Patenta de Intreprinzator

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Patenta de Intreprinzator.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 12 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Iurie Ivanov

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept Comercial

Cuprins

I. DISPOZIŢII GENERALE 3
1.1. Noţiunea de patentă de întreprinzător 3
1.2. Titularul patentei 3
1.3. Bazele juridice ale utilizării patentei 3
II. MODUL DE ELIBERARE A PATENTEI 4
2.1. Modul de eliberare a patentei 4
2.2. Duplicatul patentei 5
III. VALABILITATEA PATENTEI 5
3.1. Durata patentei 5
3.2. Încetarea valabilităţii patentei 5
3.3. Suspendarea patentei 6
3.4. Schimbarea patentei 6
3.5. Restabilirea patentei 6
IV. IMPOZITAREA TITULARULUI PATENTEI. 6
4.1. Impozitarea titularului patentei 6
4.2. Taxa pentru patentă 6
4.3. Modul de achitare a taxei pentru patentă 6
4.4. Controlul şi responsabilitatea pentru eliberarea patentei, prelungirea termenului ei de
valabilitate şi încasarea taxei pentru patentă 7
4.5. Înlesniri şi garanţii acordate titularului patentei 7
4.6. Modul de achitare a contribuţiei de asigurare socială de stat 7
V. RĂSPUNDEREA 7
5.1. Răspunderea 7
VI. ALTE INFORMAŢII 9
Anexă : Cuantumul taxei lunare pentru patenta de întreprinzător 10

Extras din document

Desfăşurarea unor genuri de activitate de întreprinzător printr-un sistem simplificat de

înregistrare, impozitare, evidenţă şi de dări de seamă în baza utilizării patentei de

întreprinzător se reglementează prin LEGEA REP. MOLDOVA cu privire la patenta de

întreprinzător Nr.93-XIV din 15.07.98, publicata in M.O. al Rep. Moldova nr.72-73/485 din

06.08.1998 şi LEGEA Nr. 121 din 29.05.2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.93-

XIV/1998, publicată în Monitorul Oficial Nr. 106 din 17.06.2008.

I. DISPOZIŢII GENERALE

1.1. Noţiunea de patentă de întreprinzător

Conform Art.1 al Legii Nr.93-XIV/1998, Patenta de întreprinzător reprezintă un certificat de

stat nominativ, ce atestă dreptul de a desfăşura genul de activitate de întreprinzător indicat în ea

în decursul unei anumite perioade de timp.

Patenta conţine următoarele elemente:

a) seria şi numărul patentei;

b) prenumele şi numele titularului patentei;

c) fotografia titularului patentei;

d) codul fiscal al titularului patentei;

e) genul de activitate de întreprinzător;

f) domiciliul stabil al titularului patentei;

g) locul de desfăşurare a activităţii;

h) tipul mijlocului de transport şi numărul lui de înmatriculare, în caz de folosire a acestuia

în activitatea de întreprinzător potrivit patentei;

i) durata patentei şi menţiunile despre prelungirea ei;

j) denumirea şi sediul organului care a eliberat patenta;

k) cuponul, ca dovadă a achitării taxei pentru patentă.

Forma patentei se stabileşte de Ministerul Finanţelor. Patenta trebuie să aibă cel puţin 10

grade de protecţie.

Blancheta patentei de întreprinzător şi duplicatul ei sînt documente de strictă evidenţă.

Modul de ţinere a evidenţei, de repartizare şi de păstrare a blanchetelor patentei de

întreprinzător şi a duplicatelor patentei se stabileşte de Ministerul Finanţelor.

Evidenţa blanchetelor patentei de întreprinzător şi repartizarea lor primăriilor se efectuează

de către autoritatea fiscală.

1.2. Titularul patentei

Titular de patentă poate fi orice cetăţean al Republicii Moldova cu capacitate de exerciţiu,

orice cetăţean străin sau apatrid, care locuieşte permanent în Republica Moldova şi are dreptul să

desfăşoare activitate de întreprinzător, care a declarat despre intenţia sa de a procura patentă şi

corespunde cerinţelor de calificare necesare acestui gen de activitate.

1.3. Bazele juridice ale utilizării patentei

Genurile de activitate pentru care se eliberează Patenta sunt prezentate in anexa. Patenta

este valabilă numai pentru titularul ei şi nu poate fi transmisă altei persoane.

Desfăşurarea activităţii de întreprinzător în baza patentei nu impune înregistrarea de stat a

titularului acesteia şi primirea licenţei. Asupra titularului patentei nu se extind cerinţele privind

prezentarea dărilor de seamă financiare şi statistice, ţinerea evidenţei contabile şi financiare,

efectuarea operaţiilor de casă şi decontărilor.

PATENTA DE INTREPRINZATOR Hirjau Cristina

4

Titularul patentei răspunde pentru obligaţiile aferente desfăşurării activităţii de

întreprinzător pe parcursul duratei de prescripţie stabilită de lege, indiferent de durata patentei.

Titularul patentei poate desfăşura activitatea de întreprinzător specificată în patentă pe

întreg teritoriul ţării dacă în patentă nu este indicat altfel.

Obligaţiile Titularului unei patentei sunt:

a) să respecte ordinea stabilită de desfăşurare a activităţii indicate în patentă, normele

sanitare, normele de protecţie contra incendiilor, să îndeplinească alte cerinţe ce se referă la

genul de activitate respectiv, iar pentru desfăşurarea activităţii indicate la compartimentul 1 din

anexă, să aibă documentele primare de provenienţă a mărfii, după caz, factura de expediţie,

chitanţa de percepere a taxei vamale sau actul de achiziţie a mărfurilor;

b) să desfăşoare activitatea numai în locurile permise în aceste scopuri de autoritatea

administraţiei publice locale;

c) să respecte drepturile şi interesele consumatorilor;

d) să afişeze patenta sau copia ei, autentificată de notar, într-un loc vizibil la locurile unde

îşi desfăşoară activitatea de întreprinzător sau să o prezinte la cererea organului de control sau a

consumatorilor.

Titularul patentei nu este în drept:

a) să angajeze lucrători pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător specificate în

patentă;

b) să încheie tranzacţii cu întreprinderea individuală al cărei fondator este el sau careva

dintre membrii familiei sale, cu societatea în nume colectiv ori în comandită, al cărei asociat cu

răspundere deplină este el sau careva dintre membrii familiei sale.

Doi sau cîţiva titulari de patente se pot asocia în scopul desfăşurării în comun a activităţii

de întreprinzător, în baza contractului de activitate în comun.

Fisiere in arhiva (1):

  • Patenta de Intreprinzator.pdf

Alte informatii

UNIVERSITATEA TEHNICA A MOLDOVEI FACULTATEA INGINERIE ECONOMICA SI BUSINESS