Proceduri Specifice de Auditare a Plasamentelor de Capital

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Proceduri Specifice de Auditare a Plasamentelor de Capital.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Afanase Constantin

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Introducere

Evoluţiile recente manifestate în domeniul pieţelor financiare inter¬naţionale accentuează încă o dată, dacă mai era cazul, rolul şi impor¬tanţa profesiei de auditor financiar în servirea interesului public.

Scăderile înregistrate de indicii bursieri pe piaţa autohtonă de capi¬tal în cursul anului 2008 s-au con¬cretizat în deprecieri semnificative ale plasamentelor de capital admi¬nistrate de societăţile de investiţii, testând competenţele şi rigorile profesionale ale auditorilor finan¬ciari în conceperea şi aplicarea unor teste adecvate pentru a răs¬punde obiectivelor generale şi spe¬cifice în procesul de auditare a pla¬samentelor de capital. Gradul ridi¬cat de complexitate al tranzacţiilor cu instrumente financiare impune din partea auditorilor financiari exigenţe privind aprecierea gradu¬lui de adecvare a politicilor con¬tabile adoptate de către conducerea societăţilor de investiţii în materie de recunoaştere şi evaluare a in¬vestiţiilor financiare.

În contextul actual, dominat de pierderi semnificative înregistrate în industria administrărilor de portofolii, recursul la scepticism profesional justifică o abordare de audit bazată pe evaluări adecvate ale riscurilor inerente şi de control asociate investiţiilor financiare, asi¬gurând realizarea cu succes a misi¬unilor de audit la nivelul societă¬ţilor de investiţii

Metodologia de cercetare

Metodologia de cercetare avută în vedere a făcut apel la resurse de documentare relevante din literatu¬ra străină de specialitate, fiind bazată pe inventarierea şi analiza comparativă a experienţelor, proce¬durilor şi practicilor uzuale în ma¬terie de auditare a plasamentelor de capital de către firme de audit angrenate în domeniul pieţei de capital. În etapa de obţinere a infor¬maţiilor relevante, au fost revizuite registre contabile, situaţii şi rapoar¬te ale comitetelor de plasament din cadrul entităţilor auditate, confir¬mări externe şi alte documente specifice operaţiunilor de plasa¬mente financiare, cu scopul de a creiona teste de detaliu adecvate pentru aserţiunile managementu¬lui în legătură cu instrumentele financiare. Rezultatele obţinute se fundamentează pe activităţi de informare, documentare şi prelu¬crare a informaţiilor culese prin tehnica observării, intervievării sau chestionării.

Proceduri de identifi¬care şi evaluare a riscului de control asociat plasamentelor de capital

Activităţile curente referitoare la realizarea de plasamente de capital de către societăţile de investiţii fac referire în principal la înregistrarea tranzacţiilor privind achiziţii şi înstrăinări de instrumente financia¬re de capitaluri proprii (acţiuni) sau de datorie (obligaţiuni), a tranzacţi¬ilor privind încasări de dividende sau de dobânzi asociate acestora, a tranzacţiilor privind rambursări sau plăţi de dividende către acţio¬nari. În mod corespunzător, aceste operaţiuni impun abordări dis¬tincte în activităţile de control in¬tern ale unei societăţi de investiţii care nu sunt lipsite de riscuri speci¬fice ce îşi pun amprenta asupra procesului de recunoaştere, evalu¬are şi prezentare în situaţiile finan¬ciare a plasamentelor de capital.

Tranzacţiile cu instrumente finan¬ciare reprezintă mijloacele de efec¬tuare a plasamentelor de capital de către societăţile de investiţii care, potrivit legislaţiei reglementatorii, impun auditare pe baza unei strate¬gii substanţiale care vizează con¬turile specifice. O astfel de abor¬dare este justificată prin pragul de materialitate asociat fiecărei tranza¬cţii, chiar în condiţiile în care numărul de tranzacţii este redus.

Pentru dovedirea fidelităţii declara¬ţiilor conducerii cuprinse în situa¬ţiile financiare, pentru fundamen¬tarea opiniei de audit, auditorul financiar utilizează diferite proce¬duri prin care obţine probe de audit2. Procedurile specifice (testele de detaliu) planificate şi derulate de către auditorul extern indepen¬dent pentru a realiza obiectivele de auditare a instrumentelor financia¬re trebuie anticipate de teste (pro¬ceduri) pentru evaluarea riscului de control, cu referire la:

- cunoaşterea şi înţelegerea politi¬cilor, regulilor şi procedurilor compartimentului de control in¬tern în legătură cu procesarea şi înregistrarea în sistemul con-

tabil a tranzacţiilor cu instru¬mentele financiare şi prezenta¬rea efectelor acestora în situaţi¬ile financiare; Auditorul docu¬mentează evaluarea riscului de control într-o succesiune logică (schema 13).

- selectarea prin tehnici de eşan¬tionare şi urmărirea modului de procesare şi înregistrare a tran¬zacţiilor de achiziţii şi vânzări de instrumente financiare în cadrul sistemului informatic al entităţii;

Fisiere in arhiva (1):

  • Proceduri Specifice de Auditare a Plasamentelor de Capital.doc