Toate referatele din domeniul Drept Civil

 • Drept civil

  În perioada de constituire a statalităţii, în Republica Moldova au fost efectuate reforme în diferite domenii sociale, care au condiţionat şi modificări radicale ale actelor legislative. De o semnificaţie aparte sunt modificările legislative privind proprietatea, deoarece ea a fost şi va rămâne piatra de temelie a societăţii, jucând un rol deosebit în evoluţia acesteia. Dreptul de proprietate este principalul şi cel mai complet drept real asupra unui lucru, care conferă titularului toate...

 • Efectele nedemnitatii fata de terti

  1. Noţiune. Pentru a putea veni la moştenire o persoana nu este suficient să aibă capacitate succesorală şi vocaţie succesorală, generală şi concretă, ci este necesar să îndeplinească şi o condiţie negativă - aceea de a nu fi nedemn de a moşteni. Nedemnitatea este o sancţiune civilă care are ca efect decăderea moştenitorului, legal sau testamentar, din dreptul de a culege o moştenire determinată, inclusiv din dreptul de a culege rezerva la care ar fi fost îndrituit din această moştenire,...

 • Limitele conventionale ale dreptului de propritate

  1.Definiție În doctrina de specialitate au fost formulate mai multe definiții ale dreptului de proprietate, cea mai completă dintre acestea fiind aceea potrivit cu care dreptul de proprietate este acel drept subiectiv care dă expresie apropierii unui lucru, permițând titularului său să exercite posesia, să folosească și să dispună de acel lucru, în putere proprie și în interes propriu, în cadrul și cu respectarea dispozițiilor legale Conform art. 136 alin. (1) din Constituţie proprietatea...

 • Principiul fortei obligatorii a actului juridic civil

  INTRODUCERE Scopul pentru care se încheie un act juridic este, prin definiţie, tocmai producerea de efecte juridice. Care sunt aceste efecte, ce consecinţe are încheierea unui act juridic? Asupra cui se vor putea face simțite aceste efecte? Sunt ele facultative sau obligatorii? Acestea sunt întrebările care cer răspunsuri. Prin efectele actului juridic civil se înțelege drepturile subiective civile şi obligaţiile civile cărora actul juridic le dă naştere, le modifică sau le stinge. Aşadar,...

 • Negocierea clauzelor contractuale

  Complexitatea vietii social-economice si politice, diversitatea afacerilor pe care le deruleaza agentii economici fac ca negocierea sa se impuna drept unul din cele mai pretioase attribute ale vietii contemporane. Intr-un asemenea context, negocierile sunt chemate sa raspunda problemelor complexe ce deriva din nevoia obiectiva a dezvoltarii continue a relatiilor interumane, a celor economice in particular. Posibilitatea desfasurarii raporturilor contractuale de cele mai multe ori se...

 • Protectia speciala a copilului

  Reglementarile juridice au tinut intotdeauana seama de situatia speciala a copilului determinata de vulnerabilitatea si nevoia sa de ocrotire ,in trecut ,regimul legal al minoritatii avea ca fundament conceptia potrivit careia copiii trebuie supusi protectiei exercitate de reprezentantii lor legali.In mod traditional ,in dreptul privat ,aceasta protectie a fost reglementata ,in principal,sub doua aspecte principale:incapacitatea minorului si ocrotirea parinteasca. In epoca moderna,ca efect...

 • Conditii legale pentru instituirea tutelei copilului

  Ca institutie juridica, tutela reuneste dispozitiile legale referitoare la ocrotirea unui minor de catre o alta persoana decat parintii sai, sub supravegherea autoritatii tutelare. Intr-o alta acceptiune, privita din perspectiva persoanei desemnate sa infaptuiasca octrotirea, tutela numeste insasi activitatea pe care o desfasoara tutorele in exercitarea drepturilor si indatoririlor ce ii revin legate de persoana si de bunurile copilului. Noul Cod civil reglementeaza tutela minorului in art....

 • Conceptul institutiei instrainarii bunurilor cu conditia intretinerii pe viata ca institutie de drept civil

  Geneza şi evoluţia instituţiei înstrăinării bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă Abоrdarea temei privind instituţia juridică a înstrăinării bunurilor cu cоndiţia întreţinerii pe viaţă este impulsiоnată de evоluţiile sоciale, ecоnomice şi tehnоlоgice, creşterea spectaculоasă a schimbului şi cоmerţului cu bunurile din prоprietatea privаtă. Pe parcursul dezvoltării societăţii instituţia dаtă а аtras аtenţia multоr jurişti teоreticieni şi practicieni precum şi legiuitоrului. ...

