Studiu Critic privind Contabilitatea Turismului International pe Exemplul SC Euroturist ARL

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Studiu Critic privind Contabilitatea Turismului International pe Exemplul SC Euroturist ARL.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 18 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Conf. Univ.Dr. Cristian Dragan

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Rezumat: Prezenta lucrare a fost astfel elaborată încât au fost reliefate particularităţile turismului internaţional, şi a celui intern, precum şi influenţa acestora asupra organizării contabilităţii. De altfel, trăsăturile specifice serviciilor turistice (personalizarea serviciilor, fluctuaţia sezonieră, complexitatea, eterogenitatea, substituibilitatea, participarea unui număr mare de prestatori) au implicaţii semnificative asupra producţiei de informaţii, care, la rândul lor, se valorifică în procesul managerial potrivit unor politici proprii adoptate de entitate.

S-a acordat, totodată, atenţie sporită prezentării documentelor specifice activităţii de turism internaţional, din care amintim pe cele ce privesc: voucherul; documentele specifice excursiilor externe şi documentele corespunzătoare încasării prestaţiilor turistice.

De asemenea, s-a pus accent pe reflectarea, în paralel, în contabilitatea financiară şi în cea de gestiune a operaţiunilor de turism internaţional şi în speţă a celor de import turistic, cu menţiunea că se folosesc aceleaşi conturi pentru toate activităţile de turism, însă trebuie avut în vedere cursul valutar, precum şi diferenţele de acestă natură stabilite între momentul încasării avansului şi cel privind decontarea acţiunii turistice. S-a considerat că este sugestiv să fie înregistrate în contabilitate operaţiile semnificative aferente unei acţiuni turistice externe, în ordinea în care ele se efectuează, precum şi finalizarea acesteia sub aspect financiar prin determinarea profitului realizat.

La rândul lor, evidenţa operativă şi contabilitatea analitică au fost analizate avându-se în vedere delimitarea turismului după modul de angajare a prestaţiilor turistice (turism organizat, neorganizat şi semiorganizat) şi astfel au fost scoase în evidenţă trăsăturile esenţiale care le particularizează.

INTRODUCERE

Turismul se manifestă ca o componentă a economiei, cu prezenţă tot mai activă în viaţa economică şi socială, cu o participare semnificativă la progresul general şi, nu în ultimul rând, ca promotor al globalizării şi factor al dezvoltării durabile.

Totodată, se poate sublinia că turismul se adresează unor segmente largi ale populaţiei şi răspunde pe deplin nevoilor materiale şi spirituale ale acesteia, ceea ce s-a reflectat în intensificarea circulaţiei turistice, imprimând acestui fenomen unul dintre cele mai înalte ritmuri de creştere. Pe de altă parte, prin amploarea şi conţinutul său complex, turismul antrenează un vast potenţial natural, material şi uman, având implicaţii profunde asupra dinamicii economiei şi societăţii, asupra relaţiilor internaţionale.

Eforturile pe care le angajează şi efectele pe care le induce învederează interesul ţărilor, guvernelor şi agenţilor economici faţă de fenomenul turistic, justifică preocupările pentru cunoaşterea conţinutului şi caracteristicilor sale, a factorilor de influenţă şi pârghiilor de acţiune, a particularităţilor în manifestarea legităţilor economice în sfera sa de referinţă. Pentru Romania, care dispune de un bogat şi variat potenţial natural şi antropic şi, totodată de o veche tradiţie în organizarea călătoriilor – argumente suficiente pentru înscrierea, în perspectivă, a turismului în ramurile de bază ale economiei – înţelegerea şi stăpânirea mecanismelor acestuia este cu atât mai importantă.

În contextul celor din precedent se poate menţiona că este pe deplin justificată atenţia pe care managerii entităţilor de turism o acordă informaţiei contabile şi în speţă celei privind importul turistic, îndeosebi în ceea ce îi priveşte calitatea, operativitatea şi particularităţile generate de efectuarea decontărilor în valută.

