Inventarierea Patrimoniului

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Inventarierea Patrimoniului.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 6 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

1.1. Inventarierea – procedeu al contabilit{`ii

Inventarierea patrimonioului = ansamblu de opera`ii intercorelate prin care se constat{ existen`a tuturor elementelor de activ ~i pasiv aflate }n patrimoniul unit{`ii, cantitativ ~i valoric sau numai valoric.

Scopul inventarierii:

Stabilirea situa`iei reale a elementelor patrimoniale prin verificare faptic{ a bunurilor apar`in|nd unit{`ii patrimoniale dar ~i a bunurilor apar`in|nd altor persoane fizice sau juridice aflate }n cadrul unit{`ii, sub diferite forme (}n custodie, spre prelucrare etc.).

Prin inventariere se asigur{ o imagine fidel{, clar{ ~i complet{ a patrimoniului, a situa`iei financiare ~i a rezultatelor ob`inute.

Inventarierea se efectueaz{ obligatoriu }n urm{toarele situa`ii:

- }n cazul modific{rii pre`urilor

- la cererea organelor de control

- ori de c|te ori exist{ indicii c{ ar exista plusuri ori minusuri }n gestiune

cu prilejul reorganiz{rii gestiunilor

- }n situa`ia unor calamit{`i sau }n cazuri de for`{ major{, pentru determinarea exact{ a pagubelor

- la }nceputul activit{`ii, apoi cel pu`in o dat{ pe an, de regul{ la sf|r~itul anului, }n cazul fuzion{rii, diviz{rii sau }ncet{rii activit{`ii.

Persoanele fizice sau juridice care au obliga`ia s{ conduc{ propria contabilitate vor efectua inventarierea general{ a patrimoniului la }nceputul activit{`ii, apoi cel pu`in o dat{ pe an.

R{spunderea pentru buna organizare a lucr{rilor de inventariere revine administratorului, ordonatorului de credite sau altor persoane desemnate de unul dintre ace~tia.

Elementele patrimoniale inventariate se }nscriu mai }nt|i }n liste de inventariere.

Comisiile de inventariere sunt formate din cel pu`in dou{ persoane numite prin decizie de c{tre administrator. Din aceast{ comisie nu pot face fa`{ gestionarii depozitelor inventariate ~i nici contabilii care `in eviden`a gestiunii lor.

Condi`ii de desf{~urare corespunz{toare a inventarierii:

- organizarea corespunz{toare a valorilor materiale pe sortimente, tipuri, dimensiuni, codificarea acestora;

- `inerea la zi a eviden`ei operative la gestiunile de valori materiale, a eviden`ei contabile }n cadrul compartimentelor specializate, precum ~i efectuarea punctajelor lunare dintre acestea;

- obligarea }ntregii comisii de inventariere s{ participe efectiv la lucr{rile de inventariere;

- numirea unor persoane competente din unitate pentru identificarea anumitor bunuri, }n ceea ce prive~te sortimentele, pre`urile;

- dotarea gestiunii cu aparate de m{sur{, control corespunz{toare, cu formularele ~i rechizitele adecvate;

- punerea la dispozi`ia comisiei de inventariere a mijloacelor tehnice de calcul, precum ~i a materialelor necesare sigil{rii spa`iilor unde sunt depozitate bunurile inventariate.

Fisiere in arhiva (1):

  • Inventarierea Patrimoniului.doc