Dreptul Afacerilor - Contractul de Mandat Comercial

Imagine preview
(8/10)

Acest referat descrie Dreptul Afacerilor - Contractul de Mandat Comercial.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept Comercial

Extras din document

CAPITOLUL I

Notiuni generale. Cadrul juridic

1.1 Notiuni generale

Mandatul este contractul în temeiul căruia o persoană (mandant) împuterniceşte altă persoană (mandatar) să încheie anumite acte juridice în numele şi pe seama mandantului. Mandatul este comercial dacă actele încheiate sunt acte comerciale; mandatul civil are ca obiect încheierea de acte civile.

Mandatul comercial prezintă următoarele caracteristici:

o are ca obiect, spre deosebire de mandatul civil, afaceri comerciale şi nu se presupune a fi

gratuit (sunt afaceri comerciale oricare dintre actele enumerate în articolul 3 Cod comercial, care sunt fapte de comerţ pentru mandant);

o este un act cu titlu oneros, mandatarul fiind remunerat printr-o sumă fermă sau forfetară ori

sub forma unui procent calculat la cifra de afaceri. Chiar dacă părţile nu au prevăzut în contract plata sau modalităţile de plată, mandantul datorează remuneraţie (art. 374 Cod comercial). În absenţa unei stipulaţii contractuale, remuneraţia este stabilită de instanţa de judecată. Mandatul comercial, fiind cu titlu oneros, nu poate fi revocat în mod unilateral.

Mandatul poate fi :

- cu reprezentare

- fără reprezentare

aceasta nu de este esenţa mandatului, ci numai de natura lui.

- poate fi general (pentru toate afacerile mandantului)

- special (pentru o anumită afacere)

În cazul mandatului comercial se conferă mandatarului o mai mare libertate de acţiune şi independenţă, potrivit dinamicii activităţii comerciale.

Condiţii de validitate

Pentru a fi valabil încheiat, contractul de mandat comercial trebuie să respecte condiţiile prevăzute de articolul 948 Cod civil: consimţământul, capacitatea părţilor, obiectul contractului şi cauza.

a) Consimţământul părţilor

Fiind un contract consensual, contractul de mandat se consideră perfectat în momentul acordului de voinţă al mandatarului şi mandantului. Mandatul poate fi:

o expres

o tacit (acceptarea mandatului rezultă din executarea lui).

b) Capacitatea părţilor

Mandatul trebuie să aibă capacitatea de a încheia el însuşi actele juridice care urmează să fie încheiate în numele său de către mandatar. Mandatarul trebuie să aibă capacitatea de exerciţiu pentru a fi în măsură să încheie acte juridice personal, în numele şi pe seama altuia, fără însă ca legea să-i ceară şi calitatea de comerciant.

Cât priveşte calitatea voinţei, buna sau reaua-credinţă la încheierea actului juridic, modalitatea şi locul încheierii actului juridic, se raportează la persoana reprezentantului mandatar şi la terţ.

c) Obiectul mandatului comercial este „tratarea de afaceri comerciale”, deci obiectul contractului de mandat îl constituie faptele de comerţ. În afara condiţiilor generale, comune tuturor contractelor (să fie determinat sau determinabil, să fie posibil, licit, în circuitul civil etc.), în privinţa obiectului mandatului se impun următoarele precizări:

o mandatul are ca obiect încheierea de acte juridice de către mandatar; dacă acesta îndeplineşte şi fapte materiale, ele vor avea un caracter accesoriu (de exemplu: preluarea bunului care urmează a fi vândut de către mandatar, în numele şi pe seama mandantului);

o actele juridice cu caracter strict personal (de exemplu, testamentul) sau alte declaraţii strict personale nu pot fi încheiate prin mandatar.

Cauza (scopul) contractului de mandat. Cauza, ca element de validitate a contractului de mandat, trebuie să îndeplinească acele condiţii comune tuturor acelor acte juridice: să fie reală, licită, morală şi să nu contravină regulilor de convieţuire socială.

1.2 Cadru juridic

Codul Comercial din 27/06/1997 publicat in brosura nr.0 din 27/06/1997, text actualizat pana la data de 02/05/2001, avandu-se in vedere urmatoarele acte:

o Legea nr. 99/1999

o O.U.G nr. 138/2000

o O.U.G. nr. 290/2000

o O.U.G. nr. 59/2001

Art. 375. Desi conceput în termeni generali, mandatul comercial nu se întinde si la afacerile care nu sunt comerciale, afarã numai dacã aceasta se declarã cu precizie prin mandat. Dacã mandatarul nu are instructiuni decât asupra unor pãrti ale afacerii, mandatul se socoteste liber pentru celelalte. Mandatul pentru o anume afacere cuprinde împuternicire si pentru toate actele necesare executãrii lui, chiar când nu ar fi anume arãtate.

Art. 378. - Mandatarul este îndatorat a face cunoscut mandantului toate faptele ce ar putea sã-l hotãrascã a revoca sau modifica mandatul.

Art. 379. - Mandatarul este rãspunzãtor de stricãciunile lucrurilor ce-i sunt încredintate spre pãstrare, afarã de cele provenite din caz fortuit, fortã majorã, din viciul sau chiar natura lor.

Art. 380. - Mandatarul e tinut a plãti dobândã la sumele de bani cuvenite mandantului din ziua în care era dator a le trimite sau a le consemna.

Art. 381. - Mandatarul care nu se conformã instructiunilor primite de la mandant rãspunde de daune-interese.

Fisiere in arhiva (1):

  • Dreptul Afacerilor - Contractul de Mandat Comercial.doc

Alte informatii

Academia de Studii Economice Facultatea de Comert Managementul calitatii, expertize si protectia consumatorului