Inventarierea Patrimoniului

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Inventarierea Patrimoniului.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Inventarierea elementelor de activ si de pasiv reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta tuturor elementelor respective, cantitativ-valoric sau numai valoric, dup caz, la data la care aceasta se efectueaza.

Inventarierea are ca scop principal stabilirea situatiei reale a tuturor elementelor de activ si de pasiv ale fiecrei unitati, precum si a bunurilor si valorilor detinute cu orice titlu, apartinând altor persoane juridice sau fizice, în vederea întocmirii situatiilor financiare anuale care trebuie sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare si a performantei unitatii pentru respectivul exercitiu financiar.

În temeiul prevederilor Legii nr. 82/1991, republicat, cu modificarile i completarile

ulterioare, unitatile au obligatia sa efectueze inventarierea generala a elementelor de activ si de pasiv detinute la începutul activitatii, cel putin o data pe an pe parcursul functionarii lor, în cazul fuziunii sau încetarii activitatii, precum si în urmatoarele situatii:

a) la cererea organelor de control, cu prilejul efectuarii controlului, sau a altor organe prevazute de lege;

b) ori de câte ori sunt indicii ca exista lipsuri sau plusuri în gestiune, care nu pot fi stabilite cert decât prin inventariere;

c) ori de câte ori intervine o predare-primire de gestiune;

d) cu prilejul reorganizarii gestiunilor;

e) ca urmare a calamitatilor naturale sau a unor cazuri de forta majora;

f) în alte cazuri prevazute de lege.

Clasificarea inventarierii

A. Dupa sfera de cuprindere:

-inventariere generala care cuprinde intreg patrimoniul intreprinderii precum si bunurile apartinind altor unitati luate spre prelucrare de unitatea inventariata

-inventarierea partiala cuprinde o parte a patrimoniului intreprinderii

B. Dupa intervalul de timp la care se efectueaza

-inventariere anuala in vederea stabilirii reale a elementelor patrimoniale pentru a fi trecute in bilant

-inventariere periodica care are loc in cursul anului sau la intervale mai mari de 1an se efectueaza pentru verificarea existentei anumitor elemente patrimoniale

-inventariere ocazionala se efectueaza in cursul anului fiind determinata de imprejurari speciale cum ar fi predare-primire de gestiune

-inventariere inopinanta se efectueaza in cursul anului de catre conducerea unitatii

La inceputul activitatii unitatii patrimoniale, inventarierea are ca scop principal stabilirea si evaluarea elementelor patrimoniale ce constituie aportul la capitalul social. Elementele patrimoniale aduse ca aport la capitalul social se inscriu in registrul-inventar, grupate pe conturi.

Inventarierea anuala a elementelor de activ si de pasiv se face, de regula, cu ocazia încheierii exercitiului financiar, avându-se în vedere si specificul activitatii fiecarei unitati.

În cadrul agentilor economici cu activitate complexa, bunurile pot fi inventariate si înaintea datei de încheiere a exercitiului financiar, cu conditia asigurarii valorificarii si cuprinderii rezultatelor inventarierii în situatiile financiare întocmite pentru exercitiul financiar respectiv.

În situatia inventarierii unor gestiuni pe parcursul anului, în registrul-inventar se va cuprinde valoarea stocurilor faptice inventariate si înscrise în listele de inventariere actualizate cu intrarile si iesirile de bunuri din perioada cuprinsa între data inventarierii si data încheierii exercitiului financiar.

Inventarierea elementelor de activ si de pasiv se efectueaza de catre comisii de inventariere, formate din cel putin dou persoane, numite prin decizie scrisa, emisa de persoanele autorizate.

În decizia de numire se mentioneaza în mod obligatoriu componenta comisiei,

numele responsabilului comisiei, modul de efectuare a inventarierii, gestiunea supusa inventarierii,data de începere si de terminare a operatiunilor.

La persoanele fizice care desfoara activitati productoare de venituri, precum si la unitatile al caror numar de salariati este redus, iar valoarea bunurilor din gestiune nu depaseste plafonul stabilit de administratori, inventarierea poate fi efectuata de catre o singura persoana.

În vederea bunei desfasurari a operatiunilor de inventariere, administratorii, ordonatorii de credite sau alte persoane care au obligatia gestionarii elementelor de activ si de pasiv trebuie sa ia masuri pentru crearea conditiilor corespunzatoare de lucru comisiei de inventariere, prin:

- organizarea depozitarii bunurilor grupate pe sortotipodimensiuni, codificarea acestora si întocmirea etichetelor de raft;

- tinerea la zi a evidentei tehnico-operative la gestiuni si a celei contabile si efectuarea

confruntarii datelor din aceste evidente;

- participarea întregii comisii de inventariere la lucrarile de inventariere;

- asigurarea personalului necesar pentru manipularea bunurilor care se inventariaza, respectiv pentru sortare, asezare, cântarire, masurare, numarare etc.;

- asigurarea participarii la identificarea bunurilor inventariate (calitate, sort, pre etc.) a unor specialisti din unitate sau din afara acesteia, la solicitarea responsabilului comisiei de inventariere, care au obligatia de a semna listele de inventariere pentru atestarea datelor înscrise;

Fisiere in arhiva (1):

  • Inventarierea Patrimoniului.doc