Actiunea in Revendicare Imobiliara

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 5976
Mărime: 26.92KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Extras din document

1. Principiul înscris în art. 1909 C. civ.

În dreptul civil român, de lege ferenda, acţiunea în revendicare a bunurilor mobile se deosebeşte radi¬cal de acţiunea în revendicare a bunurilor imobile. În anumite condiţii, prevă¬zute de art. 1909 alin. 1 C. civ., se creează în favoarea posesorului bunului mobil o prezumţie absolută -juris et de jure - de proprietate.

Modul în care este reglementată dovada proprietăţii în materia bunurilor mobile face ca, practic, revendicarea acestora de către cel care se pretinde proprietar să fie aproape cu neputinţă.

Regula pe care o formulează art. 1909 C. civ. este aceea că, în materia bunurilor mobile, posesiunea de bună-credinţă valorează titlu de proprietate. Aceasta înseamnă că în faţa unei astfel de posesiuni, cel care s-ar pretinde proprietar şi ar invoca chiar unele probe în acest sens, va trebui să se încline.

Termenii în care art. 1909 C. civ. exprimă regula menţionată nu sunt, desigur, în afara oricăror obiecţii. După cum se exprimă acest articol în ali¬neatul prim, „lucrurile mişcătoare se prescriu prin faptul posesiunii lor, fără să fie trebuinţă de vreo curgere de timp".

Textul este, în mod evident, contradictoriu: pe de o parte, vorbeşte de dobândirea proprietăţii prin prescripţie a bunului posedat - prescripţia a cărei esenţă este scurgerea timpului - iar, pe de altă parte, arată că această prescripţie se realizează fără nici o curgere de timp.

În realitate, art. 1909 C. civ. conferă posesiunii în materia bunurilor mişcă¬toare o tărie probatorie cu totul specială, considerând că simplu fapt al pose¬siei este echivalent titlului de proprietate, nici o altă probă nefiind în stare să înlăture această dovadă.

Aşa fiind, spre deosebire de revendicarea bunurilor imobile unde posesia instituie numai o simplă prezumţie relativă de proprietate, ce poate fi răstur¬nată prin proba contrară, tăria deosebită dată posesiei de bunuri mobile, care, după unii autori, instituie o prezumţie absolută - juris et de jure - de proprietate, face ca, în cele mai multe cazuri, revendicarea bunurilor mobile să devină imposibilă.

Am spus că, în cele mai multe cazuri revendicarea mobilelor nu este posi¬bilă, deoarece aplicarea art. 1909 alin. 1 impune îndeplinirea unor anumite condiţii. Aceste condiţii au fost riguros sintetizate de profesorul nostru C. Stătescu în monumentala sa lucrare „Drept civil. Persoana fizică. Persoana juridică. Drepturile reale" din anul 1970 , şi apoi preluate în cele două edi¬ţii - 1980 şi 1998 - ale cărţilor noastre comune „Drept civil. Teoria generală a drepturilor reale' şi „Drept civil. Drepturile reale' . Ele au în vedere:

a) bunurile în privinţa cărora se aplică regula înscrisă în art. 1909 alin. 1C. civ.;

b) cine poate invoca în favoarea sa art. 1909 alin. 1 C. civ.;

c) condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească posesia bunului, spre a fi aplicate prevederile art. 1909 alin. 1 C. civ.

2. Bunurile în privinţa cărora se aplica regula înscrisă în art. 1909 alin. 1 C. civ.

Regula amintită se aplică în privinţa bunurilor mobile care pot fi posedate deci numai a bunurilor mobile corporale, căci numai acestea sunt susceptibile de detenţiunea materială.

Există o singură excepţie, când şi bunuri incorporate pot fi obiect de po¬sesie, deci pot să se încadreze în regula din art. 1909 C. civ.: este vorba de titlurile la purtător, a căror valoare este atât de intim încorporată în titlu, încât însuşi titlul ajunge să constituie corporalitatea dreptului pe care îl reprezintă, apropiindu-se în acest fel de natura mobilelor corporale.

O a doua condiţie care trebuie să fie îndeplinită de bunul mobil este aceea ca el să fie privit în mod individual. Art. 1909 alin. 1 C. civ. nu se aplică în privinţa bunurilor mobile care formează o universalitate; de exemplu, nu se aplică unei succesiuni mobiliare.

