Moștenirea Testamentară și Regimul Său Juridic

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 5530
Mărime: 50.19KB (arhivat)
Cost: 4 puncte

Extras din document

1. Noțiunea, caracterele juridice și cuprinsul testamentului

1.1 Noțiunea de testament

Alături de devoluțiunea legală testamentară, Codul civil reglementează și devoluțiunea succesorală testamentară.

Legea recunoaște persoanelor fizice dreptul de a dispune pentru cauză de moarte asupra bunurilorcsale – înlăturând chemarea succesorală legală - și să stabilească prin voința lor pe cel care va culege moștenirea, precum și întinderea drepturilor care i se cuvin. Se pretinde însă a se ține seama de forma prevăzută de lege, precum “nimeni nu va putea dispune de avutul său, cu titlu gratuit, decât cu formele prescrise pentru donațiuni între vii sau printestament.”

Așadar, forma juridică prin care se dispune pentru cauză de moarte este testamentul. Potrivit Codului civil “testamentul este actul unilateral, personal șI revocabil prin care o persoană, numită testator, dispune, în una dintre formele cerute de lege, pentru timpul când nu va mai fi în viață.”

Din prevederile Codului civil se desprinde următoarea definiție a testamentului: “el este un act juridic unilateral, gratuit, personal, solemn, pentru cauză de moarte și esențialmente revocabil cât timp testatorul este în viață, prin care acesta dispune , în tot sau în parte, de avutul său, pentru timpul cât nu va mai fi. ”

1.2 Caracterele juridice ale testamentului

Din definiția dată testamentului rezultă următoarele caractere juridice ale acestuia:

• Testamentul este un act juridic, pentru că el conține manifestarea de voință a testatorului cu intenția de a produce efecte juridice. De aceea el trebuie, pentru a fi valabil, să întrunească toate condițiile de validiatate cerute de lege pentru orice act juridic (consimțământ, capacitate, obiect și cauză) și totodată condițiile de validitate specifice actelor cu titlu gratuit.

• Testamentul, ca act juridic, este unilateral din punct de vedere al formii sale. El este expresia unei singure voințe, a testatorului, nu și a voinței beneficiarilor testamentului.

• Testamentul este un act juridic personal, el nu poate fi încheiat prin reprezentare, ci numai personal de testator.

• Testamentul este un act juridic solemn. Pentru a produce efecte juridice, voința testatorului – sub sancțiunea nulității absolute – trebuie să fie manifestată în forma prevăzută de lege.

• Testamentul este un act juridic cu titlu gratuit, și anume o liberalitate.

• Testamentul este un act juridic esențialmente revocabil, adică testatorul îl poate revoca sau modifica oricând până la decesul său; testamentul devine irevocabil o dată cu moartea testatorului.

• Testamentul este un act juridic pentru cauză de moarte. Prin el se dispune pentru momentul încetării din viață a testatorului și își produce efecte numai la moartea acestuia. Cât timp trăiește testatorul, el păstrează toate drepturile asupra bunurilor de care a dispus prin testament, iar legatarul nu dobândește asupra bunurilor ce i-au fost lăsate prin legat nici un drept înainte de moartea testatorului.

1.3 Cuprinsul testamentului

Rolul testamentului este acela de a asigura devoluțiunea succesorală testamentară. De aceea, obiectul principal al testamentului îl constituie legatele, care sunt acte juridice de dispoziție privitoare la bunurile moștenirii. Potrivit legii, testamentul mai poate cuprinde:

-sarcini impuse legatarului; ele constituie anumite obligații pentru cel gratificat prin legat, pe care el trebuie să le execute și care pot avea ca efect micșorarea emolumentului liberalității testamentare;

-exheredări (dezmoșteniri); efectul lor este înlăturarea de la succesiune a unor moștenitori legali;

-desemnarea unui executor testamentar, persoană care să vegheze la îndeplinirea dispozițiilor de ultimă voință ale testatorului;

-revocarea unui testament anterior;

-împărțeala de ascendent;

-dispoziții referitoare la înmormântare;

-recunoașterea unui copil din afara căsătoriei.

Toate aceste dispoziții au o valoare legală identică cu a dispozițiilor privitoare la bunuri, iar actul în cuprinsul căruia se află este un act de ultimă voință, având aceeași existență legală și urmând aceleași regului de formă ca un testament care conține legate .

În privința conținutului unui testament, care poate cuprinde, pe lângă legate, și alte dispoziții de ultimă voință, de natură diferită, s-a ajuns la concluzia că testamentul nu poate fi calificat ca un act omogen, cum îl consideră Codul civil.

