Finalizarea Actiunilor de Control Constatarea si Combaterea Faptelor de Evaziune Fiscala

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Finalizarea Actiunilor de Control Constatarea si Combaterea Faptelor de Evaziune Fiscala.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 6 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Evaziunea fiscală presupune sustragerea de către contribuabilii persoane fizice sau juridice, romane sau străine, prin orice mijloace, în întregime sau parţial, de la impunerea sau plata obligatiilor fiscale si anume :

- plata taxelor si impozitelor, contribuţiilor, şi a altor sume datorate bugetului statului şi bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor speciale extrabugetare.

Efectuarea de activităţi permanente sau temporare, generatoare de venituri impozabile, poate avea loc, numai în baza unei autorizaţii emise de « organul competent, sau a unui alt temei prevazut de lege.

Evaziunea fiscală este constatată, şi stabilită, ca abatere de la normele legale, conform prevederilor Legii nr 87/1994, republicată, in-MOF-545/29.07.2003, şi modificată prin Legea nr. 241/15.07.2005, publicată în MOF nr.672/27.07.2005, promulgată prin Decretul nr. 627/15.07.2005.

În literatura de specialitate, cel mai cunoscut sens dat evaziunii fiscale, este « arta de a evita căderea în câmpul de atracţie al legii fiscale » concept care aparţine economiştilor francezi M.C. de Brie si P.Charpemtier.

Privind acest fenomen retrospectiv, putem afirma că evaziunea fiscala, este tot atât de veche si omniprezenta în societate pe cât de veche este existenţa statului şi a legilor fiscale. Domeniul de manifestare al evaziunii fiscale, este atât de intins, pe cât de larg s şi variat este câmpul de aplicare al impozitelor directe, influentând randamentul acestora.

Contribuabilii sunt obligaţi să evidenţieze »veniturile realizate şi cheltuielile efectuate, din activităţile desfăşurate, prin întocmirea « registrelor sau a oricăror alte documente prevăzute de lege ».

Contribuabilii sunt obligaţi să utilizeze pentru activitatea desfăşurată « documente primare şi de evidenţă contabilă « stabilite prin lege, achiziţionate numai de la unitaţile stabilite prin normele legale în vigoare şi să completeze integral rubricile formularelor, corespunzător operatiunilor inregistrate.

Contribuabilii sunt obligati, să declare cu « sinceritate veniturile realizate, bunurile mobile si imobile » aflate în proprietate sau obţinute cu orice titlu legal, precum şi alte valori care genereaza « titluri de creanţă fiscală ».

Când legea nu prevede, obligaţia de depunere a declaraţiei de impunere, contribuabilii, răspund de calcularea corectă a impozitelor şi taxelor, pe care trebuie să le verse la buget, în condiţiile legii.

Persoanele fizice sau juridice care realizează venituri, ori desfăşoara activitţăi, supuse impozitelor şi taxelor, sunt obilgtate să plătească la termen sumele datorate statului.

Nerespectarea reglementărilor fiscale în domeniul vamal, prin declararea inexactă, sau sub orice formă a valorilor, sau prin sustragerea bunurilor de la operaţiunile de vămuire, în scopul neachitării taxelor vamale, sau a diminuării acestora, ori a altor obligatii fiscale, se sanctionează conform legii.

Toate aceste aspecte, sunt verificate de către « organele financiar-fiscale » din cadrul MFP, si din cadrul unităţilor teritoriale subordonate ,,Garda Financiara, şi alte persoane împuternicite, care au dreptul să verifice, dacă contribuabilii au respectat, dispoziţiile legale de organizare şi de desfăşurare a activităţilor economice producatoare de venituri impozabile sau a bunurilor supuse impozitelor şi taxelor.

Contribuabilii au obligaţia de a permite efectuarea controlului şi de a pune la dispoziţia organelor de control toate documentele contabile, evidenţele şi oricare alte elemente materiale sau valorice solicitate, în vederea cunoaşterii realizării obiectelor ori a resurselor impozabile sau taxabile.

Din literatura de specialitate, după modul în care poate fi săvârşită, evaziunea fiscală se manifestă sub doua forme :

a)-evaziunea fiscala licată sau legală

b)-evaziunea fiscală ilicată, nelegală sau frauduloasă

Evaziunea fiscală licată permite sustragerea unei părţi din materia impozabilă ca urmare a interpretarii reglementarilor legale, fără ca acest lucru sa fie considerat contravenţie sau infracţiune. Acest gen de evaziune, exprimă acţiunea contribuabililor de a ocoli legea, recurgând la o combinaţie neprevazută de legiuitor, şi deci tolerată prin scăpare din vedere. Aceasta posibilitate apare datorită unor inadvertenţe sau lacune ale legii şi este frecventă mai ales in perioada când apar noi structuri de întreprinderi sau noi categorii de impozite. Contribuabilii, exploatând insuficienţele legislaţiei, eludează în mod « legal », sustragându-se, in total sau în parte, plăţii impozitelor, tocmai datorită acestei insuficienţe a legislaţiei.

Procedând astfel, contribuabilii ramân în limita strictă a drepturilor lor şi statul nu se poate apara decat print-o legislaţie bine studiată, clară, precisă şi ştiinţifică. Singurul vinovat de producerea evaziunii fiscale prin astfel de mijloace este legiuitorul. In practica, faptele de evaziune, bazate pe interpretarea favorabila a legii, sunt foarte diversificate, în funcţie de inventivitatea contribuabilului. In concluzie, evaziunea fiscala licită este rezultanta logică a defectelor şi inadvertenţelor unei legislţtii imperfecte sau asimilate, a normelor metodologice defectuoase, precum şi a neprevederii legiuitorului.

Evaziunea fiscală licită, poate prezenta urmatoarele forme :

- acordarea unor facilităţi fiscale-sub forma unor exonerari, scutiri partiale, reduceri, deduceri, constituie un cadru favorabil ocolirii sau prelevării de la plata obligaţiilor fiscale prin anumite procedee.

- manipularea unor societăţi comerciale de a investi o parte din profitul realizat în achiziţii de maşini şi utilaje pentru care statul acorda reduceri ale impozitului pe venit ;

- acordarea unor scutiri delimitate temporal, în cazul înfiinţării de noi societăţi comerciale, de la plata impozitului pe profit ;

- supraevaluarea amortizării prin constituirea legală a unui fond de amortizare într-un cuantum superior investiţiilor necesare, constituie o modalitate de diminuare a bazei de impozitare ;

- impunerea veniturilor realizate de anumite categorii de persoane fizice, pe baza unor norme medii de venit mai mari decat media, ca sa nu plătească impozit pentru diferenţa respectivă.

Legea sancţionează şi cazurile de nerespectare a reglementărilor fiscale în domeniul vamal, prin declararea inexacta, sub orice formă, a valorilor sau prin sustragerea bunurilor de la operaţiile de vămuire, în scopul neachitării taxelor vamale sau ale diminuării acestora ori a altor obligatii fiscale. Practicarea de către importatori şi exportatori a diferitelor mijloace licite sau ilicite, pentru a se sustrage de la plata sumelor in valuta cuvenite statului, constituie « evaziune valutară ». Sustragerea devizelor cuvenite statului se practica indeosebi, prin :

-compensatiile particulare ;

-tarife vamale insuficient de precise ;

-transferuri de devize in si din alte tari cu incalcarea dispozitiilor legale ;

-turism.

Fisiere in arhiva (1):

  • Finalizarea Actiunilor de Control Constatarea si Combaterea Faptelor de Evaziune Fiscala.doc