Toate referatele din domeniul Drept Civil

 • Felurile mostenirii

  I.Noțiune. Potrivit art. 953 Cod Civil, moștenirea este transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate către una sau mai multe persoane în ființă. Altfel, putem spune că moștenirea este „modalitate de dobândire a proprietății” alături de convenții sau prescripția achizitivă. Prin trasmiterea patrimoniului sunt stabilite două entități și anume, defunct sau de cujus„(abreviere din formula dreptului roman is de cujus succesione agitur = cel despre a cărui moștenire este vorba)” , care...

 • Ocrotirea persoanei fizice prin mijloace de drept civil

  I. CONSIDERAȚII GENERALE Prin ocrotirea persoanei fizice se înțelege ansamblul mijlocelor de drept civil prin intermediul cărora se asigură recunoașterea și protecția drepturilor subiective civile și a intereselor îndreptățite ale acesteia, pecum și mijloacele de protecție ale persoanei fizice ca participantă la circuitul civil. Totalitatea mijloacelor juridice folosite în scopul ocrotirii omului formează sistemul mijloacelor de ocrotire a persoanei fizice. Pentru ocrotirea intereselor...

 • Conditia juridica a strainului in Romania - Studiu de caz - transcrierea actelor de stare civila

  Obiectul de reglementare al dreptului internațional privat constă în relațiile sociale în care unul sau mai multe elemente (toate, după caz), sunt de extraneitate. Aceasta determină deosebirea raportului juridic internațional privat de raportul juridic din dreptul intern prin prezența unuia sau mai multor elemente de extraneitate. Noțiunea ,,extraneitateˮ provine din latinescul ,,extraneusˮ, care înseamnă ,,din afarăˮ, ,,străinˮ. Potrivit D. Lupașcu, ,,elementul de extraneitateˮ este o...

 • Analiza teoretico-practica a contractului de gaj

  INTRODUCERE Gajul, este un drept real, care îi revine creditorului, de a-și satisface creanțele în raport cu alți creditori, datorită faptului că debitorul, nu și-a executat obligația față de acesta. Bunurile gajate trebuie să fie în circuitul civil și nu trebuie să fie grevate cu alte drepturi. Gajul, se constituie în virtutea legii sau a contractului. Gajul înregistrat apare în momentul înregistrării sale, conform normelor stabilite de Codul Civil. În cazul amanetului, gajul apare în...

 • Pactele comisorii

  1. PRECIZARI PREALABILE. REZOLUTIUNEA SI REZILIEREA CONTRACTELOR. In abordarea problematicii pactelor comisorii exprese, pornind de la notiunea acestora, si anume: “pactele comisorii exprese se constituie in clauze contractactuale prin care partile stipuleaza rezolutiunea acestora in cazul neexecutarii obligatiilor asumate de catre una din ele” se impune realizarea unei scurte abordari cu privire la institutia rezolutiunii si rezilierii contractelor. Rezolutiunea contractelor este o...

 • Notiunea, obiectul reglementarii, sistemul si izvoarele dreptului procesual civil

  Introducere Conform art.1 al CPC, ,, Legislația procedural civilă ale Republicii Moldova reglementează raporturile sociale referitoare la raporturile procesuale civile ce apar la înfăptuirea justiției de către instanțele judecătorești de drept comun și de cele specializate în cadrul judecării pricinilor în acțiuni civile, precum și a altor pricini, date în competența lor de prezentul cod și de alte legi”. Dreptul procesual civil constituie acea ramură de drept distinctă, autonomă, ce...

 • Competenta generala a instantelor

  Introducere Evoluția istorică a omenirii a favorizat apariția statului, drept o necesitate care ține să realizeze 3 funcții de bază: legislativă, executive și jurisdicțională. Cea din urmă „este acea activitate a statului care are ca obiect soluționarea de către instanțele de judecată a conflictelor juridice care apar între diferite subiecte de drept” . De altfel, conflictele de natură civilă pot fi soluționate atât pe cale amiabilă, prin inermediul metodelor extrajudiciare sau pe cale...