De altfel, informaţiile contabile oferă conducerii unităţilor din turism posibilitatea alegerii programelor optime şi fixarea unei anumite linii de politică economică. La acestea se adaugă tendinţa actuală a informaţiei contabile de a deveni mai operativă, prin automatizarea calculelor de gestiune, calculatoarele electronice puse în slujba contabilităţii reducând timpul de prelucrare a datelor şi astfel deciziile economice şi financiare beneficiază de fundamentare operativă.

Totodată, putem aprecia că sistemul contabil utilizat în prezent de entităţile din turism, şi nu numai, asigură informaţiile necesare în procesul managerial al acestora, precum şi în relaţiile fiecăreia dintre ele cu terţii, acţionari sau asociaţi, furnizori, clienţi, bugetul statului şi bugetul asigurărilor sociale, bănci ş.a. El a fost astfel perfecţionat încât s-a asigurat, pe de o parte, adaptarea permanentă a lui la transformările inerente produse în desfăşurarea activităţilor economico – financiare din cadrul economiei naţionale şi implicit a celor de turism, iar pe de altă parte realizarea obiectivului de conformare cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene.

În altă ordine de idei, menţionăm faptul că, prin prisma importanţei ce se acordă turismului internaţional, am considerat că tema abordată este interesantă şi oportună, inclusiv pentru un eventual loc de muncă după terminarea facultăţii. Din aceste considerente am acordat atenţia cuvenită documentării teoretice şi practice, în condiţiile în care la facultate nu am beneficiat de cunoştiinţe privind turismul. Totodată, amintesc că, în vederea elaborării lucrării de licenţă, voi continua documentarea teoretică şi practică în legătură cu actuala temă, dar în mod deosebit în ceea ce priveşte turismul intern. Documentarea practică se va efectua, de asemenea, pe exemplul entităţii de prestigiu denumită s.c. Euroturist s.r.l. Craiova, înfiinţată în anul 1991, cu încadrarea CAEN 6330.

În vederea argumentării acestei ultime afirmaţii considerăm că este suficient să prezentăm evoluţia cifrei de afaceri şi a profitului realizate în ultimii 5 ani.

Indicatori 2003 2004 2005 2006 2007

Cifra de afaceri 145.000 152.000 148.000 155.000 158.000

Profit net 17.400 19.800 20.100 20.500 22.000

Notă: Datele de mai sus sunt comunicate prin situaţiile financiare anuale.

1. SUCCINTĂ DEFINIRE ŞI DELIMITĂRI PRIVIND TURISMUL

Turismul reprezintă, prin conţinutul şi rolul său, un domeniu distinct de activitate, o componentă importantă a vieţii economice şi sociale pentru un număr tot mai mare de ţări ale lumii şi exprimă acţiunea de a vizita diferite obiective de interes turistic.

Receptiv la transformările civilizaţiei contemporane, turismul evoluează sub influenţa acestora, dinamica sa integrându-se procesului general de dezvoltare. La rândul său, prin vastul potenţial uman şi material pe care îl antrenează în desfăşurarea sa, ca şi prin efectele benefice asupra domeniilor de interferenţă, turismul acţionează ca un factor stimulator al progresului, al dezvoltării.

Potrivit dicţionarelor explicative, turismul este descris ca fiind ,,ansamblul relaţiilor şi fenomenelor ce rezidă din deplasarea persoanelor în afara locului de reşedinţă, atâta timp cât acestea nu sunt motivate de o stabilire lucrativă oarecare”.

Turismul este definit şi în cadrul legislativ privind organizarea, coordonarea şi dezvoltarea acestei activităţi în România sub formă de ,,ramură a economiei naţionale, cu funcţii complexe, ce reuneşte un ansamblu de bunuri şi servicii oferite spre consum persoanelor care călătoresc în afara mediului lor obişnuit pe o periodă mai mică de un an şi al căror motiv principal este altul decât exercitarea unei activităţi remunerate în interiorul locului vizitat”.

Fisiere in arhiva (1):

  • Studiu Critic privind Contabilitatea Turismului International pe Exemplul SC Euroturist ARL.doc

Alte informatii

A fost prezentat la Olimpiada de Contabilitate 2008 - ASE Bucuresti. Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor Craiova