Rapoartele Financiare Simplificate la Intreprinderile Micului Business

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Rapoartele Financiare Simplificate la Intreprinderile Micului Business.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 6 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Caraus A

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Rapoartele financiare reprezintă un sistem de indicatori interdependenţi care caracterizează situaţia patrimonială şi financiară a întreprinderii pentru o perioadă de gestiune.

Scopul rapoartelor financiare constă în finalizarea procesului contabil şi în prezentarea periodică a informaţiei contabile.

Întreprinderile care aplică sistemul contabil simplificat întocmesc şi prezintă rapoarte financiare conform prevederilor prevăzute de Legea contabilităţii, SNC 4 „Particularităţile contabilităţii la întreprinderile micului business”. Componenţa rapoartelor financiare la întreprinderile micului business depinde de perioada pentru care acestea se întocmesc şi de sistemul contabil aplicat.

La toate întreprinderile perioadele de gestiune pentru întocmirea rapoartelor financiare este luna, trimestru şi anul, iar pentru prezentarea rapoartelor financiare este trimestru şi anul.

Paragraful 43 al SNC 4 “Particularităţile contabilităţii la întreprinderile micului business” prevede că “întreprinderea care aplică sistemul contabil simplificat întocmeşte şi prezintă următoarele formulare de rapoarte financiare:

- Bilanţul contabil (formularul nr. 1-BS, anexa 16 la SNC 4)

- Raportul de profit şi pierdere (anexa 17 la SNC 4)

- Anexa la Bilanţul contabil (anexa 19 la SNC 4)

- Anexa la Raportul de profit şi pierdere (anexa 20 la SNC 4)

- Nota informativă privind avansurile, investiţiile şi decontările (anexa 18 la SNC 4)

- Nota explicativă (simplificată).

Raportul financiar trimestrial include numai bilanţul contabil şi raportul privind rezultatele financiare.

În urmare este prezentată caracteristica succintă a rapoartelor financiare.

Bilanţul contabil este un raport privind situaţia patrimonială şi financiară la data de raportare. Bilanţul este compus din:

a) activ ce reprezintă mijloacele economice pe care le posedă întreprinderea reflectate în soldul conturilor de activ,

b) şi pasiv ce reprezintă obligaţiile întreprinderii şi care servesc ca surse de formare a activelor, reflectate în soldul conturilor de pasiv.

Între activul şi pasivul bilanţului există un echilibru permanent asigurat de mecanismul dublei înregistrări a operaţiilor economice.

Raportul de profit şi pierdere cuprinde indicatorii financiari ai întreprinderii care caracterizează activitatea în perioada de gestiune şi care reflectă veniturile, cheltuielile şi profitul net. La întocmire lui se foloseşte metoda calculării, ceia ce înseamnă că veniturile şi cheltuielile sînt atribuite perioadei în care a fost efectuate operaţiile în cauză, indiferent de momentul încasării sau plăţii mijloacelor respective.

Raportul privind fluxul capitalului propriu caracterizează pasivele ce reprezintă surse proprii de formare a activelor. În linii generale informaţia ce se conţine în acest raport caracterizează starea financiară a întreprinderii. Cu cît capitalul propriu este mai mare în comparaţie cu datoriile faţă de creditori (mijloacele împrumutate) cu atît starea financiară a întreprinderii este mai stabilă.

Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti reflectă încasările şi plăţile de mijloace băneşti în perioada de gestiune. Are o mare importanţă pentru analiza stării financiare a întreprinderii, caracterizează modul de utilizare a resurselor financiare în calitate de active cu cel mai înalt grad de lichiditate. Indicatorii raportului în cauză se calculează în baza metodei de casă ceia ce înseamnă că toate încasările şi plăţile se indică reieşind din încasarea lor efectivă în casierie sau în conturile bancare şi plata lor efectivă din aceleaşi surse.

Anexele la rapoartele financiare reprezintă formulare unice aprobate de către Ministerul Finanţelor în care sînt prezentate informaţii suplimentare la rapoartele financiare.

Nota explicativă la rapoartele financiare cuprinde:

a) informaţii privind corespunderea cu standardele naţionale de contabilitate;

b) informaţii privind dezvăluirea politicii de contabilitate;

c) analiza datelor indicate în rapoartele financiare.

Bilanţul contabil se întocmeşte: în coloana „la finele perioadei de gestiune curente”, conform posturilor indicate în formular, se indică soldurile conturilor contabile la finele perioadei de gestiune curente din registrele contabile (în cazul aplicării sistemelor simplificate – din Registrul – jurnal sau din Balanţa de verificare).

În coloana „la finele anului de gestiune precedent”, în posturile indicate în formularul tipizat, se înscriu datele corespunzătoare din bilanţul întocmit pentru anul precedent din coloana „la finele perioadei de gestiune curente”. În cazul cînd întreprinderea şi-a început activitatea în perioada de gestiune curentă, date în această coloană nu se indică.

Întocmirea raportului de profit şi pierdere constă în completarea fiecărui rînd (coloana 3 „perioada de gestiune”) în baza rulajelor conturilor contabile corespunzătoare ale clasei a şasea “Venituri” şi clasei a şaptea “Cheltuieli”. În cazul aplicării sistemului simplificat de contabilitate aceste date sînt reflectate în Registrul – jurnal sau în borderourile de evidenţă S-13; S-5 şi în balanţa de verificare (şah).

În coloana „perioada corespunzătoare a anului precedent”, în posturile indicate în formularul tipizat, se înscriu datele corespunzătoare din raportul întocmit pentru perioada corespunzătoare a anului precedent din coloana „perioada de gestiune”. În cazul cînd întreprinderea şi-a început activitatea în perioada de gestiune curentă, date în această coloană nu se vor indica.

Fisiere in arhiva (1):

  • Rapoartele Financiare Simplificate la Intreprinderile Micului Business.doc