Analiza juridică a autonomiei locale din Republica Moldova

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 34 în total
Cuvinte : 13595
Mărime: 1018.82KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

1. Evoluția cadrului legal ce reglementează autonomia locală în Republica Moldova.2

2. Definiția autonomiei locale din Republica Moldova, reieșind din cadrul legal actual.11

3. Principiile descentralizării administrative.14

4. Domeniile proprii de activitate ale autorităţilor publice locale.16

5. Organizarea administrativ teritorială a Republicii Moldiova.20

6. Realizarea neuniforma a principiilor autonomiei locale în Republica Moldova.22

7. Consultarea cetățenilor în problemele locale de interes deosebit.27

8. Protectia legală a autonomiei locale.29

9. Concluzii.30

Bibliografie.

Extras din document

Scopul lucrării:

- analiza juridică a autonomiei locale din Republica Moldova.

Obiective:

- Idendtificarea cadrului legal ce reglementează autonomia locală.

- Definirea autonomiei locale reieşind din cadrul legal.

- Evidenţierea principiilor descentralizării administrative, consacrate de legiuitor.

- Domeniile proprii de activitate ale autorităţilor publice locale

1. Evoluţia cadrului legal ce reglementează autonomia locală în Republica Moldova.

Putem identifica cel puţin 4 etape distincte care au definit agenda de interes legislativ faţă de domeniul administrării publice locale: (1) 1991- 1994; (2) 1994-1998; (3) 1998-2003; (4) 2003 – până în prezent. Încercările de a reforma administraţia publică locală nu a reprezentat o prioritate, pentru că metodele centraliste au prevalat în gestionarea sistemului bugetar, în privatizarea şi furnizarea de servicii publice, iar schimbările aşteptate au fost mult prea lente şi fragmentate.

În Republica Moldova, reforma administraţiei publice locale a fost iniţiată în 1991 prin Legea cu privire la bazele autoadministrării localenr. 635-XII, adoptată de Parlament la 10 iulie 1991 . Această lege, concepută în baza principiilor fundamentale ale administraţiei publice locale, a iniţiat implementarea unui nou sistem de administraţie publică locală în două niveluri: la primul nivel – comune, oraşe; la al doilea nivel – judeţe, care veneau să schimbe delimitarea teritorial-administrativă din perioada sovietică.

În această perioadă, Republica Moldova era divizată din punct de vedere admnistrativ în: sate, oraşe, orăşele, raioane şi prevederile acestei legi nu puteau fi implementate. Se cerea urgent adoptarea de Parlamentul Republicii Moldova a legii privind organizarea administrativ-teritorială. Prin Hotărârea nr. 636-XII din 10 iulie 1991 „Privind aplicarea Legii Republicii Moldova cu privire la bazele autoadministrării locale”, Parlamentul stabileşte o perioadă de tranziţie spre noul sistem de administrare. Această hotărâre prevedea în prima etapă desfiinţarea raioanelor existente ca unităţi administrativ-teritoriale şi introducerea unui sistem tranzitoriu de administrare locală pe baza unui regulament adoptat de Guvernul Republicii Moldova. Guvernul R. Moldova, prin Hotărârea nr. 357 din 22 iulie 1991, adoptă „Regulamentul provizoriu privind funcţionarea organelor autoadministrării locale în Republica Moldova în perioada de tranziţie” (până la definitivarea noii împărţiri teritorial-administrative). Astfel, activitatea autorităţilor publice era reglementată de vechile instrucţiuni şi regulamente din perioada sovietică.

Chiar dacă aceste legi pornesc de la unele principii democratice, scopul principal preconizat la început: transferul competenţelor de la centru la periferie – autorităţilor celor mai aproape de cetăţean, n-a fost realizat pe deplin. „Legea privind organizarea administrativ-teritorială” nu vine să realizeze prevederile „Legii cu privire la bazele autoadministrării locale” şi a hotărîrii Parlamentului nr.636-XII din 10 iulie 1991 „privind aplicarea legii Republicii Moldova cu privire la bazele autoadministrării locale”.

