Constituirea Asociatiilor si Fundatiilor

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Constituirea Asociatiilor si Fundatiilor.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 6 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept Comercial

Extras din document

Dreptul comercial este un ansamblu de norme juridice de drept privat, care sunt aplicabile raporturilor juridice izvorâte din săvârşirea actelor juridice, faptelor şi operaţiunilor, considerate de lege fapte de comerţ, precum şi raporturilor juridice la care participă persoanele care au calitatea de comerciant.

Dreptul afacerilor este constituit din totalitatea normelor obligatorii care se aplică persoanelor fizice şi juridice care exercită în mod profesional acte de comerţ, dar şi unor operaţiuni distincte, izolate, ale necomercianţilor, pentru care se aplică reguli comerciale.Personalitatea juridică se dobândeşte în momentul înmatriculării şi conferă acesteia calitatea de a fi titulară de drepturi şi obligaţii, ca subiect colectiv de drept, având o voinţă şi o capacitate proprie, precum şi posibilitatea de a participa la raporturi juridice în nume propriu, asumându-şi răspunderea pentru obligaţiile sale.

Persoana juridică este un subiect colectiv de drept, adică un colectiv de oameni care, întrunind condiţiile cerute de lege, este titular de drepturi subiective şi obligaţii civile.

Clasificarea persoanelor juridice

Prima clasificare a persoanelor juridice distinge persoanele juridice de drept public de cele de drept privat. În prima categorie se cuprind statul şi componentele sale: oraşele, judeţele, comunele.

Persoanele juridice de drept privat, după scopul constituirii lor, se împart în:

-persoane juridice fără scop lucrativ, reglementate prin Legea 21 din 6.02.1924 şi O.G. nr. 26 din 30.01.2000, precum asociaţiile şi fundaţiile;

-persoane juridice cu scop lucrativ, precum societăţi comerciale, regii autonome, societăţi cooperatiste;

-asociaţii comerciale fără personalitate juridică, acestea fiind asociaţiile familiale sau asociaţiune în participaţiune;

-asociaţii civile fără personalitate juridică, precum societăţi civile, asociaţii agricole.

Asociaţiile şi fundaţiile sunt persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial.

Constituirea şi înscrierea asociaţiilor

Asociaţia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei înţelegeri, pun în comun şi fără drept de restituire, contribuţia materială, cunoştinţele sau aportul lor în muncă pentru realizarea unor activităţi în interes general, comunitar sau, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial.

Asociaţia dobândeşte personalitate juridică prin înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul. În vederea dobândirii personalităţii juridice, asociaţii încheie actul constitutiv şi statutul asociaţiei, în formă autentică, sub sancţiunea nulităţii absolute.

Actul constitutiv cuprinde:

1)datele de identificare a asociaţilor: numele sau denumirea şi, după caz, domiciliul sau sediul acestora;

2)exprimarea voinţei de asociere şi a scopului propus;

3)denumirea asociaţiei;

4)sediul asociaţiei;

5)durata de funcţionare a asociaţiei – pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului sau, după caz, pe termen nedeterminat;

6) patrimoniul iniţial al asociaţiei; activul patrimonial, în valoare de cel puţin dublul salariului minim brut pe economie, la data constituirii asociaţiei, este alcătuit din aportul în natură şi/sau în bani al asociaţilor;

7)componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control ale asociaţiei;

8)persoana sau persoanele împuternicite să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice;

9)semnăturile asociaţilor.

Statutul cuprinde:

1)elementele prevăzute în actul constitutiv, cu excepţia celor de la 7) şi 8);

2)explicitarea scopului şi a obiectivelor asociaţiei;

3)modul de dobândire şi de pierdere a calităţii de asociat;

4)drepturile şi obligaţiile asociaţilor;

5)categoriile de resurse patrimoniale ale asociaţiei;

6)atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control ale asociaţiei;

7)destinaţia bunurilor, în cazul dizolvării asociaţiei, cu respectarea dispoziţiilor art. 60 O.G. nr. 26 din 30.01.2000.

La autentificarea actului constitutiv şi a statutului asociaţiei se va prezenta dovada eliberată de Ministerul Justiţiei privind disponibilitatea denumirii noii asociaţii. Oricare dintre asociaţi poate formula o cerere de înscriere a asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială urmează să-şi facă sediul. Cererea de înscriere va fi însoţită de actul constitutiv, statutul asociaţiei şi acte doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial.

Fisiere in arhiva (1):

  • Constituirea Asociatiilor si Fundatiilor.doc