Conceptul instituției înstrăinării bunurilor cu condiția întreținerii pe viață ca instituție de drept civil

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 39 în total
Cuvinte : 17079
Mărime: 79.44KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
R. Moldova
MINISTERUL EDUCAȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată Catedra Științe Juridice și Securitate Criminologică

Cuprins

1.Geneza şi evoluţia instituţiei înstrăinării bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă.3

2.Esenţa, natura şi conţinutul instituţiei înstrăinării de bunuri cu condiţia întreţinerii pe viaţă, ca instituţie de drept civil.6

3.Caracterizarea particularităţilor şi specificul instituţiei înstrăinării de bunuri cu condiţia întreţinerii pe viaţă.10

4.Însemnătatea şi particularităţile bunurilor aflate în proprietate privată în cadrul instituţiei privind înstrăinarea bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă.10

5.Particularităţile condiţiei de întreţinere pe viaţă în cadrul instituţiei înstrăinării bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă.23

6.Caractere juridice specifice ale înstrăinării de bunuri în cadrul instituţiei înstrăinării bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă.29

7.Concluzii.35

8.Bibliografie.37

Extras din document

Geneza şi evoluţia instituţiei înstrăinării bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă

Abоrdarea temei privind instituţia juridică a înstrăinării bunurilor cu cоndiţia întreţinerii pe viaţă este impulsiоnată de evоluţiile sоciale, ecоnomice şi tehnоlоgice, creşterea spectaculоasă a schimbului şi cоmerţului cu bunurile din prоprietatea privаtă. Pe parcursul dezvoltării societăţii instituţia dаtă а аtras аtenţia multоr jurişti teоreticieni şi practicieni precum şi legiuitоrului. Instituţia înstrăinării bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă nu este relativ nouă în dreptul civil al Republicii Moldova.

Actualitatea şi importanţa problemei abordate este determinată de creşterea utilizării ei tot mai frecvente în viaţa socială. Este foarte vizibil faptul că astăzi unele pături sociale întâlnesc tot mai multe greutăţi în viaţa cotidiană. Astfel, reieşind din situaţia vulnerabilă a bolnavilor, pensionarilor şi invalizilor, care au pensii mici şi necesită o îngrijire mai decentă dar nu dispun de mijloace financiare suficiente însă au în proprietate bunuri de preţ (spaţiu locativ, terenuri de pământ alte bunuri imobile şi mobile), pot recurge la înstrăinarea bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă. Pentru legiferarea relaţiilor de înstrăinare ei pot utiliza contractul care este reglementat de art. art. 839-846 Codul civil al Republicii Moldova .

Viaţa reală a societăţii este sursa inepuizabilă a dreptului, pe care acesta o slujeşte creator. În acest sens, nu ne referim la viaţa din punct de vedere biologic, care este o pură eventualitate şi nici la mortos cauza, care nici ea nu este o concluzie, ci la tot ce înseamnă relaţiile insului social, determinate sau condiţionate de cele mai diferite interese şi mijlocite în chip superior de normele dreptului, care astfel pătrund în toate sferele vieţii umane [ p. 55].

Istoria instituţiei de înstrăinare a bunurilor cu condiţia întreţinerii pe toată durata vieţii este asociată cu dreptul Roman. Măsurile progresive făcute de împăraţii romani cum ar fi Antonius Pius, Marcus Aurelius, Alexander Severus, au condus la crearea de “instituţii hrănitoare” - scopul căreia consta în determinarea după o anumită localitate a unui anumit număr de cetăţeni romani săraci, întreţinerea (cu produse alimentare) era efectuată din contul taxelor adunate de la proprietarii de terenuri şi comunităţile din zona privată. Acest lucru a fost determinat de necesitatea furnizării de pâine "gratuită" pentru ei. Cetăţenilor romani nevoiaşi gratuit li se elibera din partea statului mărci sau bilete pentru dreptul de a obţine pâine. Instituţiile nutriţionale au fost rezultatul unor acţiuni ale guvernului imperial Roman împotriva reducerii populaţiei din Italia. Pentru alimente (scopuri nutriţionale) de la proprietarii de terenuri din zonele private, după care erau stabiliţi un număr corespunzător de cetăţeni săraci romani, se încasau de la 2,5 % - 5 % din 1/12 valoarea estimată a terenului .