Pornind din 1991, anul în care s-a adoptat Legea Republicii Moldova nr. 635-XII din 10 iulie 1991 cu privire la bazele autoadministrării locale şi până în prezent nu s-a găsit o soluţie eficientă privind organizarea administrativă a teritoriului. În toată această perioadă au fost depuse numeroase eforturi de reformare a sistemului administraţiei publice locale, însă aceste eforturi au fost diminuate de lipsa unei viziuni strategice clare asupra obiectivelor pe termen lung, instabilitatea politică şi administrativă a administraţiei centrale şi situaţiei economice precare a comunităţilor teritoriale.

Lipsa unui mecanism efectiv de descentralizare administrativă şi financiară, abordarea formalistă a unor principii constituţionale, şi politicile de centralizare care au prevalat ori de câte ori Parlamentul Republicii Moldova a iniţiat reforme în domeniul administraţiei publice locale.

Prima etapă de reformare a administraţiei publice locale finalizează cu adoptarea Constituţiei Republicii Moldova la 29 iulie 1994.

A.Sîmboteanu evidenţiază un set de tendinţe ale reformei administraţiei publice locale în etapa preconstituţională: - democratizarea sistemului politic creează condiţii favorabile pentru iniţierea şi desfăşurarea reformei; - conştientizarea de către opinia publică a necesităţilor de reformare a administraţiei publice locale, inclusiv a organizării administrativ-teritoriale, pe de o parte, şi manifestarea unei rezistenţe dure din partea oponenţilor reformei, pe de altă parte; - păstrarea în temei a raporturilor tradiţionale, moştenite din trecut, între administraţia publică centralăşi administraţia publică locală .

În 1994 se adoptă Legea privind administraţia publică localănr. 310-XIII din 07.12.1994 şi Legea cu privire la alegerile locale nr. 308-XIII din 07.12.1994. Aceste acte legislative sunt o încercare de a instituţionaliza o administraţie publică locală în conformitate cu necesităţile statului democratic. Însă calitatea acestora lasă de dorit, iar amploarea reformei este una mică şi rezervată. Totuşi, e de menţionat că aceste legi încearcă să stabilească: independenţă în adoptarea deciziilor; participarea cetăţenilor la procesul decizional, autonomie în stabilirea relaţiilor între unităţile administrativ-teritoriale; rezolvarea sub propria responsabilitate, în limitele competenţelor stabilite prin lege a problemelor de interes local; alegerea prin vot direct pe baza pluralismului politic a autorităţilor publice locale; asigurarea autogestiunii financiare şi economice.

Legea prevede că autorităţile reprezentative ale administraţiei publice locale constituie un sistem din două niveluri: primul – consiliile săteşti, comunale, orăşăneşti, al doilea – consiliile raionale şi municipale. De asemenea, în unitatea administrativ-teritorială de ambele niveluri erau constituite şi autorităţi executive, în sate, comune, oraşe, municipii autorităţile reprezentative erau primăriile formate din primar, viceprimar, secretar şi alţi membri consilieri. Primăriile ca autorităţi executive, lunar se convocau în şedinţă, punând în discuţie probleme ce reeşeau din deciziile consiliului adoptând pe marginea lor decizii. Deciziile adoptate de primărie puneau în aplicare deciziile consiliului. La nivel de raion, organul executiv era comitetul executiv raional (CER). Comitetul executiv raional ca şi primăria se convoca lunar în şedinţă şi adoptă decizii.

Bibliografie

1. Sîmboteanu A. Reformat administrației publice în Republica Moldova. – Chișinău, Museum, 2001

2. Popa V. Cadrul legal al administraţieipublice locale înRepublicaMoldova.În: Carteaalbă. Situaţiaautonomiei locale înRepublicaMoldova.Chişinău: Cartier, 2000.

