Politici Contabile An 2009 Aplicabile in SC Sistem Euroteh SRL

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Politici Contabile An 2009 Aplicabile in SC Sistem Euroteh SRL.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 19 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

1. POLITICI CONTABILE GENERALE
2. POLITICI CONTABILE SPECIFICE
2.1 RECUNOASTEREA SI EVALUAREA ACTIVELOR - REGULI GENERALE DE EVALUARE
2.2 REGULI DE RECUNOASTERE SI DE RAPORTARE A ELEMENTELOR PATRIMONIALE IN SITUATIILE FINANCIARE
2..2.1 ACTIVE IMOBILIZATE
2.2.2 ACTIVE CIRCULANTE
2.2.3 TERŢI
2.2.4 CONTABILITATEA ANGAJAMENTELOR SI A ALTOR ELEMENTE EXTRABILANTIERE
2.2.5 DATORII PE TERMEN SCURT: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
2.2.6 DATORII PE TERMEN LUNG: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
2.2.7 PROVIZIOANE
2.2.8 SUBVENŢII
2.2.9 CAPITAL ŞI REZERVE
2.3 VENITURI SI CHELTUIELI
2.3.1 Venituri
2.3.2 Cheltuieli
2.3.3 Profitul sau pierderea perioadei
3. MODIFICAREA POLITICILOR CONTABILE

Extras din document

1. POLITICI CONTABILE GENERALE

Ca reguli generale de recunoastere a elementelor din situatiile financiare, precizam ca S.C. SISTEM EUROTEH S.R.L. s-a prevalat de urmatoarele conventii, reguli si principii:

- Continuitatea activitatii, potrivit careia activitatea generala a societatii se deruleaza pe o baza continua, fara sa existe premiza intreruperii activitatii, sau a reducerii semnificative a acesteia;

- Contabilitatea de angajamente, potrivit careia efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute (si implicit contabilizate si raportate in situatiile financiare) atunci cand apar si nu in momentul in care intervin fluxurile de numerar.

- Calitatile informatiei contabile care s-au avut in vedere la elaborarea situatiilor financiare sunt: relevanta, credibilitatea, comparabilitatea si inteligibilitatea.

- Principiile contabile utilizate sunt:

- principiul permanentei metodelor;

- principiul prudentei;

- principiul independentei exercitiului;

- principiul intangibilitatii;

- principiul necompensarii;

- principiul importantei relative (pragului de semnificatie);

- principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv;

- principiul prevalentei economicului asupra juridicului.

SISTEM EUROTEH S.R.L. urmareste mentinerea capitalului financiar prin determinarea valorii curente a capitalurilor proprii la sfarsitul fiecarui exercitiu financiar.

2. POLITICI CONTABILE SPECIFICE

2.1 RECUNOASTEREA SI EVALUAREA ACTIVELOR - REGULI GENERALE DE EVALUARE

Elementele prezentate în situaţiile financiare anuale se evaluează, în general, pe baza principiului costului de achiziţie sau al costului de producţie. În situaţia în care s-a optat pentru reevaluarea imobilizărilor corporale sau evaluarea instrumentelor financiare la valoarea justă, se aplică prevederile subsecţiunii din prezentele politici.

Evaluarea la data intrării în entitate

La data intrării în entitate, bunurile se evaluează şi se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare, care se stabileşte astfel:

a) la cost de achiziţie – pentru bunurile procurate cu titlu oneros; In costul de achizite se contabilizeaza

b) la cost de producţie – pentru bunurile produse în entitate;

c) la valoarea de aport, stabilită în urma evaluării – pentru bunurile reprezentând aport la capitalul social;

d) la valoarea justă – pentru bunurile obţinute cu titlu gratuit.

Evaluarea cu ocazia inventarierii

Evaluarea elementelor de activ şi de pasiv cu ocazia inventarierii se face potrivit normelor emise în acest sens de Ministerul Finanţelor Publice.

Evaluarea la încheierea exerciţiului financiar

La încheierea exerciţiului financiar, elementele de activ şi de pasiv de natura datoriilor se evaluează şi se reflectă în situaţiile financiare anuale la valoarea de intrare, pusă de acord cu rezultatele inventarierii.

În acest scop, valoarea de intrare se compară cu valoarea stabilită pe baza inventarierii, denumită valoare de inventar. În acest caz, se vor avea în vedere, printre altele:

a) Pentru elementele de activ, diferenţele constatate în minus între valoarea de inventar şi valoarea contabilă netă a elementelor de activ se înregistrează în contabilitate pe seama unei amortizări suplimentare, în cazul activelor amortizabile pentru care deprecierea este ireversibilă sau se efectuează o ajustare pentru depreciere sau pierdere de valoare, atunci când deprecierea este reversibilă, aceste elemente menţinându-se, de asemenea, la valoarea lor de intrare. Prin valoare contabilă netă se înţelege valoarea de intrare, mai puţin amortizarea şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare, cumulate.

b) Pentru elementele de pasiv de natura datoriilor, diferenţele constatate în plus între valoarea de inventar şi valoarea de intrare a elementelor de pasiv de natura datoriilor se înregistrează în contabilitate, pe seama elementelor corespunzătoare de datorii.

La fiecare dată a bilanţului:

a) Elementele monetare exprimate în valută (disponibilităţi şi alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele şi depozitele bancare, creanţe şi datorii în valută) trebuie evaluate şi raportate utilizând cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României şi valabil la data încheierii exerciţiului financiar. Diferenţele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, între cursul de la data înregistrării creanţelor sau datoriilor în valută sau cursul la care au fost raportate în situaţiile financiare anterioare şi cursul de schimb de la data încheierii exerciţiului financiar, se înregistrează, la venituri sau cheltuieli financiare, după caz.

b) Pentru creanţele şi datoriile, exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, eventualele diferenţe favorabile sau nefavorabile, care rezultă din evaluarea acestora se înregistrează la venituri sau cheltuieli de exploatare sau financiare, in functie de natura operatiunii. Determinarea diferenţelor de valoare se efectuează similar prevederilor lit. a).

c) Elementele nemonetare achiziţionate cu plata în valută şi înregistrate la cost istoric (imobilizări, stocuri) trebuie raportate utilizând cursul de schimb de la data efectuării tranzacţiei.

d) Elementele nemonetare achiziţionate cu plata în valută si inregistrate la valoarea justa trebuie raportate utilizând cursul de schimb existent la data determinării valorilor respective.

(2) Prin elemente monetare se înţelege disponibilităţile băneşti şi activele/datoriile de primit/de plătit în sume fixe sau determinabile.

Evaluarea la data ieşirii din entitate

La data ieşirii din entitate sau la darea în consum, bunurile se evaluează şi se scad din gestiune la valoarea lor de intrare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Politici Contabile An 2009 Aplicabile in SC Sistem Euroteh SRL.doc