Există anumite bunuri mobile corporale cărora nu le este aplicabilă preve¬derea menţionată, şi anume:

a) bunurile mobile proprietate publică a statului sau a unităţilor sale administrativ-teritoriale, ca bunuri imprescriptibile, atât extinctiv, cât şi achizitiv;

b) bunurile mobile, care sunt considerate ca accesorii ale unui imobil. Nu este vorba de acele bunuri mobile care, prin destinaţie, servesc unui imobil, deoarece acele bunuri au devenit imobile prin destinaţie şi, ca atare, sunt sustrase aplicării art. 1909. Avem în vedere aici acele bunuri care îşi păs¬trează calitatea de bunuri mobile, deşi ele servesc ca accesorii la un imobil; de exemplu, mobilierul dintr-un apartament. Cel care a dobândit de la un ne¬proprietar apartamentul împreună cu mobilierul nu ar putea să opună pro¬prietarului revendicant al acelui apartament prevederile art. 1909 C. civ. în privinţa mobilierului, care este un accesoriu al bunului revendicat. El nu ar putea deci să restituie numai apartamentul şi să reţină mobilierul, pretinzând că s-ar aplica art. 1909 C. civ.

Preview document

Actiunea in Revendicare Imobiliara - Pagina 1
Actiunea in Revendicare Imobiliara - Pagina 2
Actiunea in Revendicare Imobiliara - Pagina 3
Actiunea in Revendicare Imobiliara - Pagina 4
Actiunea in Revendicare Imobiliara - Pagina 5
Actiunea in Revendicare Imobiliara - Pagina 6
Actiunea in Revendicare Imobiliara - Pagina 7
Actiunea in Revendicare Imobiliara - Pagina 8
Actiunea in Revendicare Imobiliara - Pagina 9
Actiunea in Revendicare Imobiliara - Pagina 10
Actiunea in Revendicare Imobiliara - Pagina 11
Actiunea in Revendicare Imobiliara - Pagina 12
Actiunea in Revendicare Imobiliara - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Actiunea in Revendicare Imobiliara.doc

Alții au mai descărcat și

Limitări ale Dreptului de Proprietate Izvorâte din Raporturile de Vecinătate

A doua parte a definitiei legale, si anume faptul ca legiuitorul stabileste restrictiile si conditiile dreptului de proprietate „… în limitele...

Publicitatea Imobiliară

Capitolul I - Noţiuni generale Publcitatea imobiliară reprezintă un ansamblu de mijloace prevăzute de lege, prin care se asigură evidenţa,...

Patrimoniul și drepturile patrimoniale

Un drept real este dreptul subiectiv patrimonial pe temeiul căruia titularul său poate să exercite anumite puteri, prerogative asupra unui bun...

Drept Civil - Dreptul de Uzufruct

Dreptul de uzufruct Dreptul de proprietate este dreptul cel mai complet asupra unui lucru deoarece conferă titularului său toate cele trei...

Acțiunea în Revendicare Imobiliară

2.1. Noţiunea şi caracterele acţiunii în revendicare imobiliară Acţiunea în revendicare este cel mai specific mijloc juridic de apărare a...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Cursul prescripției extinctive

NOȚIUNI GENERALE DESPRE PRESCRIPȚIA EXTINCTIVĂ Prescripția extinctivă reprezintă o sancțiune civilă ce constă în stingerea dreptului material la...

Drept Civil al Republicii Moldova

I.1.1. Notiunea de drept Cuvîntul “Drept” este folosit în mai multe sensuri. El deriva de la latinescul “ directus”, luat sens metaforic (...

Te-ar putea interesa și

Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare

Aspecte de practică judiciară Concluzii Bibliografie Lista de abrevieri R.R.D. - Revista Română de Drept sec. - secţie civ. - civil com. -...

Revendicarea Imobiliară

Revendicarea imobiliară 1.Consideraţii generale privind dreptul de proprietate Proprietatea este strâns legată de fiinţa omenească, apărând odată...

Acțiunea în Procesul Civil

Noţiunea şi natura juridică În procesul civil acţiunea reprezintă mijlocul practic pus de lege la dispoziţia titularului unui drept subiectiv...

Drepturi Reale

1.Patrimoniul Definitie. Textul de principiu de la care se pleaca indeobste pentru explicarea notiunii de patrimoniu este art. 1718 C. civ., norma...

Acțiunea în Revendicare Imobiliară

2.1. Noţiunea şi caracterele acţiunii în revendicare imobiliară Acţiunea în revendicare este cel mai specific mijloc juridic de apărare a...

Acțiunea în Revendicare Imobiliară

Codul civil defineşte dreptul de proprietate fără a conţine însă, nici măcar la nivel de principiu, o reglamentare a acţiunii în revendicare...

Curtea Europeana a Drepturilor Omului Cazul Albina

Hotarârea din 28 aprilie 2005 în cauza Albina împotriva României (Cererea nr. 57808/00) (definitiva la 28 iulie 2005) În cauza Albina...

Prescripția extinctivă și drepturile reale accesorii

Drepturile reale accesorii sunt supuse prescriptiei extinctive ca regula in aceleasi conditii ca si actiunile ce apara drepturile de creanta...

Ai nevoie de altceva?