de scolarizare sau perfectionare în cadru institutionalizat;

- sumele sau bunurile primite cu titlu de mostenire ori donatie.

- veniturile din agricultura si silvicultura, cu exceptia prevăzute de lege;

- subventiile primite pentru achizitionarea de bunuri, daca subventiile sunt acordate în conformitate cu legislatia în vigoare;

- premiile obtinute de sportivii medaliati la campionatele mondiale, europene si la jocurile olimpice.

- premiile si alte drepturi sub forma de cazare, masa, transport si altele asemenea, obtinute de elevi si studenti în cadrul competitiilor interne si internationale, inclusiv elevi si studenti nerezidenti în cadrul competitiilor desfasurate în România;

Cota de impozit este de 16% si se aplica asupra venitului impozabil corespunzător fiecărei surse din fiecare categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile de mai sus

Perioada impozabilă este anul fiscal care corespunde anului calendaristic.

2. VENITURI DIN SALARII

Definiţie: Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani si/sau în natura obţinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate în baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se refera, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acorda, inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate temporara de munca.

În vederea impunerii, sunt asimilate salariilor:

- indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii de demnitate publică, stabilite potrivit legii;

- indemnizaţii din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii alese în cadrul persoanelor juridice fără scop patrimonial;

- drepturile de soldă lunară, indemnizaţiile, primele, premiile, sporurile şi alte drepturi ale personalului militar, acordate potrivit legii;

- indemnizaţia lunară brută, precum şi suma din profitul net, cuvenite administratorilor la companii/societăţi naţionale, societăţi comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, precum şi la regiile autonome;

- remuneraţia obţinută de directori în baza unui contract de mandat conform prevederilor legii societăţilor comerciale;

- remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de proprietari sau de alte persoane, în baza contractului de mandat, potrivit legii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;

- sumele primite de membrii fondatori ai societăţilor comerciale constituite prin subscripţie publică;

- sumele primite de reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor, în consiliul de administraţie, membrii directoratului şi ai consiliului de supraveghere, precum şi în comisia de cenzori;

- sumele primite de reprezentanţii în organisme tripartite, potrivit legii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea si Fiscalitatea Remunerarii Factorului Uman.doc

Alte informatii

ASE Bucuresti