Contractul Individual de Muncă

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 10061
Mărime: 66.81KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Extras din document

1. Generalităţi

“Munca are printre alte avantaje, şi pe acela de a scurta zilele şi de a lungi viaţa.” Denis Diderot

Condiţiile realităţii contemporane reclamă acordarea, de către legiuitor, a unei importanţe crescute reglementării contractului individual de muncă. Este adevărat că, în perioada recentă, a crescut foarte mult rolul de izvor de drept al contractelor colective de muncă.

Raporturile juridice efective, între salariat şi angajator, se nasc, însă, prin încheierea contractului individual de muncă, acesta este contractul care stabileşte părţile, drepturile şi obligaţiile acestora.

În ţările occidentale există opinia creşterii importanţei contractului colectiv de muncă, în detrimentul contractului individual de muncă. În ţara noastră, însa, legiuitorul a acordat o atenţie specială acestui contract numit, reglementându-l, în mod exhaustiv, atât în Codul Muncii- Titlul II, cât şi în Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel Naţional pe Anii 2007-2010- Capitolul 6. S-a recunoscut, astfel, importanţa acestui contract, şi de către patronate şi sindicate care, în urma dialogului social, au negociat condiţiile minime pe care trebuie să le respecte orice contract individual de muncă. Condiţiile de reprezentativitate pe care patronatele şi sindicatele semnatare au trebuit să le îndeplinească, conform legii, pentra a putea participa la negocierea şi semnarea contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional, şi reglementarea specială, în acest act, a contractului individual de muncă, demonstrează clar că interesul pentru normarea domeniului contractului individual de muncă aparţine publicului larg.

La nivel comunitar, interesul pentru contractul individual de muncă este reafirmat. Astfel, unul dintre principiile fundamentale ale dreptului muncii comunitare este informarea lucrătorilor asupra condiţiilor aplicabile contractului sau raportului de muncă. Directiva Consiliului nr.91/533/CEE din 14 octombrie 1991 instituie obligaţia angajatorului de a-l informa pe lucrător asupra condiţiilor aplicabilecontractului sau relaţiei de muncă astfel încât fiecare lucrător salariat să dispună de un document care să conţină informaţii asupra elementelor esenţiale ale contractului sau relaţiei de muncă.

1.1 Definitia contractului individual de muncă

Art.10 Codul Muncii oferă definiţia:

“Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze muncă pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu.”

Încheierea contractului individual de muncă are loc în momentul în care cele două părti (angajator şi salariat), exprimându-se clar şi fără echivoc, au ajuns la un acord de voinţă referitor la clauzele esenţiale ce vor stabili cadrul colaborării.

Din definiţia dată de legiuitor se disting clar părţile contractului, precum şi elementele sale definitorii ( munca prestată, salariul plătit şi raportul de autoritate dintre părţi).

Munca mai poate fi prestată şi prin intermediul altor contracte (contract de prestări

servicii, contract de antrepriză), dar în aceste contracte nu există o relaţie de subordonare juridică între părţi. Trebuie să nu confundăm subordonarea juridică cu subordonarea economică.

1.2 . Părţile contractului individual de muncă

Părţile unui contract individual de muncă sunt reprezentate de angajator definit ca fiind persoana fizică sau juridică ce angajează personal salarizat în schimbul prestării unei munci, şi angajat sau salariat, persoana care în schimbul muncii prestate primeşte un salariu.

2. Încheierea contractului individual de muncă

Condiţiile generale inerente încheierii unui contract individual de muncă sunt capacitatea, consimţămantul, obiectul şi scopul, elemente care trebuie îndeplinite cumulativ pentru validitatea oricărui act juridic, la care se adaugă obligativitatea efectuării examenului medical.

Dreptul unei persoane juridice de a angaja este conferit de personalitatea juridică, dobândită, în cazul societăţilor comerciale, potrivit art. 40 alin. 2 din reglementarea-cadru (Legea nr. 31/1990 ), din momentul înmatriculării în Registrul Comerţului, iar persoana fizică trebuie să aibă capacitate deplină de exerciţiu, adică să fi împlinit, în principiu, vârsta de 18 ani. Se poate face contract şi cu o persoană de 15 ani.

Un contract de muncă se poate încheia valabil la vârsta de 16 ani, iar în cazuri excepţionale la 15 ani, cu respectarea a două condiţii cumulative: încuviinţarea părinţilor sau a reprezentanţilor legali şi felul muncii prestate să corespundă nivelului de dezvoltare fizică, aptitudinilor şi cunoştinţelor sale, astfel încât să nu-i pericliteze sănătatea şi dezvoltarea profesională. Pentru exercitarea anumitor profesii, vârsta de încadrare în muncă diferă. Astfel, un contabil poate fi angajat doar la 21 de ani.

Obiectul de activitate presupune limitări la angajare.

Capacitatea de folosinţă a persoanei juridice (aptitudinea de a avea drepturi şi obligaţii) se circumscrie obiectului său de activitate. De exemplu, o societate comercială care produce materiale plastice nu poate angaja un zidar, întrucât excede obiectului de activitate, iar un asemenea contract va fi nul. Se poate, eventual, încheia un contract de prestări servicii în situaţia în care angajatorul are intenţia de a construi un nou spaţiu pentru desfăţurarea activităţii sale.

