Expertiza Contabilă în Procesul Civil

Referat
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 6851
Mărime: 25.71KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Extras din document

Consideraţii generale privind procesul civil

Potrivit Constituţiei României orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor a libertăţilor şi intereselor sale legitime.

Persoana vătămată într-un drept al său de o autoritate publică printr-un act administrativ sau nesoluţionarea în termen legal a unei cereri este îndreptăţit să obţină recunoaşterea dreptului pretins, anularea actului şi repararea pagubei.

Definiţie:

Procesul civil este activitatea desfăşurată de instanţă, părţile aflate în litigiu, organul de cercetare şi alte organe sau persoane care participă la înfăptuirea justiţiei în pricinile civile precum şi raporturile dintre aceşti participanţi în vederea realizării sau stabilirii drepturilor ori intereselor civile deduse judecăţii şi executării silite a hotărârilor judecătoreşti sau altor titluri executorii conform procedurii stabilită de lege.

Procesele privind drepturile juridice civile, comerciale, de muncă, administrative şi de altă natură civilă se judecă de către instanţă.

Aflarea adevărului presupune că toate pricinile ce se judecă să fie stabilite aşa cum s-au petrecut în realitatea lor şi în acest sens judecătorii sunt datori să stăruie prin toate mijloacele legale pentru a descoperii adevărul şi pentru a preveni orice greşeală în cunoaşterea faptelor, iar probele să fie apreciate de judecător potrivit convingerii sale intime.

În categoria probelor administrate în procesele civile se include şi expertiza contabilă.

Pentru declanşarea unui proces civil este necesară introducerea unei acţiuni civile.

Acţiunea civilă este mijlocul legal prin care o persoană cere instanţei judecătoreşti recunoaşterea sau realizarea dreptului său prin încetarea piedicilor puse în exercitarea sa de o altă persoană sau printr-o despăgubire corespunzătoare.

Acţiunea civilă presupune trei elemente:

- părţile

- obiectul

- cauza acţiunii civile

PĂRŢILE în acţiunile civile sunt:

a. persoana interesată în apărarea dreptului său obiectiv nesocotit sau încălcat de către o altă persoană;

b. persoana care a tulburat exerciţiul normal al dreptului subiectiv;

c. terţe persoane.

Persoanele nominalizate la literele a) şi b) au denumiri specifice conform diferitelor faze ale procesului civil şi anume:

- reclamant şi pârât în faza de judecare în fond;

- apelant şi intimat în faza apelului;

- reclamant şi intimat în faza recursului;

- contestatar şi intimat în faza contestaţiei în anulare;

- revizuent şi intimat în faza de revizuire a unei hotărâri judecătoreşti;

- creditor şi debitor în faza executării silite a unei hotărâri judecătoreşti.

În forma cea mai simplă, procesul civil are loc între cele două părţi din proces respectiv între reclamant şi pârât.

Uneori şi alte persoane au interes sau legături cu raportul juridic ce a generat procesul.

În acest caz pentru ca hotărârea ce se va pronunţa să aibă efect şi asupra lor, legea permite în anumite împrejurări participarea acestora la procesul început.

Părţile din proces respectiv reclamante şi pârâte au posibilitatea să cheme în cadrul procesului şi late terţe persoane sub formă de:

- chemări în judecată

- chemări în garanţie

- arătarea sau indicarea titularului dreptului.

Chemarea în judecată şi a altor persoane are în vedere acele ipoteze în care terţul chemat ar putea să pretindă aceleaşi drepturi ca şi reclamantul.

Chemarea în garanţie este admisibilă atunci când partea care ar cădea în pretenţie s-ar putea întoarce împotriva altei persoane cu o cerere de despăgubire sau de chemare în garanţie.

Arătarea sau indicarea titularului dreptului se poate face numai de pârât printr-o cerere motivată în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă potrivit căruia „pârâtul care deţine un lucru pentru altul sau care exercită în numele altuia un drept asupra unui lucru va pute arăta pe acele în numele căruia a deţinut lucru sau a exercitat dreptul dacă a fost chemat în judecată de o persoană care pretinde un drept real asupra lucrului”

OBIECTUL acţiunii civile constă în ceea ce se cere prin acţiunea introdusă respectiv pretenţia reclamantului: plata unei sume de bani, constatarea unui drept , protejarea unui interes.

Preview document

Expertiza Contabilă în Procesul Civil - Pagina 1
Expertiza Contabilă în Procesul Civil - Pagina 2
Expertiza Contabilă în Procesul Civil - Pagina 3
Expertiza Contabilă în Procesul Civil - Pagina 4
Expertiza Contabilă în Procesul Civil - Pagina 5
Expertiza Contabilă în Procesul Civil - Pagina 6
Expertiza Contabilă în Procesul Civil - Pagina 7
Expertiza Contabilă în Procesul Civil - Pagina 8
Expertiza Contabilă în Procesul Civil - Pagina 9
Expertiza Contabilă în Procesul Civil - Pagina 10
Expertiza Contabilă în Procesul Civil - Pagina 11
Expertiza Contabilă în Procesul Civil - Pagina 12
Expertiza Contabilă în Procesul Civil - Pagina 13
Expertiza Contabilă în Procesul Civil - Pagina 14
Expertiza Contabilă în Procesul Civil - Pagina 15
Expertiza Contabilă în Procesul Civil - Pagina 16
Expertiza Contabilă în Procesul Civil - Pagina 17
Expertiza Contabilă în Procesul Civil - Pagina 18
Expertiza Contabilă în Procesul Civil - Pagina 19
Expertiza Contabilă în Procesul Civil - Pagina 20
Expertiza Contabilă în Procesul Civil - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Expertiza Contabila in Procesul Civil.doc

Alții au mai descărcat și

Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale

Introducere Funcţionarea întreprinderilor în condiţiile economiei de piaţă şi a unui mediu înconjurător în continuă schimbare, în perspectiva...

Metodologia de efectuare a expertizei contabile

1.1.NECESITATEA EXPERTIZEI CONTABILE ŞI IMPORTANŢA EI ÎN ACTIVITATEA ECONOMICĂ De multe ori pentru lămurirea faptelor care formează obiectul unei...

Expertiza Contabilă

INTRODUCERE Se cunoaşte faptul că sistemul contabil din România se află, încă din 1991, într-o perioadă de reformă care afectează aspectele sale...

Contabilitatea Cheltuielilor

Introducere Cheltuielile întreprinderii desemnează transformările cantitative şi calitative în masa patrimoniului ca urmare a proceselor interne....

Raportul de Expertiză Contabilă Judiciară

Introducere Expertizele contabile judiciare sunt reglementate de Codul de procedura civila, Codul de procedura penala, alte legi speciale si...

Realizarea Controlului Fiscal și a Auditului Fiscal la Primăria Sectorului 6

INTRODUCERE În condiţiile globalizării, contabilitatea şi controlul de gestiune, evoluează în permanenţă, pentru a putea răspunde nevoilor în...

Expertiza Contabilă în Procesul Civil și Penal

CAP. I. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND EXPERTIZA, EXPERTIZA CONTABILĂ ŞI EXPERTIZA CONTABILĂ JUDICIARĂ 1.1. Conceptul de expertiză Cuvântul expertiză...

Expertiza Contabilă

Expertiza contabilă – numirea expertului – efectuarea expertizei – raportul de expertiza contabilă – valorificarea expertizei – onorariul...

Ai nevoie de altceva?