Responsabilitati privind Auditul Financiar Contabil

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Responsabilitati privind Auditul Financiar Contabil.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Maria Costache

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

CONCEPTE DE BAZĂ ALE AUDITULUI

FINANCIAR CONTABIL

Pentru a exprima o opinie motivată asupra validităţii şi a corectei aplicări a

procedurilor interne stabilite de conducerea întreprinderii, asupra imaginii fidele,

clare şi complete a situaţiilor financiare, auditorul – ca persoană competentă şi

independentă – utilizează norme de referinţă cu privire la sistemul de contabilitate

utilizat şi reguli specifice auditului.

Exercitarea auditului financiar presupune aplicarea a două concepte de bază:

a) Normalizarea contabilă

b) Norme specifice auditului, stabilite de asociaţiile profesionale

a) Normalizarea contabilă este stabilită prin Legea contabilităţii nr.82/1991

cu modificările ulterioare, Regulamentul de aplicare a Legii contabilităţii nr.

82/1991, prin H.G. nr.704/1993, Reglementările contabile armonizate cu

Directiva a IV-a a Comunităţii Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale

de Contabilitate.

b) În România, activitatea de audit a fost reglementată printr-o serie de acte

normative care privesc modul de desfăşurare a auditului, persoanele abilitate să

desfăşoare aceste misiuni, reguli (norme) de conduită şi etică profesională etc.:

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de

audit financiar1.

- Regulamentul de organizare şi funcţionare privind Camera Auditorilor

din România aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 591/20002.

- Cadrul general privind Normele minimale de audit intern aprobat prin

Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 1267/21.09.2000.

Normele specifice pentru desfăşurarea unui audit se grupează în două

categorii:

b1. Standardele de audit3, ca norme profesionale de lucru şi de raport a

opiniilor asupra situaţiilor financiare.

b2. Reguli de comportament profesional stabilite prin „Codul privind

conduita etică şi profesională în domeniul financiar“.

b1. Standardele de audit. Pentru efectuarea auditului financiar în România,

Camera Auditorilor din România, în baza legii, a hotărât aplicarea Cadrului

General al Standardelor Internaţionale de Audit.

b2) Standardele de audit, în număr de 44, cuprind în mod detaliat Cadrul

General al Standardelor de Audit , responsabilitate ce revine auditorilor,

planificarea auditului , evaluarea riscurilor şi controlului intern,

probele de audit , procedurile auditorului principal privind competenţa

profesională a utilizării unui alt auditor, concluziile auditorului şi raportarea

asupra situaţiilor financiare , serviciile conexe privind angajamentele de

revizuire a sistemelor financiare şi de efectuare a procedurilor agreate cu

privire la informaţiile conturilor anuale.

Standardul nr.120, „Cadrul general al Standardelor de Audit“, precizează

că, pentru a răspunde nevoilor informaţionale comune ale utilizatorilor, situaţiile

financiare reprezintă principala lor sursă informaţională. Din acest motiv, situaţiile

financiare sunt întocmite conform cu Standardele Internaţionale de Contabilitate,

Standardele Naţionale de Contabilitate şi/sau cu un Cadru general de

raportare financiară obligatoriu, conceput pentru utilizarea raportărilor financiare.

Potrivit acestui standard, „obiectivul unui audit al situaţiilor financiare este

acela de a da posibilitatea auditorului de a-şi exprima opinia, dacă situaţiile

financiare sunt întocmite, sub toate aspectele semnificative, în conformitatecu un cadru general identificat de raportare financiară“. Standardul precizează

cu exactitate şi termenii ce trebuie utilizaţi pentru exprimarea opiniei auditului:

„oferă o imagine fidelă“ sau „prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative“.

Codul privind conduita etică şi profesională precizează că obiectivele

profesiei de auditor financiar le reprezintă activităţile desfăşurate la cele mai înalte

standarde de profesionalism „cu scopul de“ a îndeplini cerinţele interesului public

„prin cel mai înalt nivel de performanţă“. Pentru a realiza aceste obiective, trebuie

duse la îndeplinire patru cerinţe :

- credibilitatea informaţiilor pentru a lua decizii;

- profesionalismul;

- calitatea serviciilor;

- încrederea utilizatorilor în serviciile furnizate de auditorii financiari profesionişti.

Calitatea serviciilor obţinute de la un auditor financiar trebuie să fie

realizate la cel mai înalt standard de performanta.

PRINCIPIILE GENERALE ALE AUDITORILOR FINANCIARI

Misiunea pe care auditorul o are impune o categorie de responsabilităţi

profesionale ce trebuie să fie conform cu codul privind conduita etică şi profesională

în domeniul auditului financiar .

Aceste principii sunt:

1. independenţă

2. integritate

3. obiectivitate

4. competenţă profesională şi atenţia cuvenită

5. confidenţialitate

6. conduită profesională

7. standardele tehnice

Pentru a respecta aceste principii de către toţi auditorii financiari,

profesiunea este caracterizată printr-o serie de elemente:

- capacitate intelectuală dobândită printr-o temeinică şi continuă pregătire

cu cele mai noi tehnici, norme şi reguli, dublată de educaţie;

- aderarea la un mod de conduită comun, la un cod de valori elaborat de

organismul administrativ specific care să includă şi obiective şi principii

fundamentale ale codului de etică;

- acceptarea unei responsabilităţi faţă de profesie şi societate.

Pentru a asigura cel mai înalt nivel de performanţă, dar şi încrederea publicului

în profesia de auditori financiari, organismele administrative sunt datoare

pentru a elabora norme etice pentru membrii săi, aplicabile în executarea serviciilor

profesionale de audit.

Fisiere in arhiva (1):

  • Responsabilitati privind Auditul Financiar Contabil.doc

Alte informatii

Referat pentru materia Audit la SNSPA Administratie Publica specializarea Administratie Europeana