Toate referatele din domeniul Drept

 • Dreptul afacerilor

  1. Definiti notiunea de dreptul afacerilor. Dreptul commercial este un drept derivat din dreptul civil; el nu este un drept propriu zis ci un ansamblu de dispozitii de drept pozitiv de ceea mai variata structura si lipsit de omogenitate. Dreptul afacerilor s-a dezvoltat din dreptul comercial, adaptându-se realităţilor economice moderne. Fiind reglementat, în mare parte, prin norme permisive ce protejează un interes particular, privat, al unor subiecte aflate în raporturi de egalitate...

 • Utilizarea mijloacelor masurilor speciale de investigatii in calitate de probe in procesul penal

  Rеspеctul dаtоrаt pеrsоnаlităţii umаnе cоnstituiе о pаrtе intеgrаtоаrе еsеnţiаlă а libеrtăţii umаnе, mоtiv pеntru cаrе s-а impus аdоptаrеа unоr rеglеmеntări аtât lа nivеl intеrnаţiоnаl, cât şi lа nivеl nаţiоnаl, cаrе să crееzе un mеcаnism jurisdicţiоnаl dе prоtеcţiе а pеrsоаnеi fizicе împоtrivа imixtiunilоr dе оricе nаtură. Аstfеl, în dеzbаtеrilе intеrnаţiоnаlе s-а аcоrdаt о аtеnţiе dеоsеbită prоmоvării, cоnsаcrării ...

 • Trasaturile carcteristice si corelatia dintre ordinea publica ordinea de drept si securitatea publica si legalitate

  Sеcuritаtеа stаtului şi а sоciеtăţii, prеcum şi sigurаnţа pеrsоаnеi, cоnstituiе vаlоri sоciаlе fundаmеntаlе, dе еxistеnţа şi nеstinghеritа lоr rеаlizаrе dеpinzând nоrmаlа dеsfăşurаrе а аctivităţii stаtului dе drеpt, în rеаlizаrеа sаrcinilоr şi funcţiilоr cаrе îi rеvin. Rеglеmеntаrеа rigurоаsă а rеlаţiilоr sоciаlе, аşеzаrеа întrеgii viеţi pе bаzеlе trаinicе аlе lеgаlităţii, аlе оrdinii dе drеpt şi аlе disciplinеi, rеpr ...

 • Curtea Constitutionala in Republica Moldova

  . Locul şi rolul Curţii Constituţionale în sistemul organelor puterii de stat Constituţia este legea fundamentală a statului constituită dintr-un ansamblu de norme juridice, învestite cu forţă juridică supremă, adoptate şi modificate conform unor proceduri juridice distincte şi care reglementează principiile organizării societăţii în stat, şi funcţionării puterilor politice. Astfel se consideră că supremaţia constituţiei poate fi asigurată prin următoarele garanţii: - supravegherea...

 • Parasirea locului accidentului rutier

  1. Aspectul practic privind părăsirea locului accidentului rutier 1.1 Sentința Judecătoriei Călărași, nr. 1-310/2015 Astfel, referitor la practica judiciară voi analiza un caz soluționat de către Judecătoria Călărași în care regăsim aplicat art. 264 alin. (4) și art. 266, anume părăsirea locului acccidentului rutier, calificare dată de primă instanță printr-o sentință de judecată a Judecătoriei Călărași care ne interesează. Așadar, Prin sentința Judecătoriei Călărași din 20 ianuarie 2016,...

 • Insolventa persoanelor fizice

  Reglementarea dată prin Legea nr. 151/2015 privind insolvenţa persoanelor fizice a intrat în vigoare la 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial nr. 464/2015. Legea prevede procedura de insolvenţă pe bază de plan de rambursare a datoriilor, procedura judiciară de insolvenţă prin lichidare de active şi o procedură simplificată de insolvenţă. În primul rând este necesar să definim noțiunea de insolvenţă, așa cum o definește și legea în art. 3 punctul 12 ca fiind acea stare a...

 • Institutia presedintelui in Romania si Italia

  România face parte din grupul statelor care, conform atribuţiilor Preşedintelui, a adoptat un regim semi-prezidențial. Regimul semi-prezidențial caută să suplinească o serie de dezavantaje ale sistemului prezidențial, dar şi de imperfecţiuni ale regimului parlamentar. Între un sistem care acordă preşedintelui prerogative foarte largi şi un sistem care nu îi acordă deloc, regimul semi-prezidențial imaginează o cale de mijloc, în care preşedintele ales de întregul popor devine un arbitru între...

