Infractiuni privind Societatile Comerciale

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Infractiuni privind Societatile Comerciale.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 21 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Alexandru Boroi

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept Comercial

Extras din document

În vederea efectuării de acte de comerţ, persoanele fizice şi persoanele juridice se pot asocia şi constitui societăţi comerciale, cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi.

Societăţile comerciale cu sediul în România sunt persoane juridice române.

Societăţile comerciale se vor constitui în una dintre următoarele forme:

a) societăţile în nume colectiv, ale cărei obligaţii sociale sunt garantate cu patrimoniul social şi cu răspunderea nelimitată şi solidară a tuturor asociaţilor;

b) societăţile în comandită simplă, ale cărei obligaţii sociale sociale sunt garantate cu patrimoniul social şi cu răspunderea nelimitată şi solidară a asociaţilor comanditaţi; comanditarii răspund numai până la concurenţa aportului lor;

c) societăţile în comandită pe acţiuni, al cărei capital social este împărţit în acţiuni, iar obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social şi cu răspunderea nelimitată şi solidară a asociaţilor comanditaţi; comanditarii sunt obligaţi numai la plata acţiunilor lor;

d) societate pe acţiuni, ale cărei obligaţii sociale sunt garantate cu patrimoniul social; acţionarii sunt obligaţi numai la plata acţiunilor lor;

e) societate cu răspundere limitată, ale cărei obligaţii sociale sunt garantate cu patrimoniul social; asociaţii sunt obligaţi numai la plata părţilor sociale.

Contractul de societate şi atatutul societăţii pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni se încheie în formă autentică şi trebuie să cuprindă:

- numele şi prenumele sau denumirea acţionarilor, domiciliul ori sediul şi cetăţenia sau naţionalitatea lor

- denumirea şi sediul societăţii şi al sucursalelor sau al filialelor.

Subscrierile de acţiuni se vor face pe unu sau mai multe exemplare ale prospectului de emisiune al fondatorilor, vizate de judecătorul de la instanţa sediului registrului comerţului.

Subscrierea va arăta: numele şi prenumele sau denumirea, domiciliul ori sediul subscriitorului, numărul în litere al acţiunilor subscrise, data subscrierii şi declaraţia expresă că subscriitorul cunoaşte şi acceptă prospectul de emisiune.

Prospectele de emisiune care nu cuprind toate menţiunile legale sunt nule. Subscriitorul nu va putea invoca această nulitate, dacă a luat parte la adunarea constitutivă sau dacă a exercitat drepturile şi îndatoririle de acţionar.

Participările la beneficiile societăţii, rezervate de fondatori în folosul lor, deşi acceptate de subscriitori nu au efect decât dacă vor fi aprobate de adunarea constitutivă.

Dacă există aporturi în natură, avantaje rezervate fondatorilor, operaţiuni încheiate de fondatori în contul societăţii ce se constituie şi pe care aceasta urmează să le ia asupra sa, adunarea constitutivă numeşte unu sau mai mulţi experţi, care îşi vor da avizul asupra evaluărilor.

Dacă majoritatea cerută nu poate fi întrunită, desemnarea experţilor se va face de preşedintele instanţei, la cererea oricărui acceptat.

Nu vor putea fi numiţi experţi:

- rudele sau afinii, până la gradul al patrulea inclusiv, ori soţii acelora care au constituit aporturi în natură sau ai fondatorilor;

- persoanele care primesc, sub orice formă, pentru funcţiile care le îndeplinesc, altele decât aceea de expert, un salariu sau o remuneraţie de la fondatori sau de la cei ce au constituit aporturi în natură.

Preşedintele instanţei, primind cererea de autorizare, fixează un termen de înfăţişare şi cere avizul camerei de comerţ şi industrie a judeţului respectiv, în ceea ce priveşte utilitatea societăţii, mărimea capitalului faţă de scopul urmărit, onorabilitatea fondatorilor şi, după caz, a asociaţilor.

