Contractul de Comision

Imagine preview
(8/10 din 4 voturi)

Acest referat descrie Contractul de Comision.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 15 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Nes Vadba

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Drept Comercial

Cuprins

1) NOŢIUNEA ŞI CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE COMISION;
2) CONDIŢIILE DE VALIDITATE ALE CONTRACTULUI DE COMISION ;
3) EFECTELE CONTRACTULUI DE COMISION ;
4) ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE COMISION ;
5) INSTITUŢII SPECIALE ÎN MATERIE DE COMISION ;
6) AVANTAJELE CONTRACTULUI DE COMISION ;
7) EXEMPLU DE SPEŢĂ CU PRIVIRE LA CONTRACTUL DE COMISION.

Extras din document

Noţiunea şi caracterele juridice ale contractului de comision.

In relaţiile comerciale, mandatul apare, de multe ori ca un procedeu tehnic prea riguros ; el presupune cunoaşterea da catre terţi a persoanei mandatului, precum şi limitele împuternicirii date de acesta mandatarului. Pentru asemenea relaţii, mai avantajos pentru terţi este contractul de comision, care este tot un mandat, dar fără reprezentare sau cu o reprezentare indirectă.

Esenţa contractului de comision este cuprinsă în art.405 C.com. care prevede : « Comisionarul are ca obiect tratarea de afaceri comerciale de către comisionar în socoteala comitentului. »

Pe baza acestor dispoziţii legale şi ţinând seama de definiţia mandatului se poate preciza noţiunea contractului de comision şi caracteristicile acestuia.

Contractul de comision este un contract prin care o parte, numită comisionar, se obligă pe baza împuternicirii celeilalte părţi, numită comitent, să încheie anumite acte de comerţ, în nume propriu, dar pe seama comitentului, în schimbul unei remuneraţii, numită comision.

Având în vedere elementele care îl definesc, contractul de comision apare ca o varietate a mandatului comercial ; contractul de comision este un mandat comercial fără reprezentare.

Din definiţia dată contractului de comision rezultă caracteristicile acestui contract :

a) contractul de comision este un contract bilateral sau sinalagmatic ; el dă naştere la obligaţii în sarcina comisionarului şi comitentului ;

b) contractul de comision este un contract cu titlu oneros ; prin încheierea contractului, ambele părţi urmăresc realizarea unui folos patrimonial ;

c) contractul de comision este un contract consensual ; el ia naştereprin simplul acord de voinţă al părţilor.

Condiţiile de validitate ale contractului de comision.

Contractul de comision este valabil încheiat dacă sunt îndeplinite condiţiile cerute de art.948 C.civ., pentru orice convenţie : consimţământul, capacitatea, obiectul şi cauza.

Consimţământul părţilor. Ca orice contract, contractul de comision se încheie prin acordul de voinţă al părţilor.

Intrucât contractul de comision este un mandat fără reprezentare, el are la bază împuternicirea pe care comitentul o conferă comisionarului de a încheia anumite acte juridice, cu precizarea condiţiilor în care va acţiona comisionarul. Această împuternicire este un act unilateral care exprimă voinţa comitentului. Inscrisul constatator poartă denumirea de procură, ca şi în cayul contractului de mandat.

Potrivit legii, mandatul poate fi expres sau tacit, în acest din urmă caz putând rezulta din executarea lui de către mandatar. Acest principiu este deopotrivă aplicabil şi contractului de comision. Se cere însă să existe o manifestare expresă a voinţei comitentului, cu privire la împuternicirea comisionarului de a încheia acte juridice în nume propriu, dar pe seama comitentului. In caz de îndoială, mandatul este cu reprezentare. Mandatul fără reprezentare este o excepţie, şi deci trebuie să rezulte din manifestarea expresă a voinţei comitentului.

Deoarece contractul de comision se poate încheia şi prin acceptarea tacită a comisionarului, în cazul în care comisionarul nu voieşte să primească însărcinarea comitentului, el este ţinut să îndeplinească obligaţiile prevăzute de art. 376 C. Com. ( să îl înştiinţeze pe comitent de refuzul său, să conserve bunurile primite din partea comitentului, etc. )

Capacitatea părţilor. Pentru încheierea contractului de comision, trebuie să fie îndeplinite condiţiile de capacitate cerute de lege.

Comitentul trebuie să aibă capacitatea de a încheia el însuşi actele juridice pe care le va încheia pe seama sa comisionarul. Deoarece aceste acte juridice sunt fapte de comerţ pentru comitent, înseamnă că acesta trebuie să aibă capacitatea de a încheia acte de comerţ.

Comisionarul trebuie să aibă capacitate deplină de exerciţiu. Într-adevăr, încheind actele juridice „ proprio nomine”, comisionarul trebuie să îndeplinească cerinţele legii privind capacitatea de a încheia acte juridice.

Întrucât acţionează în nume propriu, dacă încheie acte juridice ca o profesiune obişnuită, comisionarul dobândeşte calitatea de comerciant ( art. 7 C. com.).

Activitatea comisionarului poate fi organizată în condiţiile unei întreprinderi, adică în forma întreprinderii de comisioane prevăzută de art.3 pct.7 C. com.

În calitatea de comerciant, comisionarul are toate obligaţiile profesionale al e comercianţilor ( publicitatea prin registrul comerţului; ţinerea registrelor comerciale şi desfăşurarea activităţii comerciale în condiţiile concurenţei licite).

Fisiere in arhiva (1):

  • Contractul de Comision.doc

Alte informatii

Universitatea Al. I. Cuza Iasi FEAA- Administratie Publica