 • Aplicarea in timp a normei juridice civile

  Rezumat: Norma juridică civilă se aplică în timp, spațiu și asupra persoanelor. Intrarea în vigoare a unei norme juridice este momentul la care aceasta începe să se aplice iar ieșirea din vigoare a acesteia este momentul în care nu se mai aplică. În caz de succesiune a legilor civile pot apărea mai multe probleme privind acțiunea în timp, acestea trebuie rezolvate după cele două principii care se completează reciproc și anume: principiul neretroactivității legii civile noi și principiul...

 • Mecanisme procedurale care asigura solutionarea cauzelor civile intr-un termen rezonabil

  Introducеrе Noul Cod dе Procеdură Civilă, intrat în vigoarе la 15 fеbruariе 2013, consacră printrе principiilе fundamеntalе alе procеsului civil şi drеptul la un procеs еchitabil, în tеrmеn optim şi prеvizibil. Dispoziţiilе art. 6 NCPC sunt astfеl rеdactatе: “(1) Oricе pеrsoană arе drеptul la judеcarеa cauzеi salе în mod еchitabil, în tеrmеn optim şi prеvizibil, dе cătrе o instanţă indеpеndеntă, imparţială şi stabilită dе lеgе. În acеst scop, instanţa еstе datoarе să ...

 • Actul juridic civil

  Definiţie. Actul jurdic civil reprezintă o manifestare de voinţă a subiectelor de drept civil exprimând intenţia de a produce efecte jurdice civile, în sensul de a naşte, modifica sau stinge un raport juridic civil concret. Codul civil defineşte, în articolul 1.166, contractul ca un “acord de voinţe dintre două sau mai multe persoane cu intenţia de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic”. Clasificarea actelor juridice civile: acte juridice civile unilaterale, bilaterale şi...

 • Garantarea unor frontiere sigure si eficiente

  INTRODUCERE Problemele securizarii frontierelor dintre Republica Moldova şi Ucraina sunt printre cele mai complexe probleme cu care se confrunta cele doua state in raporturile lor bilaterale şi care, pe parcursul anilor, au devenit treptat un subiect permanent şi controversat al agendei intâlnirilor la cel mai inalt nivel. Originea acestor probleme porneşte de la transformarea frontierelor administrative din cadrul fostei URSS (stabilite in mod nefiresc şi in contradic ţie cu argumentele...

 • Contractul de renta

  I. Introducere Dreptul civil, ca ramură de drept, reglementează prin intermediul normelor sale totalitatea relaţiilor patrimoniale şi a celor personal nepatrimoniale dintre persoanele fizice şi persoanele juridice. De la începuturile existenţei sale independente ca ramură de drept, sfera relaţiilor reglementate de dreptul civil şi-a extins considerabil volumul. Astfel, au apărut diverse concepţii şi teorii care ulterior au generat apariţia diferitor instituţii actuale şi astăzi ale...

 • Drept european - Evolutia Uniunii Europene

  Uniunea Europeană este rezultatul unui proiect postbelic care a avut scopul refacerii economice a lumii libere de pe continentul european după cel de - Al II-lea Război Mondial, asigurând astfel și pacea. Chiar dacă se apropie tot mai mult de o formă constituțională și statală, Uniunea rămâne în primul rând o entitate juridică economică. Pentru a avea o imagine mai clară din perspectiva economică asupra evoluției pentru 2016 și 2017 a Uniunii, un intrument util în acest sens este oferit de...

 • Recrutarea Resurselor Umane. Studiu de Caz SC Carrefour SA

  Introducere Recrutarea resurselor umane se refera la confirmarea necesitatii de a angaja personal, la anumite schimbari in situatia angajarii cu personal si identificarea solicitantilor potentiali si capabili sa indeplineasca cat mai eficient cerintele posturilor. In acest context nevoile de recrutare pot fi strategice (restructurari, retehnologizari), pot raspunde unor urgente temporare (parasirea organizatiei din diferite motive, continuarea studiilor, satisfacerea stagiului militar), sau...

Pagina 1 din 31