Acţionarii care oferă spre vânzare acţiunile lor pe cale de publicitate vor trebui să întocmească un prospect cuprinzând şi contul de profit şi pierderi al societăţii rezultând din ultimul bilanţ, dividentele acordate, obligaţiunile emise şi garanţiile date.

Prospectul, semnat de acţionari şi administratori, în forma autentică, va fi depus la registrul comerţului de la sediul societăţii.

Acţionarul care, într-o anumită operaţie, are fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societăţii, va trebui să se abţină de la deliberările privind acea operaţie.

Acţionarul care contravine acestei dispoziţii este răspunzător de daunele produse societăţii, dacă, fără votul său, nu s.ar fi obţinut majoritatea cerută.

Persoanele cere, potrivit prezentei legi, nu pot fi fondatori, nu pot fi nici administratori, directori sau reprezentanţi ai societăţii, iar dacă au fost alese, sunt decăzute din drepturi.

Cenzorii trebuie să fie acţionari, cu excepţia cenzorilor-contabili.

Nu pot fi cenzori, iar dacă au fost aleşi, decad din mandatul lor:

a) rudele sau afinii până la gradul al patrulea inclusiv sau soţii administratorilor;

b) persoanele care primesc sub orice formă, pentru alte funcţii decât aceea de cenzori, un salariu sau o remuneraţie de la administratori sau de la societate;

c) persoanele cărora le este interzisă funcţia de administrator.

Cenzorii sunt remuneraţi cu o indemnizaţie fixă, determinată prin statut sau de adunarea generală care i-a numit.

Creditorii particulari ai asociaţilor în nume colectiv, în comandită simplă, sau cu răspundere limitată pot face opoziţie împotriva hotărârii privitoare la prelungirea societăţii peste termenul fixat pentru durata sa, dacă au drepturi stabilite printr-un titlu executoriu anterior.

Opoziţia se va face la instanţă, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării hotărârii. Când opoziţia a fost admisă printr-o hotărâre rămasă definitivă, asociaţii trebuie să decidă, în termen de o lună de la data ei, dacă înţeleg să renunţe la prelungire sau să excludă din societate pe asociatul debitor al oponentului.

Fuziunea nu poate avea efect decât după trei luni de la publicarea în Monitorul Oficial, cu excepţia cazurilor în care nu se justifică plata tuturor datoriilor sau depunerea sumei corespunzătoare la Casa de Economii şi Consemnaţiuni ori la administraţia financiară sau când există acordul tuturor creditorilor.

II. Contravenţii şi infracţiuni reglementate prin Legea societăţilor comerciale. Reguli şi pedepse

1. Înscrierea datelor care personalizează o societate în toate documentele emise de aceasta

Regula. În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect şi alte documente întrebuinţate în comerţ, emanând de la o societate, trebuie să se menţioneze denumirea, forma juridică, sediul social, numărul din registrul comerţului şi codul unic de înregistrare. Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevăzute de legislaţia din domeniu. Dacă societatea pe acţiuni optează pentru un sistem dualist de administrare, documentele expuse anterior vor conţine şi menţiunea “societate administrată în sistem dualist". De asemenea, dacă acestea provin de la o societate cu răspundere limitată, se va menţiona şi capitalul social, iar dacă ele provin de la o societate pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni, se vor menţiona atât capitalul social subscris, cât şi cel vărsat. Totodată, în situaţia în care acestea sunt emise de o sucursală, acestea trebuie să menţioneze şi oficiul registrului comerţului la care a fost înregistrată sucursala şi numărul ei de înregistrare. Dacă societatea deţine o pagină de internet proprie, informaţiile privind denumirea, forma juridică, sediul social, numărul din registrul comerţului, codul unic de înregistrare, şi capitalul social vor fi publicate şi pe pagina de internet a societăţii. (art. 74 din Legea nr.31/1990).

Fisiere in arhiva (1):

  • Infractiuni privind Societatile Comerciale.doc