Toate referatele din domeniul Drept

 • Administrarea probelor

  Tеma: Rеdactеază un еşеu structurat pе 200 dе rânduri în carе să dеzvolţi subiеctul administrării probеlor 1. Dеfinirеa si clasificarеa probеlor Proba rеprеzintă еlеmеntul dе fapt carе ajuta la stabilirеa еxistеnţеi sau inеxistеnţеi unеi infracţiuni, la idеntificarеa pеrsoanеi carе a săvârşit-o şi la cunoaştеrеa împrеjurărilor utilе pеntru soluţionarеa justă a cauzеi, contribuind astfеl la aflarеa adеvărului în procеsul pеnal. Proba punе în lumină adеvărul rеal cu ...

 • Detasarea lucratorilor in Uniunea Europeana

  1.DETAŞAREA ÎN ACCEPŢIUNEA CODULUI ROMÂN AL MUNCII Potrivit art. 45 din Legea nr. 53/2003 cu modificările şi completările ulterioare, detaşarea este actul prin care se dispune schimbarea temporară a locului de muncă, din dispoziţia angajatorului, la un alt angajator, în scopul executării unor lucrări în interesul acestuia. În mod excepţional, prin detaşare se poate modifica şi felul muncii, dar numai cu consimţământul scris al salariatului. Printre principalele caracteristici ale acestei...

 • Procedura speciala in cauzele cu infractori minori

  Fenomenul delicvenţei juvenile este larg dezbătut antrenând cercetători din diverse domenii: medical, sociologic, psihologic, pedagogic, criminalistic, juridic, s.a. Terminologia folosită diferă funcţie de domeniul de referinţa: copii inadaptaţi(termen medical), copii cu tulburări de comportament, „copii problemă” ( termen psiho-pedagogic), minori delicvenţi (termen juridic) Termenii de mai sus desemnează , intr-un fel sau altul, minori, care au ajuns în conflict cu normele sociale , privite...

 • Combaterea actelor de terorism

  Noţiunea de “terorism” este din punct de vedere etimologic un derivat de la teroare, cuvînt de origine latină. Resorturile psihologice ale acestui proces sunt frica - teama si teroarea. Incă din antichitate frica si teroarea au reprezentat instrumentele convingătoare ale violenţei. Violenţa este calea cea mai des folosită pentru realizarea unui scop politic. Terorismul reprezintă ansamblul de actiuni şi/sau amenintari care prezinta pericol public şi afecteaza securitatea naţională, având...

 • Suspendarea din profesiile liberale

  INTRODUCERE Profesiile liberale nu au încă o definiție juridică pozitivă la nivel comunitar. Profesionistul liberal poate fi definit ca fiind acea „persoană a cărei datorie este de a presta în favoarea clienților săi, care l-au ales liber, servicii juridice, economice, în mod independent, și care, în cadrul deontologiei profesiei lui, le garantează respectarea secretului profesional. Profesioniștii liberali au o competență recunoscută, dar au, în același timp și obligația de a răspunde...

 • Probatiunea, factor esential in reeducarea persoanei condamnate la pedepse privative si neprivative de libertate

  Am ales această temă deoarece în societatea de astăzi delincvența a devenit un fenomen de actualitate, foarte important prin prisma mijloacelor, tehnicilor şi instrumentelor folosite în prevenirea, gestionarea, controlul şi corectarii acesteia. Din punct de vedere personal consider ca societatea românească mai are multe etape de parcurs până la înţelegerea adecvată a conceptului de ʺdemocrațieʺ. Fenomenul de devianță penală adolescentină, cunoscut sub denumirea de delincvență juvenilă, din...

 • Curtea Europeana a Drepturilor Omului - organizare si procedura

  Introducere Curtea Europeană a Drepturilor Omului numită informal "Curtea de la Strasbourg", a fost creată in vederea sistematizarii procedurii plângerilor în materia drepturilor omului provenite din statele membre ale Consiliului Europei. Misiunea Curții este să vegheze la respectarea prevederilor Convenției Europene a Drepturilor Omului și a Protocoalelor suplimentare de către statele semnatare. Activitatea Curtii Europene a Drepturilor Omului se desfasoara datorita adoptarii...

