Inventarierea Patrimoniului

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 1926
Mărime: 11.81KB (arhivat)
Cost: 3 puncte

Extras din document

INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

1.1. Inventarierea – procedeu al contabilit{`ii

Inventarierea patrimonioului = ansamblu de opera`ii intercorelate prin care se constat{ existen`a tuturor elementelor de activ ~i pasiv aflate }n patrimoniul unit{`ii, cantitativ ~i valoric sau numai valoric.

Scopul inventarierii:

Stabilirea situa`iei reale a elementelor patrimoniale prin verificare faptic{ a bunurilor apar`in|nd unit{`ii patrimoniale dar ~i a bunurilor apar`in|nd altor persoane fizice sau juridice aflate }n cadrul unit{`ii, sub diferite forme (}n custodie, spre prelucrare etc.).

Prin inventariere se asigur{ o imagine fidel{, clar{ ~i complet{ a patrimoniului, a situa`iei financiare ~i a rezultatelor ob`inute.

Inventarierea se efectueaz{ obligatoriu }n urm{toarele situa`ii:

- }n cazul modific{rii pre`urilor

- la cererea organelor de control

- ori de c|te ori exist{ indicii c{ ar exista plusuri ori minusuri }n gestiune

cu prilejul reorganiz{rii gestiunilor

- }n situa`ia unor calamit{`i sau }n cazuri de for`{ major{, pentru determinarea exact{ a pagubelor

- la }nceputul activit{`ii, apoi cel pu`in o dat{ pe an, de regul{ la sf|r~itul anului, }n cazul fuzion{rii, diviz{rii sau }ncet{rii activit{`ii.

Persoanele fizice sau juridice care au obliga`ia s{ conduc{ propria contabilitate vor efectua inventarierea general{ a patrimoniului la }nceputul activit{`ii, apoi cel pu`in o dat{ pe an.

R{spunderea pentru buna organizare a lucr{rilor de inventariere revine administratorului, ordonatorului de credite sau altor persoane desemnate de unul dintre ace~tia.

Elementele patrimoniale inventariate se }nscriu mai }nt|i }n liste de inventariere.

Comisiile de inventariere sunt formate din cel pu`in dou{ persoane numite prin decizie de c{tre administrator. Din aceast{ comisie nu pot face fa`{ gestionarii depozitelor inventariate ~i nici contabilii care `in eviden`a gestiunii lor.

Condi`ii de desf{~urare corespunz{toare a inventarierii:

- organizarea corespunz{toare a valorilor materiale pe sortimente, tipuri, dimensiuni, codificarea acestora;

- `inerea la zi a eviden`ei operative la gestiunile de valori materiale, a eviden`ei contabile }n cadrul compartimentelor specializate, precum ~i efectuarea punctajelor lunare dintre acestea;

- obligarea }ntregii comisii de inventariere s{ participe efectiv la lucr{rile de inventariere;

- numirea unor persoane competente din unitate pentru identificarea anumitor bunuri, }n ceea ce prive~te sortimentele, pre`urile;

- dotarea gestiunii cu aparate de m{sur{, control corespunz{toare, cu formularele ~i rechizitele adecvate;

- punerea la dispozi`ia comisiei de inventariere a mijloacelor tehnice de calcul, precum ~i a materialelor necesare sigil{rii spa`iilor unde sunt depozitate bunurile inventariate.

Preview document

Inventarierea Patrimoniului - Pagina 1
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 2
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 3
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 4
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 5
Inventarierea Patrimoniului - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Inventarierea Patrimoniului.doc

Alții au mai descărcat și

Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor

1.1. Contabilitatea stocurilor în România In majoritatea întreprinderilor, contabilitatea nu înregistreaza zilnic miscarile stocurilor....

Principiile Contabilității

Capitolul 1. Contabilitatea. Obiect. Statut. Metodă Contabilitatea este considerată știința și arta stăpânirii afacerilor, ea ocupându-se cu...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

Institutiile publice reprezinta deci unitatile publice prin intermediul carora statul îsi exercita si îndeplineste functiile si serviciile sale în...

Evaluarea Patrimoniului

Contabilitatea are ca obiect înregistrarea tuturor operatiilor si tranzactiilor care afecteaza patrimoniul agentilor economici, masurarea...

Evaluarea Elementelor Patrimoniale

Evaluarea elementelor prezentate în situaţiile financiare Recunoaşterea şi prezentarea în situaţiile financiare anuale a: - activelor, se...

Inventarierea Patrimoniului

1. Inventarierea – procedeu al metodei contabilitatii Inventarierea patrimoniului reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata...

Inventarierea Patrimoniului

I.Inventarierea ca procedeu al contabilitatii Inventarierea desi reprezinta un procedeu utilizat de catre alte stiinte economice, acesta se...

Bilanțul Contabil

1. Bilanţul contabil – aspecte generale Noţiunea de bilanţ este foarte veche. Nu se cunoaşte precis când şi cine a creat acest instrument...

Te-ar putea interesa și

Inventarierea Patrimoniului

I.1. Inventarierea – procedeu al metodei contabilitatii Inventarierea patrimoniului reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata...

Negociere și Comunicare în Afaceri

CAP. I DEFINIREA, OBIECTIVELE ŞI ROLUL AUDITULUI FINANCIAR CONTABIL Obiectivul fundamental al contabilităţii îl reprezintă reflectarea imaginii...

Inventarierea Patrimoniului cu Studiu de Caz la o Institutie Publica

CONCEPTE FUNDAMENTALE ALE AUDITULUI PUBLIC INTERN Integrarea României în Uniunea Europeană a impus introducerea auditului şi în ţara noastră....

Contabilitatea Inventarierii Patrimoniului

ARGUMENT Contabilitatea trebuie sa ofere o imagine fidela, clara si completa a patrimoniului. Uneori, insa, pot aparea discrepante intre datele...

Inventarierea patrimoniului

1. Noțiuni introductive Potrivit Legii 82/1991, republicată în iulie 2008, ministerele, organe ale administrației publice centrale și locale, alte...

Audit Public - Capitolul 3

CAPITOLUL 3 DEMERSUL PRACTIC AL MISIUNII DE AUDIT Pentru a arăta cum decurge efectiv misiunea de audit am ales drept exemplu un caz concret al...

Inventarierea Patrimoniului

Capitolul I 1.SISTEMUL INFORMATIONAL CONTABIL 1.1PREZENTAREA SISTEMULUI INFORMATIONAL CONTABIL Datele care se culeg din activitatea economica se...

Control Financiar

CAPITOLUL 1. BAZELE TEORETICE ALE CONTROLULUI FINANCIAR Obiective: 1. Precizarea înţelesurilor noţiunii de control şi descrierea modelului...

Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare

CAPITOLUL 1. BAZELE TEORETICE ALE CONTROLULUI FINANCIAR Obiective: 1. Precizarea înţelesurilor noţiunii de control şi descrierea modelului...

Ai nevoie de altceva?