Capacitatea de a încheia contractul de muncă, în cazul societăţilor comerciale, incumbă organului stabilit prin actul constitutiv (directorul executiv, Consiliul de Administraţie), competenţe ce sunt delegate, de obicei, direcţiilor de resurse umane.

Consimţământul reprezintă manifestarea de voinţă în sensul încheierii contractului de muncă. Conform art.16 (1) din Codul muncii, acesta trebuie să fie în formă scrisă.

Alineatul 2 al articolului mai sus amintit stipulează ca părţile pot suplini neîncheierea contractului în formă scrisă prin administrarea oricărui fel de probă. Manifestarea de voinţă trebuie să aparţină unei persoane cu discernământ, să nu fie viciată (eroare, dol, violenţă şi leziune), şi să fie dată cu intenţia de a crea obligaţii juridice. Obiectul de activitate al firmei trebuie să fie legal şi moral (este prohibit ca o persoană juridică să pretindă unui angajat exercitarea unei activităţi ilicite sau imorale).

Obiectivul trebuie să fie totodată posibil (prestaţia angajatului să poată fi adusă la îndeplinire în condiţii normale). El trebuie să permită stabilirea cuantumului salariului sau a unor elemente subsecvente care să facă posibilă individualizarea contractului. Totuşi, contractul poate fi socotit valid în situaţia în care este probată voinţa neechivocă a părţilor de a se angaja în baza unei convenţii.

Preview document

Contractul Individual de Muncă - Pagina 1
Contractul Individual de Muncă - Pagina 2
Contractul Individual de Muncă - Pagina 3
Contractul Individual de Muncă - Pagina 4
Contractul Individual de Muncă - Pagina 5
Contractul Individual de Muncă - Pagina 6
Contractul Individual de Muncă - Pagina 7
Contractul Individual de Muncă - Pagina 8
Contractul Individual de Muncă - Pagina 9
Contractul Individual de Muncă - Pagina 10
Contractul Individual de Muncă - Pagina 11
Contractul Individual de Muncă - Pagina 12
Contractul Individual de Muncă - Pagina 13
Contractul Individual de Muncă - Pagina 14
Contractul Individual de Muncă - Pagina 15
Contractul Individual de Muncă - Pagina 16
Contractul Individual de Muncă - Pagina 17
Contractul Individual de Muncă - Pagina 18
Contractul Individual de Muncă - Pagina 19
Contractul Individual de Muncă - Pagina 20
Contractul Individual de Muncă - Pagina 21
Contractul Individual de Muncă - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • Contractul Individual de Munca.docx

Alții au mai descărcat și

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Drept Procesual Civil

: Dreptul procesual civil este ansamblu de norme juridice care reglementează modul de judecată de către instanţele judecătoreşti a pricinilor...

Drept Civil al Republicii Moldova

I.1.1. Notiunea de drept Cuvîntul “Drept” este folosit în mai multe sensuri. El deriva de la latinescul “ directus”, luat sens metaforic (...

Sancțiunile Procedurale

Principalele sanctiuni procedurale sunt : 1. nulitatea, 2. decaderea, 3. perimarea 4. amenda judiciara, 5. cheltuielile de judecata....

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Drept Procesual Civil

PARTEA I 1. Principiile fundamentale ale dr.pr.civ. 2. Participantii la procesul civil. a) interventia b) chemarea în judecata a altor persoane...

Te-ar putea interesa și

Încetarea contractului individual de muncă

Introducere Instituţiile dreptului muncii, mai mult, poate, decât oricare dintre instituţiile juridice, au cunoscut şi cunosc o profundă...

Încheierea Contractului Individual de Muncă

Introducere Contractul individual de muncă este definit în legislaţia română în cuprinsul art. 10 din Codul muncii, ca fiind : ,, un contract în...

Încheierea și executarea contractului individual de muncă

INTRODUCERE Tema prezentei lucrări a constituit una dintre preocupările doctrinei și practicii judiciare încă de la începuturile legislației...

Contractul Individual de Muncă

INTRODUCERE Dreptul muncii ca ramură a sistemului de drept, este strâns legat de muncă. Munca reprezentând condiţia naturală permanentă a vieţii...

Aspecte cu Privire la Contractul Individual de Munca și Clauzele Acestuia

Introducere Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 ( Codul Muncii) reglementează totalitatea raporturilor individuale şi colective de muncă, modul în...

Contractul Individual de Munca al Jurnalistului

Capitolul 1 CLAUZE SPECIFICE CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA AL JURNALISMULUI Clauzele speciale ale contractului individual de munca al...

Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă

CAPITOLUL I CONSIDERATII GENERALE PRIVITOARE LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA Sectiunea I Precizari prealabile În general,...

Condiții Obligatorii de Validitate a Contractului Individual de Muncă

1. Noţiunea Contractului Individual de Muncă Contactul individual de muncă este reglementat, în special de codul muncii, precum şi de Contractul...

Ai nevoie de altceva?