 • Apararea dreptului de proprietate

  1. Cine are dreptul de înaintare a acțiunii de apărare a dreptului de proprietate? Proprietatea reprezintă o instituție esențială care definește sistemul economic și social. Prin proprietate se înțelege totalitatea relațiilor dintre oameni, privind însușirea bunurilor, relațiilor reglementate de norme sociale specifice diferitelor epoci istorice. Acțiunea de apărare a dreptului de proprietate poate fi înaintată de către proprietarul bunului, de reclamantul care trebuie să facă dovada...

 • Contractul de tranzactie - Conditiile de validitate si efecte

  1.Noțiune. Tranzacția este contractul prin care parțile previn sau sting un litigiu, inclusiv in faza executarii silite, prin concesii sau renunțări reciproce la drepturi ori prin transferul unor drepturi de la una la cealaltă ’’(art.2267 alin.1 NCC). Codul civil din 1864 definea tranzacția ca fiind ,, un contract prin care părțile termină un proces început sau preîntâmpină un proces ce poate să se nască(art.1704 C. civ.)”,prin concesii reciproce, constând în renunțări reciproce la...

 • Apelul in procesul civil

  Introducere Apelul este una dintre căile de atac prevăzute de Codul de procedură civilă, care dă posibilitatea justițiarilor de a îndrepta greșelile săvârșite de instanțele de judecată, fiind deci mijlocul procedural prin care se cere și se obține anularea sau reformarea parțială sau totală a unei hotărâri judecătorești. Conform dispozițiilor legiuitorului nu putem vorbi de căi de atac în lipsa unei hotărâri judecătorești pe care legea să o declare susceptibilă de a fi atacată. Astfel,...

 • Drept civil

  Notiunea,importanta si sarcinile dezbaterilor judiciare ca faza de sine-statatoare a procesului civil Dezbaterile judiciare constituie o faza de sine-statatoare si obligatorie a procesului civil. Aceasta faza este cea mai dinamica etapa a procesului civil atit dupa actele de procedura realizate de instanta de judecata, cit si reiesind din actiunile intreprinse de parti si alti participanti. Anume in cadrul dezbaterilor judiciare se realizeaza pe deplin principiile fundamentale ale procesului...

 • Exceptiile de procedura

  1. Noțiune. Generalități Excepțiile sunt mijloace procedurale prin care, în cadrul procesului civil, după caz, partea interesată, procurorul sau instanța din oficiu invocă, în condițiile prescire de lege și fără a pune în discuție fondul pretenției deduse judecății, neregularități procedurale sau lipsuri privind exercițiul dreptului la acțiune. Admiterea excepției duce la întârzierea judecății sau la împiedicarea judecății fondului. Excepțiile trebuie invocate de părțile procesului în...

 • Norma conflictuala

  1. Introducere Prin structura dreptului internațional privat, înțelegem totalitatea actelor normative care reglementează raporturile specifice precum și raporturile și relațiile dintre aceste acte normative. Conținutul dreptului internațional privat îl constituie normele juridice care formează această ramură de drept. Așadar între noțiunile de conținut și de structură ar trebui să existe următoarea corelație: conținutul are în vedere toate elementele normative care vizează raporturi...

 • Dezbatere Lincoln-Douglas PRO - Adoptia ar trebui sa fie un drept al cuplurilor de acelasi sex

  Fiind dată moțiunea: „Adopția ar trebui să fie un drept și al cuplurilor de același sex”, mă declar PRO tezei menționate, astfel, îmi voi justifica poziția raportându-mă la drepturile oamenilor, a copiilor, dar și la beneficiile aduse societății în urma adopțiilor copiilor abandonați. Aceasta este o moțiune de valoare, întrucât se va baza pe modificarea stereotipurilor prezente în societatea noastră, prin evidențierea valorilor susținute. Pentru a înțelege mai bine teza, dar și poziția mea,...

 • Persoana juridica - identificare, capacitate civila, reorganizare

  1. Introducere Persoanele juridice apar in circuitul civil ca purtatoare de drepturi si obligatii, alaturi de persoanele fizice. Persoana juridică (sau persoana morală) reprezintă un subiect colectiv de drept, adică un colectiv de oameni, care, respectand cerințele legale de fond si de formă pentru constituirea sa, este titular de drepturi subiective si obligatii civile. Persoana juridică este orice organizație care are o organizare de sine stătătoare și un patrimoniu propriu afectat...

Pagina 1 din 33