Practica de Specialitate - Silnef Impex Brasov SRL – Filiala Sibiu

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Practica de Specialitate - Silnef Impex Brasov SRL – Filiala Sibiu.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 61 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

1. Scurtã prezentare a societãţii 2
- Tipul de societate şi modul de constituire
- Obiectul de activitate definit prin statut
- Administrarea şi conducerea societãţii
- Descrierea societãţii în date statistice
2. Organizarea societãţii 3
- Structura organizaţionalã
- Baza tehnico-materialã
- Selectarea şi pregatirea personalului
3. Evidenţa contabilã 5
- Documente
- Sisteme informatice în contabilitate
- Operatiuni contabile
4. Relaţiile cu mediul economic 34
- Furnizori, clienţi
- Activitatea de marketing
- Preocupãri pentru asigurarea condiţiilor ergonomice
5. Reciclarea şi importanţa ei 36
6. Diagnosticul financiar 37

Extras din document

1. SCURTĂ PREZENTARE A SOCIETAŢII

Societatea SILNEF IMPEX BRAŞOV SRL – FILIALA SIBIU se constituie la data de 10.05.2005 ca filialã a societãţii SC SILNEF IMPEX SRL Braşov, sub forma societãţii cu rãspundere limitatã – S.R.L. Numãrul şi data înregistrãrii la Registrul Comertului este J32/770/24.05.2005, încã de la început societatea declarându-se plãtitoare de TVA, având CODUL UNIC DE ÎNREGISTRARE R17619037 din data de 25.05.2005.

Actul constitutiv al societãţii SILNEF IMPEX BRAŞOV SRL FILIALA SIBIU cuprinde:

a) FORMA JURIDICA:

Subscrisa SC SILNE IMPEX SRL cu sediul în Braşov, înmatriculatã sub nr. J08/1062/2002, CUI R14816169, reprezentatã de administrator Strejut N.S., şi ILIESCU M.M., cetãtean romãn cu domiciliul în Sibiu, au hotarât înfiinţarea unei societãţii comerciale. Forma juridicã a societãţii este Societate cu Rãspundere Limitatã.

b) DENUMIREA SOCIETÃŢII:

Numele dat societãţii este: SC SILNEF IMPEX BRAŞOV SRL FILIALA SIBIU

c) SEDIUL SOCIAL

Sediul social se stabileşte în municipiul Sibiu, str. Cãprioarelor nr. 4, judeţul Sibiu

d) DURATA SOCIETÃŢII

Societatea se constituie pe o perioadã nelimitatã, începând de la data înregistrãrii în registrul comerţului.

e) CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social este constituit prin aport în numerar, subscris de cãtre asociaţi în cuantum de 200 (douã sute) lei şi este împãrţit în 20 pãrţi sociale a câte 10 lei fiecare, repartizate pe asociaţi astfel:

-SILNEF IMPEX SRL – 11 pãrţi sociale în valoare totalã de 110 lei, reprezentând 55% din capitalul social;

-ILIESCU M.M. – 9 pãrţi sociale în valoare totalã de 90 lei, reprezentând 45% din capitalul social.

f) MAJORAREA ŞI REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

Majorarea capitalului social poate fi fãcutã pe bazã hotãrârii adunãrii generale a asociaţilor, prin cuprinderea de noi asociaţi, includerea de rezerve sau beneficii cuvenite asociaţiilor sau prin alte forme, în condiţiile legii.

Reducerea capitalului social va putea fi facutã pe bazã adunãrii generale a asociaţiior, dupã trecerea a minim 2 (douã) luni de la publicarea ei în Monitorul Oficial, aratându-se motivele pentru care se solicitã reducerea şi procedeele utilizate pentru realizarea ei.

g) DOMENIUL PRINCIPAL ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALÃ

Domeniul principal de activitate este 371-recuperarea deşeurilor şi resturilor metalice reciclabile.

Activitatea principalã este – 3710 – recuperarea deşeurilor şi resturilor metalice reciclabile.

h) PARTICIPAREA LA BENEFICII ŞI PIERDERI

Asociaţii vor participa la beneficii şi vor suporta pierderile societãţii în proportia în care au subscris şi vãrsat aportul la capitalul social.

i) ADMINISTRAREA ŞI REPREZENTAREA SOCIETÃŢII

Societatea va fi reprezentatã şi administratã de Cazacu V., cetãţean român, mandatul fiind pe o perioadã de 4 ani cu posibilitatea reînnoirii pe noi perioade prin hotãrârea adunãrii generale.

j) DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA SOCIETÃŢII

Dizolvarea societãţii va putea fi cerutã în urmatoarele situaţii:

-imposibilitatea realizãrii obiectivului de activitate al societãţii

-hotararea adunãrii generale a asociaţilor

-reducerea capitalului social sub minimul legal

-hotãrârea tribunalului, la cererea oricãrui asociat, pentru motive temeinice

-falimentul societãţii

Lichidarea societãţii se va face în conformitate cu legea, lichidatorii fiind numiţi de societate cu unanimitate de voturi.

Societatea desfãşoarã activitatea de colectare şi valorificare a deseurilor industriale reciclabile de la persone fizice precum şi de la personae juridice, în bazã autorizaţiei de mediu seria SB 182 şi a autorizaţiei de valorificare seria AV nr. 854/33 (anexa nr. 1 şi 2).

2. ORGANIZAREA SOCIETÃŢII

Activitatea productivă în întreprindere se bazează pe asigurarea resurselor de producţie reprezentate de potenţialul uman, natural, material şi financiar posibil de valorificat în vederea obţinerii de bunuri materiale şi servicii.

Munca este factor primar al producţiei, activ şi determinant, care asigură antrenarea celorlalţi factori de producţie, rezultând combinarea şi utilizarea lor eficientă. Factorul muncă este supus în continuare unor mutaţii importante: reducerea relativă a timpului de muncă prin substituirea accelerată a muncii cu capitalul; creşterea rolului efortului intelectual în procesul de producţie, având ca rezultat înlocuirea muncii vii cu procesele de automatizare şi robotizare.

Din punct de vedere cantitativ, factorul muncă exprimă şi dimensiunea personalului întreprinderii. Societatea are un efectiv de 59 de salariaţi, angajaţi cu contract individual de muncã pe perioadã nedeterminatã, cu respectarea Legii 53/2003 privind Codul muncii. Întregul personal dispune de echipament de lucru şi protecţie şi se supune prevederilor regulamentului de ordine interioarã.

Fisiere in arhiva (1):

  • Practica de Specialitate - Silnef Impex Brasov SRL - Filiala Sibiu.doc