Contabilitatea Veniturilor

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Contabilitatea Veniturilor.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 21 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

Întroducere 3
1.Contabilitatea veniturilor sub aspect general 4
1.1. Componenţa,caracteristica şi clasificarea veniturilor 4
1.2. Contabilitatea veniturilor din activitatea operaţionalã 5
1.3. Contabilitatea veniturilor din activitatea neoperaţionalã 7
1.3.1. Evidenţa veniturilor din activitatea de investiţii 8
1.3.2 Evidenţa veniturilor din activitatea financiarã 9
1.3.3. Evidenţa veniturilor excepţionale 11
1.4.Modul de calculare şi contabilizare a rezultatelor financiare 12
2. Contabilitatea veniturilor din vânzarea bunurilor (în baza datelor „Prim-Prok” SRL) 14
Încheere 21
BIBLIOGRAFIE 22

Extras din document

Întroducere

Veniturile reprezintã afluxuri globale de avantaje economice obţinute de întreprindere în cursul perioadei de gestiune, sub formã de majorare a activelor sau de micşorare a datoriilor, care conduc la creşterea capitalului propnu, cu excepţia sporurilor pe seama aporturilor proprietarilor întreprinderii.

Prin afluxuri globale de avantaje economice se înţeleg încasãrile primite sau care urmeazã sã fie primite din vânzarea mãrfurilor (produselor), prestarea serviciilor şi din alte operaţiuni efectuate în procesul desfãşurãrii activitãţii economico-financiare a întreprinderii. Veniturile se exprimã sub formã de majorare a activelor sau micşorare a datoriilor. De exemplu, vcniturile din vânzarea mãrfurilor (produselor, serviciilor) sunt exprimate ca majorare de mijloace bãneşti primite şi/sau creanţe majorate, iar veniturile din livrãrile de mãrfuri (produse, servicii) în contul procurãrii altor active - ca diminuare de datorii aferente facturilor comerciale.

Taxa pe valoarea adãugatã şi accizele nu reprezintã venituri ale întreprinderii, întrucât acestea sunt colectate în numele organelor de stat şi vãrsate la buget.

Sumele obţinute din efectuarea operaţiunilor de intermediere în numele proprietarului produselor (mãrfurilor) şi transmise lui de asemenea nu reprezintã veniturile intennediarului (agentului). în acestc cazun venilurile intermediarului cuprind numai comisioanele. De exemplu, veniturile persoanei care organizeazã licitaţii constau din comisioanele deduse din preţul dc vânzare, încasate de la cumpãrãtor, şi alte comisioane, iar veniturile firmelor care organizcazã excursii turistice cupnnd numai comisioanele din vânzarea biletelor, dar nu valoarca totalã pe care o achitã clienţii.

Similar se determinã şi veniturile întrcprinderilor care efeclucazã operaţiuni de intennediere privind cumpãrarea-vânzarea mãrfurilor (produselor), prestarea serviciilor.

1.Contabilitatea veniturilor sub aspect general.

1.1. Componenţa,caracteristica şi clasificarea veniturilor.

Veniturile reprezintã afluxuri globale de avantaje economice obţinute de întreprindere în cursul perioadei de gestiune, sub formã de majorare a activelor sau de micşorare a datoriilor, care conduc la creşterea capitalului propnu, cu excepţia sporurilor pe seama aporturilor proprietarilor întreprinderii.

In componenţa veniturilor nu sunt incluse sumele colectate în numele terţilor, de exemplu, taxa pe valoarea adãugatã, accizele, încasãrile globale obţinute de întreprindere în numele unor terţe pãrti din comercializarea produselor sau mãrfurilor acestora, întrucât accstea nu reprezintã avantajc economice ale întreprinderii şi nu influenţeazã mãrimea capitalului propriu al acesteia.

In funcţie de natura activitãţilor care le genereazã, veniturile pot fi clasificate în douã grupe:

1. Venituri din activitatea operaţionalã care cuprind sumele încasate sau de încasat din activitatea de bazã a întreprinderii.

2. Venituri din activitatea neoperationalã care includ sumele primite sau de primit din alte tipun de activitãţi ale întreprinderii.

Clasificarca veniturilor pe tipuri de activitãţi poartã un caracter convenţional şi nu este identicã pentru toate întreprinderile. Veniturile rezultate din unele şi aceleaşi tranzacţii pot fi constatate la o întreprindere ca venituri din activitatea operaţionalã, iar la altâ întreprindere - ca venituri din activitatea neoperaţionalã. Astfel, pentru instituţiile financiare dobânzile, iar pentru companiile de leasing - plãţile primite sau de primit din contractele de leasing financiar se considerã ca venituri din vânzãri. Totodatã pentru majoritatea întreprinderilor aceste venituri au un caracter secundar şi se includ în componenţa veniturilor din activitatea neoperaţionalã.

1.2. Contabilitatea veniturilor din activitatea operaţionalã

Veniturile din activitatea operaţionalã se subdivizeazã în douã grupe:

a) venituri din vânzãri care cuprind încasãrile din comercializarea produselor, mãrfurilor, prestarea serviciilor, operaţiunile pc bazã de barter, contractele de construcţie;

b) alte venituri operaţionale din care fac parte sumele primite sau de primit din ieşirea (vânzarea, schimbul) activelor curente, cu excepţia produselor finite şi mãrfurilor, arenda operaţionalã, precum şi sub formã de amenzi, penalitãţi, despãgubiri, recuperãri de daune materiale, rezultate din modificãrile metodelor de evaluare a activelor curente etc.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea Veniturilor.doc

Alte informatii

Teza anuala la disciplina:Contabilitatea financiara.