Preview document

Moștenirea Testamentară și Regimul Său Juridic - Pagina 1
Moștenirea Testamentară și Regimul Său Juridic - Pagina 2
Moștenirea Testamentară și Regimul Său Juridic - Pagina 3
Moștenirea Testamentară și Regimul Său Juridic - Pagina 4
Moștenirea Testamentară și Regimul Său Juridic - Pagina 5
Moștenirea Testamentară și Regimul Său Juridic - Pagina 6
Moștenirea Testamentară și Regimul Său Juridic - Pagina 7
Moștenirea Testamentară și Regimul Său Juridic - Pagina 8
Moștenirea Testamentară și Regimul Său Juridic - Pagina 9
Moștenirea Testamentară și Regimul Său Juridic - Pagina 10
Moștenirea Testamentară și Regimul Său Juridic - Pagina 11
Moștenirea Testamentară și Regimul Său Juridic - Pagina 12
Moștenirea Testamentară și Regimul Său Juridic - Pagina 13
Moștenirea Testamentară și Regimul Său Juridic - Pagina 14
Moștenirea Testamentară și Regimul Său Juridic - Pagina 15
Moștenirea Testamentară și Regimul Său Juridic - Pagina 16
Moștenirea Testamentară și Regimul Său Juridic - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Mostenirea Testamentara si Regimul Sau Juridic.docx

Alții au mai descărcat și

Mostenirea Testametara

Introducere Orice om normal se străduieşte să realizeze în viaţă ceva, cu gândul că vin anii bătrâneţii, când nevoile sunt mai mari, dar şi cu...

Testamentul

1. Consideraţii generale privind testamentul 1.1. Noţiunea şi caracterele juridice ale testamentului Succesiunea, sau moştenirea, desemnează...

Rezerva Succesorală în Noul Cod Civil

Capitolul I Consideraţii generale privitoare la moştenire în NCC 1.1 Prezentarea noţiunii Prin moştenire sau succesiune se întelege transmisiunea...

Considerații privind protecția domiciliului

Respectul datorat personalității umane constituie o parte integratoare esențială a libertății umane, motiv pentru care s-a impus adoptarea unor...

Moștenirea Testamentară

Notiuni introductive. Precizari terminologice Notiunea de mostenire(succesiune) In limbajul comun prin succesiune se intelege o insiruire de...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Uniunea Națională a Notarilor Publici

ISTORIC Instituţia, în forma ei actuală, datează din 17 noiembrie 1995, data la care fostele Notariate de Stat şi-au încheiat activitatea, luând...

Contractul de Mandat

Aspecte teoretice si practice privind contractul de mandat Conform definitiei, mandatul este contractul prin care o parte, numita mandatar, se...

Te-ar putea interesa și

Clasele de Moștenitori

INTRODUCERE „Nu se cade să semeni numai pentru tine din grădina sădită de străbuni, roadele le-au strâns urmaşii. Dacă a fost ceva semănat pentru...

Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate

INTRODUCERE În dreptul roman, instituţia moştenirii a cunoscut cel puţin trei reglementări (precum cea a Legii celor Douăsprezece Table , a...

Drept Civil

CONDITIILE ACTULUI JURIDIC Prin conditiile actului juridic civil se întelege elementele din care este alcatuit un astfel de act. Art. 948 cod...

Perfecționarea Legislației Civile în Condițiile Actuale

CONSIDERAȚII GENERALE Dreptul constituie un sistem de norme,care îmbracă o anumită haină juridică,ia o anumită formă,datorită căreia sunt aduse la...

Analiza Comparativă a Moștenirii Testamentare și Moștenirii Legale

1. Moştenirea ca instituţie de drept civil, caracteristicile ei, noţiunea şi importanţa. Se presupune că dreptul succesoral a apărut odată cu...

Proprietate Intelectuală

Capitolul I Precizări prealabile Drepturile patrimoniale născute din crearea unei opere literare, artistice sau ştiinţifice sunt drepturi civile...

Elemente de Drept Succesoral

REGULI GENERALE PRIVITOARE LA MOSTENIRE Mostenirea legala consta in transmiterea patrimoniului defunctului catre mostenitorii sai, in temeiul...

Drept Civil

Obiective Cursul are ca obiectiv însusirea de catre studenti a problematicii legate de doua laturi fundamentale ale Dreptului civil, si anume...

Ai nevoie de altceva?