 • Uniunea vamala a Uniunii Europene

  Capitolul I. Uniunea Vamală a Uniunii Europene şi Politicile Vamale I.1. Introducere Într-o perioadă în care umanitatea, în majoritatea ei, se străduieşte să lase în urmă conflictele militare şi politice competiţia s-a transferat în domeniul economic şi în cel comercial. Toate aceste transformări au condus, printre altele, la regruparea puterii economice pe principii, printre altele, geografice. Născută din dorinţa de a concentra puterea economică şi dezvoltată mai apoi, după cum opinează...

 • Desfacerea casatoriei

  1.Noțiunea de familie, căsătorie și divorț Deoarece nu putem vorbi despre fenomenul de divorț fără să recunoaștem necesitatea menționării noțiunii de căsătorie și implicit, împreună cu aceasta, și a noțiunii de familie, vom face o scurtă introducere, luând ca fundament aceste două noțiuni. a)În sensul sociologic, familia - ca formă specifică de comunitate umană - desemnează grupul de persoane unite prin căsătorie, filiație sau rudenie, care se caracterizează prin comunitate pe viață,...

 • Caracterisiticile de baza si diferentele dintre SRL si SA

  1.Definiția și caracteristicile de bază ale Societății cu răspundere limitată Conform articolului 2 din Legea NR. 135 din 14.06.2007 privind societățile cu răspundere limitată, societatea cu răspundere limitată este societatea comercială cu personalitate juridică al cărei capital social este divizat în părţi sociale conform actului de constituire şi ale cărei obligaţii sînt garantate cu patrimoniul societăţii. Societatea îşi exercită, de la data constituirii, drepturile şi obligaţiile sale...

 • Contractul individual de munca

  I. Noţiunea şi specificul contractului individual de muncă I. 1. Definiţia contractului individual de muncă Contractul individual de muncă este reglementat de art.10 din Codul muncii ca fiind contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze muncă pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei renumeraţii denumite salariu. Din această definiţie rezultă elementele acestui contract şi anume :prestarea muncii,...

 • Istoria dreptului romanesc

  Căsătoria a apărut cu mult timp înaintea creştinismului, jucând un rol important, atât din punct de vedere social, cât şi economic. Ea dăinuie până în timpul zilelelor noastre, fiind unul din evenimentele de seamă din viaţa oamenilor. Căsătoria, ca definiţie, reprezintă uniunea legală, liber consimţită între un bărbat şi o femeie pentru întemeierea unei familii. Modestinus, jurist roman, spunea că o căsătorie este “unirea dintre un bărbat şi o femeie într-o legătură pen tru întreaga viaţă,...

 • Finantarea cultelor religioase in Romania si U.E

  În lumea contemporană, relaţia stat-biserică îmbracă forme diferite, în funcţie de tradiţiile specifice fiecărei ţări. Constituţia Statelor Unite ale Americii conţine prevederi explicite care interzic Congresului elaborarea de legi menite fie a oficializa o religie, fie a declara prohibită practicarea liberă a unei religii. Uniunea Europeană recunoaşte prevalenţa dreptului intern în chestiunea privitoare la interacţiunea statelor membre cu entităţile religioase, atâta timp cât se respect...

 • Cooperarea judiciara in materie civila - executarea unei hotarari

  INTRODUCERE Privind în urmă, în ultimii ani observăm o evoluție importantă în domeniul dreptului european. Dreptul internațional privat sau „cooperarea judiciară în materie civilă” a devenit un domeniu separat și independent al dreptului european. Tratatul de la Amsterdam a conferit Uniunii Europene competența de a legifera în domeniul dreptului privat internațional, astfel că a fost adoptat un număr important de acte legislative europene în materie. La fel precum în alte domenii ale...

 • Continutul dreptului de autor

  1.Noțiuni indroductive Prin conținutul dreptului de autor se înțelege totalitatea drepturilor subiective și a obligațiilor corelative acestor drepturi. Specificul conțonutului dreptului de autor constă în aceea ca orice raport juridic de drept de autor, în momentul în care a luat naștere, conține în același timp și drepturi morale de autor și drepturi patrimoniale. Conținutul dreptului de autor și drepturile conexe îl constituie totalitatea drepturilor și obligațiilor pe care le are...

Pagina 1 din 274