Dezvoltarea în continuare a instituţiei de întreţinere pe viaţă a avut loc în Evul Mediu. Pentru această perioadă de timp aparţine prima clasificare a contractelor de rentă: în contracte de rentă viageră şi contracte de rentă veşnică [p. 25].

Apariţia întreţinerii pe viaţă a avut loc ca urmare a obiceiului de a transmite mănăstirilor şi bisericilor bunuri mobile şi imobile în schimbul folosirii lor sub formă de rentă viageră. În legislaţia civilă, a Moldovei de până la anii 1940 s-a extins codul civil al României din 1864.

Condiţiile de întreţinere au fost incluse în Codul civil din 1964 care reglementa un capitol aparte (capitolul 37) privind înstrăinarea unei case de locuit cu condiţia întreţinerii pe 48 viaţă. Contractul de întreţinere pe viaţă din timpurile acelea este în mare măsură similar cu contractul actual de înstrăinare a unui bun cu condiţia întreţinerii pe viaţă. Obligaţia dobânditorului consta în a oferi locuinţă, hrană, îngrijire în caz de boală. Ca şi în actualul Cod civil al RM, dobânditorul nu avea dreptul să înstrăineze casa, pe care a primit-o cu condiţia întreţinerii pe viaţă, iar interdicţia dată se înregistra la comitetul executiv al Sovietului local de deputaţi ai norodului. Încă o asemănare ce nu poate fi trecută cu vederea este că pieirea fortuită a casei primite de la transmiţător nu-l scuteşte pe dobânditor de obligaţiile ce şi le-a asumat în bază de contract, iar dacă contractul este reziliat, casa se restituie transmiţătorului, iar cheltuielile pentru întreţinerea acestuia, făcute de dobânditor până la rezilierea contractului, nu se restituie.

Cu toate acestea, în practică, contracte cu condiţia întreţinerii pe viaţă au început să apară în Rusia. Necesitatea de a “intra” în astfel de contracte au fost cauzate de situaţiile economice, care au predominat în Rusia, după Revoluţia din Octombrie şi încheierea Războiului civil. Locuinţele comunitare fiind distruse, în legătură cu care nevoia de locuinţe a crescut. În acelaşi timp, a crescut numărul de persoane în vârstă singure care au nevoie de ajutor, de sprijin şi de îngrijire de către străini, gata să dea în schimbul întreţinerii, dreptul de proprietate asupra caselor lor .

Bibliografie

1. Adam I. Drept civil. Teoria general ă a drepturilor reale. Bucureşti: Europa Nova, 1998. 480 p.

2. Adam I. Drept civil. Drepturile reale. Bucureşti: ALL BECK. 2002. 816 p.

3. Avornic Gh. Tratat de teoria generală a statului şi dreptului. Chişinău: Tipografia centrală, 2010. 577 p.

4. Avornic Gh., Aramă E., şi al. Teoria generală a dreptului. Chişinău: Cartier, 2004. 656 p.

5. Baieş S, Ugo Matei, Roşca N. Principiile fundamentale ale dreptului de proprietate. Chişinău: ARC, 2000. 346 p.

6. Baieş S., Roşca N. Drept civil: Partea generală. Persoana fizică. Persoana juridică. Chişinău: Cartier, 2004. 400 p.

7. Baieş S., Roşca N. Drept civil. Drepturile reale principale. Chişinău: Tipografia centrală, 2005. 302 p.

8. Baieş S., şi al. Drept civil. Drepturile reale. Teoria generală a obligaţiilor, ed. a II, vol. I. Chişinău: Cartier, 2005. 528 p.

9. Băieşu S. Particularităţile examinării litigiilor ce ţin de dreptul de proprietate. Manualul judecătorului la examinarea pricinilor civile. Chişinău: Cartier, 2006, p. 482-524.

10. Băieşu S. Cartea a doua. Drepturile reale. În: Comentariul Codului civil al Republicii Moldova, art. 284-376. Chişinău: Tipografia centrală, 2006, p. 559-666.

11. Boroi G., Anghelescu C.A., Nazat B. Curs de drept civil: drepturile reale principale. Ed. a 2-a, rev. Bucureşti: Hamangiu, 2013. 385 p.

