Esenta Procedurii Speciale

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Esenta Procedurii Speciale.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 41 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept Comercial

Cuprins

CUPRINS
ÎNTRODUCERE
CAPITOLUL I Consideraţiuni generale privin procedura specială
1.1Noţiunea şi esenţa procedurii speciale.
1.2 Deosebirea procedurii speciale de procedura în jurisdicţie contencioasă: civilă şi juridico-publică (administrativă).
1.3Particularităţile de examinare a pricinilor în procedură specială.
CAPITOLUL II Particularităţile examinării unor categorii de cereri în procedură specială
2.1Competenţa instanţelor judecătoreşti în judecarea pricinilor de constatare a faptelor care au valoare juridică
2.2 Încuviinţarea adopţiei
2.3 Declararea capacităţii depline de exerciţiu minorului
2.4 Încuviinţarea spitalizării forţate şi tratamentului forţat al cetăţeanului
2.5 Restabilirea în drepturile ce izvorăsc din titlurile de valoare la purtător şi din titlurile de valoare la ordin pierdute
CAPITOLUL III Declararea fără stăpân a unui bun mobil şi declararea dreptului de proprietate municipală asupra unui bun imobil fără stăpân
3.1 Depunerea şi cuprinsul cererii
3.2 Examinarea cererii
3.3 Hotărârea judecatorească
CAPITOLUL IY Expunera practică a unei pricini din cadrul procedurii speciale
4.1 Speţa
4.2 Întocmirea cererii de declarare a persoanei decedate
4.3 Întocmirea încheierii privind publicarea în ziarul local a unei comunicări despre pornirea procesului de declarare a persoanei decedate
4.4 Întocmirea hotărîrii de declarare a persoanei decedate
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea şi gradul de studiere a temei de investigaţie. Actualmente în Republica Moldova se află în proces de dezvoltare edificarea statului de drept, proces însoţit de căutarea unor noi soluţii de conducere politică a societăţii, reinterpretarea valorii şi importanţei unor instituţii şi mecanisme juridice. În calitate de obiectiv fundamental de dezvoltare a sistemului normativ naţional este consacrată demnitatea omului, drepturile şi libertăţile acestuia, fapt ce şi-a găsit reflectare în chiar art. 1 din Constituţia Republicii Moldova. Acest principiu fundamental care, apropo, a substituit principiul socialist al priorităţii intereselor publice asupra celor personale, a pus un accent absolut nou în procesul de evoluţie a legislaţiei constituţionale, civile, penale, procesual penale, procesual civile şi a altor ramuri de drept intern. Totodată, trebuie să menţionăm că fixarea formală a drepturilor şi libertăţilor omului şi cetăţeanului în diferite acte normative nu poate dobândi o valoare practică esenţială în absenţa unui mecanism juridic eficient orientat spre asigurarea acestora, fără un sistem avansat de garanţii juridice, mai întâi de toate constituţionale, de asigurare a lor.

În acest sens Constituţia Republicii Moldova consacră un cadru suficient, din punctul de vedere al practicii constituţionale contemporane, de garanţii constituţionale şi procesuale chemate să asigure un statut al persoanei cu valoare deplină. Procedura specială este un fel al procedurii civile prin care nu se constată numai un fapt care are valoare juridică, care poate constitui temei al realizării drepturilor subiective persoanelor interesate. În procedura specială persoana interesată poate să-şi apere prin intermediul instanţeide judecată drepturile subiective nelitigioase, însă de care ea nu se poate folosi fără recunoaşterea acestora de către instanţa de judecată. Petiţionarii pe cauzele în procedura specială obţin prin instanţa de judecată hotărîri pozitive,asupra lor se extinde puterea ei legală, consecinţele ei de drept. După intrarea în vigoare ahotărîrii judecătoreşti, ea consituie baza realizării acelui interes juridic, la atingerea căruia seîndrepta petiţionarul. Procedurii speciale îi sunt caracteristice şi alte însuşiri, care definesc natura acesteia.Prezenţa lor, şi, de asemenea, natura material-juridică a subgrupelor procedurii speciale (se are în vedere categoriile concrete de cauze ale procedurii speciale) determină nu numai metodelespecifice de apărare a drepturilor şi intereselor participanţilor în proces, dar, de asemenea, predetermină particularităţile procesuale ale pregătirii cazurilor spre dezbaterile judiciare înprocedura specială şi examinarea acestora, cercetarea circumstanţelor cauzei, şi, de asemenea, asupra conţinutului hotărîrii judecătoreşti pe astfel de cauze şi modalitatea realizării acestora.

Scopul şi obiectivele tezei rezidă în cercetarea aprofundată a esenţei şi conţinutului dreptului la apărare şi asistenţă juridică, analiza cât mai obiectivă a stării de lucruri din domeniul consacrării normative şi realizarea practică a dreptului constituţional al cetăţenilor la apărare şi asistenţă juridică, identificarea celor mai stringente probleme din domeniu şi propunerea unor soluţii pentru depăşirea lor.

Această investigaţie a pornit de la studierea literaturii de specialitate din România, Republica Moldova, Franţa, Rusia etc., a legislaţiilor contemporane, a diferitelor aspecte teoretice şi practice ale temei abordate. Fundamentarea ştiinţifică şi elaborarea recomandărilor practice în vederea creării unui mecanism adecvat şi eficient de apărare a drepturilor omului şi cetăţeanului în Republica Moldova, ridicarea eficienţei privind realizarea normelor de drept procesual civil – aceasta reprezintă o problemă de importanţă majoră a politicii juridice naţionale în domeniu.

Pentru realizarea scopului enunţat au fost conturate următoarele sarcini:

- efectuarea unei analize ştiinţifice a conceptului de procedură specială;

- argumentarea faptului că procedura specială este un element esenţial în dreptul procesual civil;

- cercetarea procedurii speciale sub aspectul de drept fundamental al omului şi cetăţeanului;

- elucidarea problemelor realizării procedurii speciale.

Suportul metodologic şi teoretico-ştiinţific al lucrării. Baza metodologică şi teoretico-ştiinţifică a investigaţiilor efectuate o constituie lucrările specialiştilor în drept civil din diverse ţări. Totodată, în procesul de realizare a cercetărilor noastre orientate spre identificarea condiţiilor şi metodelor de asigurare a procedurii speciale am luat drept punct de plecare şi izvoarele formale de drept internaţional şi naţional.

Fisiere in arhiva (1):

  • Esenta Procedurii Speciale.doc