Impozitul pe Venit

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Impozitul pe Venit.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 25 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ionescu Gheorghe

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Impozitele şi taxele au fost inventate cu multă vreme în urmă, odată cu apariţia statului în lume. Tot de atunci, fiscalitatea a devenit o problemă care a generat războaie şi revoluţii. Să nu uităm că Declaraţia de Independenţă a Statelor Unite ale Americii a fost declanşată de „taxa ceaiului”. Revoluţia americană a impus un principiu fundamental în materie fiscală, şi anume acela că taxele şi impozitele sunt, de fapt, contribuţii ale cetăţenilor şi că ele trebuie aşezate la nivelul la care cetăţenii sunt dispuşi să le plătească. „Impozitele se plătesc din sudoarea frunţii fiecărui om care munceşte. Dacă aceste impozite sunt excesive, ele se reflectă în fabrici care stau, în ferme vândute pentru plata impozitelor şi în haite de oameni flămânzi, care bat străzile căutând în zadar o slujbă.

Stabilirea nivelului impozitelor şi taxelor ar trebui să exprime corelarea acestora atât cu funcţiile şi scopurile adoptate prin Constituţie cât şi cu nivelul şi forţa financiară a contribuabililor, cu echitatea distribuirii poverii fiscale către toţi cetăţenii. Din nefericire, statele europene au fost generate şi consolidate pornind de sus în jos, şi nu de jos în sus ca majoritatea statelor din lumea anglo-saxonă, astfel că legătura cauzală dintre nivelul impozitelor şi taxelor şi funcţiile strict necesare care trebuie indeplinite de către stat s-a pierdut în labirintul birocraţiilor guvernamentale şi al intereselor politice.

Legislaţia

In România, impozitele şi taxele sunt reglementate in principal de Legea 571/2003 privind Codul fiscal. Acesta stabileşte cadrul legal pentru impozitele şi taxele care constituie venituri la bugetul de stat şi bugetele locale, precizează contribuabilii care trebuie să plătească aceste impozite şi taxe, precum şi modul de calcul şi de plată al acestora. Această lege a fost modificată şi completată prin Ordonanta Guvernului României nr.138/2004, dar şi prin alte Hotarâri de Guvern şi ordine publicate în Monitorul Oficial.

Contribuabili

Urmatoarele personae datoreaza plata impozitului conform prezentului titlu si sunt numite in continuare contribuabili :

a)persoanele fizice rezidente ;

b)persoanele fizice nerezidente care desfasoara o activitate independenta prin intermediul unui sediu permanent in Romania ;

c) persoanele fizice nerezidente care obtin venituri care obtin venituri prevazute de

Sunt supuse impozitului pe venit urmatoarele categorii de venituri, potrivit prevederilor prezentului titlu sunt urmatoarele :

- a)Venituri din activitati independente care cuprind veniturile comerciale, veniturile din profesii libere si veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, inclusiv in activitati adiacente. Sunt considerate venituri comerciale veniturile din fapte de comert ale contribuabililor, din prestari de servicii precum si din practicarea unei meserii. Veniturile din profesii libere veniturile obtinute din exercitarea profesiilor medicale , de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament in valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfasurate in mod independent, in conditiile legii. Veniturile din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala provin din brevete de inventie, desene, si modele, mostre, marci de fabrica si de comert, procedee tehnice , know-how, din drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor si alte asemenea.

- b)Veniturile din salarii sunt considerate toate veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege, indiferent de perioadala care se refera, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acorda, inclusiv indemnizaitiile pentru incapacitatea temporara de munca. Regulile de impunere proprii veniturile se aplica si urmatoarelor tipuri de venituri, considerate asimilate salariilor :

1. indeminzatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica, stabilite potrivit legii ;

2. indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese in cadrul persoanelor juridice fara scop patrimonial;

3. drepturile de solda lunara, indemnizatiile , primele, sporurile si alte drepturi ale personalului military, acordate potrivit legii;

4. remuneratia obtinuta de directori in baza unui contract de mandate conform prevederilor legii societatilor comerciale. Remuneratia primita de presedintele asociatiei de proprietari sau de alte persoane, in baza contractului de mandat, potrivit legii privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari ;

5. sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor, in consiliul de administratie, membrii directoratului si ai consiliului de supraveghere, precum si in comisia de cenzori.

6. sumele primite de reprezentatii in organisme tripartite, potrivit legii ;

7. indemnizatia lunara a asociatului unic, la nivelul valorii inscrise in declaratia de asigurari sociale ;

8. sumele acordate de organizatii nonprofit si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit, pete limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatia primita pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, pentru slariatii din institutiile publice ;

9. indemnizatia administratorilor, precum si suma din profitul net cuvenite administratorilor societatilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generala a actionarilor ;

10. sume reprezentand salarii sau diferente de salarii stabilite in baza unei hotarari judecatoresti amase defenitive si irevocabile, pecum si actualizarea acestora cu indice de inflatie. Indemnizatiile lunare platite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurenta, stabilite conform contractului individual de munca ;

11. orice alte sume sau avantaje de natura salariala ori asimilate salariilor in vederea impunerii

- c)Veniturile din cedarea folosintei bunurilor sunt veniturile , in bani si/sau in natura, provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, obtinute de catre proprietar, uzufruct sau alt detinator legal, altele decat veniturile din activitati independente. Persoanele fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar mare de 5 contracte de inchiriere la sfarsitul anului fiscal, incepand cu anul fiscal urmator califica aceste venituri in categoraia venituri din activitati independente si le supun regulilor de stabilire a venitului net pentru aceasta categorie. In aplicare acestei reglementari se va emite ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Fisiere in arhiva (1):

  • Impozitul pe Venit.doc