12. Bloşenco A. Drept Civil. Partea Specială. Note de curs. Chişinău: Cartdidact, 2003. 280 p.

13. Bîrsan C. Drept civil: drepturile reale principale. Ed. a 2-a, rev. Bucureşti: Hamaragiu, 2015. 490 p.

14. Cebotari V. Prevederi legale privind obligaţia de întreţinere. În: Revista naţională de drept, 2003, nr. 2, p.16.

15. Cebotari. V. Dreptul familiei. Chişinău: USM, 2004. 336 p

16. Chelaru E. Curs de drept civil. Drepturile reale principale. Bucureşti: ALL BECK, 2000. 248 p.

17. Chelaru O. Mihalache Iu. Analiza juridică a contractului de înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă. În: Revista naţională de drept, 2007, nr. 5. p. 38-43.

18. Chisari A. Reglementări juridice privind serviciile sociale de zi destinate copilului sau familiei cu copii aflaţi în situaţie de risc social. În: Legea şi viaţa, 2006, nr. 2, p. 46-50.

19. Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994. În: Monitorul oficial nr.1 din 12.08.1994.

20. Codul civil al Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti din 26 decembrie 1964. În: B. Of. nr.000 (abrogat).

21. Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06.06.2002. În: Monitorul oficial al Republicii Moldova, nr. 82-86 din 22 iunie 2002

22. Cod civil Român. În: Monitorul oficial al României nr. 505 din 15 iulie 2011.

23. Cojocari E., şi alţii. Drept civil. Drepturi reale. Note de curs. Chişinău: Business - Elita, 2003. 180 p

24. Cojocari E., Dandara L. Drept civil: Dezmembrămintele dreptului de proprietate. Chişinău: Bons Offeces, 2005. 144 p

25. Dicţionar juridic Rubinian. www.rubinian.com (vizitat 27.02.17)

26. Dogaru I., Cercel S., Dănişor C. D. Întreţinerea în contextul drepturilor fundamentale. Craiova: Themis, 2001. 410 p

27. Dogaru I., Cercel S. Drept civil. Teoria generală a drepturilor reale. Bucureşti: ALL Beck, 2003. 392 p.

28. Dogaru I. Drăghici P., Teoria generală a obligaţiilor. ed-a a - 2, Bucureşti: C. H. Beck, 2014. 856 p.

29. Dogaru I., Cercel S., Dănişor C. D. Întreţinerea în contextul drepturilor fundamentale. Craiova: Themis, 2001. 410 p

30. Filipescu P. Dreptul Civil. Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale. Ediţie revăzută şi comp. Bucureşti: Actami, 1998. 384 p

31. Grozavu D. Serviciile de asistenţă socială – competenţă proprie sau delegată a autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I. www.caim.md/index.php (vizitat 10.01.16)

32. Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova cu privire la aplicarea unor dispoziţii ale codului civil şi ale altor acte normative referitoare la dreptul de proprietate privată asupra imobilelor, inclusiv asupra construcţiilor anexe nr.2 din 27.03.2006. În: Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2006, nr.12

33. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 360 din 18.04.1997 despre aprobarea Regulamentului privind certificatul de urbanism si autorizarea construirii sau desfiinţării construcţiilor şi amenajărilor. În: Buletinul Curţii Supreme de Justiţie al Republicii Moldova, 2006, nr.12

34. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova, nr.849 din 27.06.2002 cu privire la Registrul gajului bunurilor mobile. În: Monitorul oficial al Republicii Moldova nr. 95 din 01.07.2002.

...