 • Drepturile si obligatiile functionarului public

  Învestirea într-o funcție, indiferent de modalitatea ei de realizare, dă naștere unui raport tipic de serviciu sau de funcție care intră sub incidența regimului de drept public, administrativ având un conținut specific ce constă in totalitatea drepturilor si a obligațiilor specifice părților titulare participante la respectiva relație juridică Aceste drepturi și obligații morale și juridice sunt necesare pentru îndeplinirea misiunilor ce incumbă acestor funcții, considerate ca îndatoriri în...

 • Simbolurile Uniunii Europene

  (EXAMEN) Simbolurile Uniunii Europene sunt specificate în proiectul de constituție al UE, în Partea IV, Dispoziții Generale și Finale, articolul 1. Majoritatea acestor simboluri au fost create de Consiliul Europei între anii 1950 - 1960 fiind adoptate de Uniunea Europeană. Drapelul european Drapelul european simbolizează atât Uniunea Europeană, cât și, în sens mai larg, identitatea și unitatea Europei.Drapelul prezintă un cerc format din 12 stele aurii pe fond albastru. Stelele...

 • Impactul ideilor religioase in contextul extinderii Uniunii Europene

  Cultele prezintă, în cadrul procesului de integrare europeană, o importanţă cu totul specială, datorită particularităţilor ce le disting de orice alte structuri statale şi nestatale. Ele constituie, totodată, şi o parte integrantă primordială a culturii europene. Europa pretinde că doreşte să ia în considerare în noua ei alcătuire tradiţiile constituţionale comune, dar şi tradiţiile şi culturile statelor membre, identitatea lor specifică naţională, în baza principiului subsidiarităţii, aşa...

 • Legalitatea incriminarii si a sanctiunilor de drept penal

  In literatura de specialitate, politica penala este definita ca ansamblul de procedee susceptibile sa fie propuse legiuitorului, sau care sunt efectiv folosite de acesta la un moment dat intr-o tara determinata, pentru combaterea criminalitatii. S-a afirmat de asemenea ca politica penala este in egala masura o stiinta si o arta, ce consta in a descoperi si organiza in mod rational cele mai bune solutii posibile pentru diferitele probleme de fond si de forma pe care le ridica fenomenul...

 • Protectia atmosferei

  1. Notiune: Etimologic cuvantul “atmosfera” provine din limba greaaca( athmos=aer si spherein=aer, invelis), iar daca am incerca sa o definim, am putea spune ca aceasta desemneaza invelisul gazos, alcatuit din aer, care inconjoara Pamantul, fara o limita superioara precisa, avand o compoitie si proprietati aproximativ constante pana la circa 3.000 m altitudine. Atmosfera actioneaza ca o patura protectoare, mentinand o temperature propice vietii pe Pamant si ecranand razele daunatoare ale...

 • Contractul individual de munca

  Legea nr.53 din 24 ianuarie 2003, numită uzual Codul muncii, dar și Legea dialogului social nr.62/2011, reglementează totalitatea raporturilor individuale si colective de muncă, modul in care se efectueaza controlul aplicarii reglementarilor din domeniul raporturilor de munca, precum si jurisdictia muncii. Conținutul contractului individual de muncă a fost abordat prin aceste legi dintr-un punct de vedere diferit, clauzele specifice completându-se cu o serie de clauze facultative, asupra...

 • Republica Moldova versus Republica Moldoveneasca Nistreana

  1. Începutul procesului de edificare a statalităţii în Republica Moldova şi „Republica Moldovenească Nistreană” Republica Moldova a apărut pe harta lumii ca un nou stat în urma dezmembrării Uniunii Sovietice în 1991, eveniment ce a făcut posibilă proclamarea independenţei RM, la 27 august aceluiaşi an. Lipsa tradiţiei politice de statalitate, criza de identitate şi divizarea populaţiei în dependenţă de atitudinea faţă de statalitatea şi suveranitatea RM, de necesitatea şi legitimitatea lor,...

 • Infractiuni prevazute in legi speciale I

  Introducere Codul Penal reprezintă singura lege penală din România, adică singura lege care conține numai dispoziții cu caracter penal, reprezentând astfel legea penală generală a sistemului nostru de drept. El cuprinde atât normele generale referitoare la răspunderea penală, cât și descrierea principalelor fapte incriminate și sancționate de lege. Codul Penal nu a cuprins și nu cuprinde nici acum toate dispozițiile cu caracter penal în vigoare pe teritoriul țării noastre. Cuprinderea...

Pagina 1 din 270