Toate referatele din domeniul Drept

 • Cooperarea pe plan international in domeniul protectiei mediului

  Protejarea mediului este esențială pentru calitatea vieții generațiilor prezente și viitoare. Provocarea actuală este reprezentată de combinarea protecției mediului cu creșterea economică continuă într-o manieră care să fie sustenabilă. Gestionarea si administrarea problemelor de mediu la nivel mondial au presupus o guvernare globală ecologică cu scopuri specifice si modalități particulare de realizat. În sens larg, acest rol este asumat la nivel global de structurile Organizația Națiunilor...

 • Colocviu Practica de Specialitate - Procuror

  ”În orice societate, autoritatea judecătorească, judecătorii și procurorii au competențe pe care nicio altă autoritate constituțională sau publică nu le are. În orice societate vor exista conflicte, care trebuie rezolvate într-o manieră echilibrată și rezonabilă. Acest obiectiv poate fi realizat de profesioniști care prezintă încredere publică, de judecători și procurori, care au puterea și responsabilitatea de a rezolva aceste conflicte. Acest lucru funcționează numai atunci când aceste...

 • Minoritatea faptuitorului - Cauza de neimputabilitate

  I. Considerații generale privind răspunderea penală a minorilor Pe parcursul existenței sale, persoana fizică nu urmează o traiectorie caracterizată prin predictibilitate, ci urmează o linie de dezvoltare inițial ascendentă, ulterior descendentă și parcurge etape distincte cu particularități biopshihofizice proprii. Copilăria, adolescența, maturitatea și bătrânețea sunt etape ale vieții care se caracterizează prin evidente transformări fizice și psihice ale personalității fiecărui om....

 • Administrarea probelor

  În vederea constatării existenței faptelor, a împrejurărilor de fapt, cât și a vinovăției făptuitorului, organele judiciare desfășoară o activitate complexă de identificare și strângere a probelor prin intermediul mijloacelor de probă. Articolul 63 alin. (1) definește proba ca fiind orice element de fapt care servește la constatarea existenței sau inexistenței unei infracțiuni, la identificarea persoanei care a săvârșit-o și la cunoașterea împrejurărilor necesare pentru justa soluționare a...

 • Modelul european de control al constitutionalitatii legilor

  1. Bianca Selejan-Guțan, Drept constituțional și instituții politice, vol. I, editura Hamangiu 2015 2. Tudor Drăganu, Drept constituțional și instituții politice. 3. Tratat elementar, vol. I., Editura Lumina Lex, București, 1998; 4. Ioan Muraru, Curtea Constituțională a României,Editura Albatros, București, 1997. 5. Deleanu Ion - Drept constituțional și instituții politice, vol. I-II,

 • Delimitarea aplicarii dreptului pe coordonatele timp spatiu si persoane

  1. Conceptul de normă juridică Norma juridică sau regula de drept reprezintă o prescripție juridică adresată conduitei umane. Este celula de bază a dreptului cu ajutorul căreia se stabilește modelul de comportament și conține pretențiile și exigențele societății față de conduita membrilor săi în cadrul relațiilor sociale. Cuvântul „norma” este echivalent cu acela de regulă întrucât majoritatea normelor conțin reguli de comportament, precum și unele sancțiuni pentru cei care contravin acestor...

 • Izvoarele formale ale dreptului roman

  Izvoarele de drept sunt întelese în trei sensuri, mai exact în sens general, material și formal. La modul general, când vorbim despre izvoare de drept ne referim de fapt la izvoare documentare ale dreptului. O alta formă pe care o poate îmbrăca un izvor de drept este cea materială, ea reprezentând factorii externi și interni dintr-o societate care duc la crearea dreptului, cauza impunerii unei conduite generale. Totuși, sensul cel mai important pentru știința juridică se regăsește în sensul...

 • Drepturi fundamentale

  Pentru definirea drepturilor fundamentale cetățenești este necesar de ținut cont că acestea sunt drepturi subiective, esențiale pentru cetățeni, și datorită importanței lor sunt înscrise în acte deosebite, cum ar fi în Constituții. Drepturile fundamentale sunt acele drepturi subiective ale cetățenilor, esențiale pentru viață, libertatea și demnitatea acestora, indispensabile pentru libera dezvoltarea a personalității umane, drepturi stabilite prin Constituție și garantate prin Constituție și...