Preview document

Conceptul instituției înstrăinării bunurilor cu condiția întreținerii pe viață ca instituție de drept civil - Pagina 1
Conceptul instituției înstrăinării bunurilor cu condiția întreținerii pe viață ca instituție de drept civil - Pagina 2
Conceptul instituției înstrăinării bunurilor cu condiția întreținerii pe viață ca instituție de drept civil - Pagina 3
Conceptul instituției înstrăinării bunurilor cu condiția întreținerii pe viață ca instituție de drept civil - Pagina 4
Conceptul instituției înstrăinării bunurilor cu condiția întreținerii pe viață ca instituție de drept civil - Pagina 5
Conceptul instituției înstrăinării bunurilor cu condiția întreținerii pe viață ca instituție de drept civil - Pagina 6
Conceptul instituției înstrăinării bunurilor cu condiția întreținerii pe viață ca instituție de drept civil - Pagina 7
Conceptul instituției înstrăinării bunurilor cu condiția întreținerii pe viață ca instituție de drept civil - Pagina 8
Conceptul instituției înstrăinării bunurilor cu condiția întreținerii pe viață ca instituție de drept civil - Pagina 9
Conceptul instituției înstrăinării bunurilor cu condiția întreținerii pe viață ca instituție de drept civil - Pagina 10
Conceptul instituției înstrăinării bunurilor cu condiția întreținerii pe viață ca instituție de drept civil - Pagina 11
Conceptul instituției înstrăinării bunurilor cu condiția întreținerii pe viață ca instituție de drept civil - Pagina 12
Conceptul instituției înstrăinării bunurilor cu condiția întreținerii pe viață ca instituție de drept civil - Pagina 13
Conceptul instituției înstrăinării bunurilor cu condiția întreținerii pe viață ca instituție de drept civil - Pagina 14
Conceptul instituției înstrăinării bunurilor cu condiția întreținerii pe viață ca instituție de drept civil - Pagina 15
Conceptul instituției înstrăinării bunurilor cu condiția întreținerii pe viață ca instituție de drept civil - Pagina 16
Conceptul instituției înstrăinării bunurilor cu condiția întreținerii pe viață ca instituție de drept civil - Pagina 17
Conceptul instituției înstrăinării bunurilor cu condiția întreținerii pe viață ca instituție de drept civil - Pagina 18
Conceptul instituției înstrăinării bunurilor cu condiția întreținerii pe viață ca instituție de drept civil - Pagina 19
Conceptul instituției înstrăinării bunurilor cu condiția întreținerii pe viață ca instituție de drept civil - Pagina 20
Conceptul instituției înstrăinării bunurilor cu condiția întreținerii pe viață ca instituție de drept civil - Pagina 21
Conceptul instituției înstrăinării bunurilor cu condiția întreținerii pe viață ca instituție de drept civil - Pagina 22
Conceptul instituției înstrăinării bunurilor cu condiția întreținerii pe viață ca instituție de drept civil - Pagina 23
Conceptul instituției înstrăinării bunurilor cu condiția întreținerii pe viață ca instituție de drept civil - Pagina 24
Conceptul instituției înstrăinării bunurilor cu condiția întreținerii pe viață ca instituție de drept civil - Pagina 25
Conceptul instituției înstrăinării bunurilor cu condiția întreținerii pe viață ca instituție de drept civil - Pagina 26
Conceptul instituției înstrăinării bunurilor cu condiția întreținerii pe viață ca instituție de drept civil - Pagina 27
Conceptul instituției înstrăinării bunurilor cu condiția întreținerii pe viață ca instituție de drept civil - Pagina 28
Conceptul instituției înstrăinării bunurilor cu condiția întreținerii pe viață ca instituție de drept civil - Pagina 29
Conceptul instituției înstrăinării bunurilor cu condiția întreținerii pe viață ca instituție de drept civil - Pagina 30
Conceptul instituției înstrăinării bunurilor cu condiția întreținerii pe viață ca instituție de drept civil - Pagina 31
Conceptul instituției înstrăinării bunurilor cu condiția întreținerii pe viață ca instituție de drept civil - Pagina 32
Conceptul instituției înstrăinării bunurilor cu condiția întreținerii pe viață ca instituție de drept civil - Pagina 33
Conceptul instituției înstrăinării bunurilor cu condiția întreținerii pe viață ca instituție de drept civil - Pagina 34
Conceptul instituției înstrăinării bunurilor cu condiția întreținerii pe viață ca instituție de drept civil - Pagina 35
Conceptul instituției înstrăinării bunurilor cu condiția întreținerii pe viață ca instituție de drept civil - Pagina 36
Conceptul instituției înstrăinării bunurilor cu condiția întreținerii pe viață ca instituție de drept civil - Pagina 37
Conceptul instituției înstrăinării bunurilor cu condiția întreținerii pe viață ca instituție de drept civil - Pagina 38
Conceptul instituției înstrăinării bunurilor cu condiția întreținerii pe viață ca instituție de drept civil - Pagina 39

Conținut arhivă zip

  • Conceptul institutiei instrainarii bunurilor cu conditia intretinerii pe viata ca institutie de drept civil.docx

Ai nevoie de altceva?