 • Dreptul consumatorului

  Introducere: Dreptul consumatorului s-a afirmat prima dată în Statele Unite odata cu Amiscarea lui Ralph Nader împotriva producătorilor de mașini. Acesta a apărut cu scopul de a proteja consumatorul in legătura sa cu producătorii. La început în România masurile legislative erau nesigure și abia după ce a fost pusă problema aderării României în Uninunea Europeana au apărut reglementări importante in materie datorită echilibrării legislației românești cu dreptul comunitar. 1. Definiția...

 • Dreptul Familiei - Adoptia

  Introducere Adopția este actul juridic prin care un copil provenit din familii cu situații precare sub aspect material sau moral ori din părinți necunoscuți este preluat de o altă familie, nouă. Adopția este o masura specială de protecție a copilului, prin care se creează o legătură de filiație între adoptator si adoptat. Există criterii și cerințe care trebuie îndeplinite pentru a se putea realiza adopția, conform legislației în vigoare. Astfel, pentru îndeplinirea scopului moral al...

 • Analiza comparata a procedurii extradarii pasive in raport cu procedura executarii in Romania a unui mandat european de arestare

  În condițiile în care criminalitatea internațională a căpătat, odată cu deschiderea frontierelor, o amploare din ce în ce mai mare, cooperarea și implicit asistența judiciară internațională în materie penală, constituie mijloace eficiente de a răspunde acestui fenomen îngrijorător. România a fost și continuă să fie, atât în planul preocupărilor de ordin legislativ, cât și în cel al preocupărilor de ordin doctrinar, în avangarda luptei împotriva criminalității internaționale, în ceea ce...

 • Status civitatis (Cetatenia)

  Secțiunea I. Poziția juridică a cetățenilor romani A doua mare diviziune a persoanelor, în funcție de cetățenie( status civitatis), împarte oamenii în cetățeni( cives romani) și necetățeni( latini și preregrini). Cetățenii romani erau singurii care beneficiau plenar de drepturile publice și private ( jus civile) ale cetății, mai cu seamă în epoca străveche și în cea veche a dreptului roman. Încetul cu încetul, însă, privilegiile juridice ce le erau conferite de calitatea de cetățeni au fost...

 • Notiunile fundamentale si istoricul dreptului succesoral roman

  1.Noțiunile fundamentale ale dreptului succesoral Prin succesiune sau moștenire se înțelege transmiterea patrimoniului unei persoane decedate la una sau mai multe persoane în viață. Persoana decedată, al cărei patrimoniu se transmite, se numește de cujus, o prescurtare a expresiei de cujus succesione agitur( aceea despre a cărei moștenire este vorba). Succesiunea poate fi testamentară, când defunctul, printr-un act de ultimă voință, arată cum să se împartă averea pe care o posedă sau...

 • Abuzul in serviciu

  Capitolul I Aspecte generale și comune ale infracțiunilor de serviciu sau în legătură cu serviciul Autorii Codului Penal au cuprins în Titlul VI al părții speciale, infracțiunile care aduc atingere unor activitați de interes public sau altor infracțiuni reglementate de lege. Caracteristic infracțiunilor incluse în conținutul acestui titlu este faptul că prin săvârșirea lor se vatămă relații sociale de aceeași natură, adică relații care se constituie și se dezvoltă în jurul unor valori...

 • Retinerea - masura preventiva privativa de libertate

  Măsurile procesuale sunt mijloace de privațiune ori de constrângere pe care legea le pune la dispoziția organelor judiciare și prin care se asigură normala desfășurare a procesului penal. Cu alte cuvinte, ori de câte ori starea de libertate a învinuitului sau inculpatului ar îngreuna sau produce eventuale deficiențe cercetării penale ori procesului penal, organele judiciare au posibilitatea de a limita această libertate astfel încât activitatea acestora prevăzută de lege privind stabilirea...

Pagina 1 din 301