3. Chiriac L., Munteanu I., Popa V. et al. Local Government in Moldova. In: Kandeva E. (ed.) Stabilization of Local Governments. Budapest: OSI/LGI, 2001, p. 294.

4. Cernicova M. Reform of public administration at the local level in Romania: openingthesystemtowardsthecitizens. In: Reforming local public administration. Effortsandperspectives în South-East European Countries. Zagreb: Friedrich Ebert Stiftung, 2004.

5. Davey K. Hungary: Intothe Second ReformCyckle. In: Gibson J.; Hanson P. (eds.) Transformationfrom Below. Local Power andthe Political Economy of Post-CommunistTransitions. Cheltenham: Edward Elgar, 1996

6. Cornea S. Definirea legală a autonomiei locale. // Administrarea publică, 2005, nr.4.

7. Furdui V. Probleme şi conflicte juridice actuale din domeniul APL. Chişinău, 2004.

8. Manda C. şi Manda C. C. Ştiinţa administraţiei, curs universitar. Ediţia a 3-a, revăzută şi adăugită. Bucureşti: Editura Universul Juridic, 2008.

9. Orlov M., Belecciu Ş. Drept administrativ. Chişinău: Editura Epigraf, 2006.

10. Popa V., Furdui V. Raport general privind situaţia autonomiei locale în Republica Moldova. Chişinău: Editura I.D.I.S. „Viitorul”, 2004.

11. Preda M. Drept adminstrativ, partea specială. Bucureşti: Editura Lumina Lex, 2007.

12. Swianiewicz P. (ed.) Consolidation or Fragmentation? The Size of Local Governments in Central andEastern Europe. Budapest: OSI/LGI, 2002.

13. Pușcaș V. Drepturile și libertățile fundamentale prin prisma atribuțiilor Curții Constituționale. // Administrarea Publică, 2004, nr.1-2.

14. Sergiu CORNEA Republica Moldova, Universitatea de Stat ,,B.P.Hasdeu” din Cahul, Facultatea de Drept úi Administrație Publică, Catedra Administrație Publică Doctor în Științe politice, conferețiar, Valentina CORNEA Republica Moldova, Universitatea de Stat ,,B.P.Hasdeu” din Cahul, Facultatea de Drept și Administrație Publică, Catedra Administrație Publică, Doctor în sociologie, conferențiar.

15. Moșneaga V., Tanasă R. Referendumul local în Republica Moldova. // MOLDOSCOPIE (Probleme de analiza politica). Partea XLIII. – Chiúinău: CEP USM, 2008.

16. Studiu privind modele de implicare a cetățenilor și a societății civile în activitatea de elaborare și adoptare a deciziilor. – Chișinău, 2005.

17. Cadrul legal al administraţiei publice locale în Republica Moldova, Cartea albă. Situaţia autonomiei locale în Republica Moldova. Chişinău: Editura Cartier, 2000.

18. Carta europenă privind exerciţiul autonom al puterii locale, adoptate la Strasbourg în anul 1985

19. Declaraţia universală cu privire la autonomia locală, adoptată la cel de-al 27-lea Congres Mondial al Uniunii Internaţionale a Autorităţilor Locale , Rio de Janeiro, 1985.

20. Constituția Republicii Moldova

21. Legea cu privire la bazele autoadministrării locale nr. 635-XII din 10.07.1991

22. Legea Republicii Moldova privind descentralizarea administrativă, nr. 435-XVI din 28.12.2006, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 29-31/91 din 02.03.2007.

23. Legea Republicii Moldova privind administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28.12.2006, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 32-35/116 din 09.03.2007.

24. Legea Republicii Moldova privind dezvoltarea regională în Republica Moldova, nr. 438-XVI din 28.12.2006, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 21-24/68 din 16.02.2007..

25. Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006

26. Legii privind administraţia publică locală nr. 186-XIV din 06.11.1998

27. Legea nr.781-XV din 28 decembrie 2001 pentrumodificareaşicompletareaLegii nr.186-XIV din 6 noiembrie 1998 privindadministraţiapublicălocală.

28. Legea privind administrația publică locală nr.123-XV, din 18 martie 2003. // Monitorul Oficial, nr.49 (1142) din 19 martie 2003

29. Legea privind administraţia publică locală nr. 310-XIII din 07.12.1994

30. Legea cu privire la alegerile locale nr. 308-XIII din 07.12.1994.

...

Preview document

Analiza juridică a autonomiei locale din Republica Moldova - Pagina 1
Analiza juridică a autonomiei locale din Republica Moldova - Pagina 2
Analiza juridică a autonomiei locale din Republica Moldova - Pagina 3
Analiza juridică a autonomiei locale din Republica Moldova - Pagina 4
Analiza juridică a autonomiei locale din Republica Moldova - Pagina 5
Analiza juridică a autonomiei locale din Republica Moldova - Pagina 6
Analiza juridică a autonomiei locale din Republica Moldova - Pagina 7
Analiza juridică a autonomiei locale din Republica Moldova - Pagina 8
Analiza juridică a autonomiei locale din Republica Moldova - Pagina 9
Analiza juridică a autonomiei locale din Republica Moldova - Pagina 10
Analiza juridică a autonomiei locale din Republica Moldova - Pagina 11
Analiza juridică a autonomiei locale din Republica Moldova - Pagina 12
Analiza juridică a autonomiei locale din Republica Moldova - Pagina 13
Analiza juridică a autonomiei locale din Republica Moldova - Pagina 14
Analiza juridică a autonomiei locale din Republica Moldova - Pagina 15
Analiza juridică a autonomiei locale din Republica Moldova - Pagina 16
Analiza juridică a autonomiei locale din Republica Moldova - Pagina 17
Analiza juridică a autonomiei locale din Republica Moldova - Pagina 18
Analiza juridică a autonomiei locale din Republica Moldova - Pagina 19
Analiza juridică a autonomiei locale din Republica Moldova - Pagina 20
Analiza juridică a autonomiei locale din Republica Moldova - Pagina 21
Analiza juridică a autonomiei locale din Republica Moldova - Pagina 22
Analiza juridică a autonomiei locale din Republica Moldova - Pagina 23
Analiza juridică a autonomiei locale din Republica Moldova - Pagina 24
Analiza juridică a autonomiei locale din Republica Moldova - Pagina 25
Analiza juridică a autonomiei locale din Republica Moldova - Pagina 26
Analiza juridică a autonomiei locale din Republica Moldova - Pagina 27
Analiza juridică a autonomiei locale din Republica Moldova - Pagina 28
Analiza juridică a autonomiei locale din Republica Moldova - Pagina 29
Analiza juridică a autonomiei locale din Republica Moldova - Pagina 30
Analiza juridică a autonomiei locale din Republica Moldova - Pagina 31
Analiza juridică a autonomiei locale din Republica Moldova - Pagina 32
Analiza juridică a autonomiei locale din Republica Moldova - Pagina 33
Analiza juridică a autonomiei locale din Republica Moldova - Pagina 34

Conținut arhivă zip

  • Analiza juridica a autonomiei locale din Republica Moldova.docx

Alții au mai descărcat și

Primarul

INTRODUCERE Administraţia publică locală este elementul principal în rezolvarea problemelor de interes local, jucînd un rol – cheie în dezvoltarea...

Autoritatea executivă a administrației publice locale

INTRODUCERE Deşi în decursul ultimilor ani în Republica Moldova au fost întreprinse mai multe măsuri pentru a îndeplini cerinţele Consiliului...

Constituirea și evoluția sistemului actual al administratiei publice locale

INTRODUCERE Actualitatea si importanta problemei abordate. Este bine cunoscuta expresia napoleoneana precum ca, a guverna se poate de departe, iar...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Politologie - răspunsuri examen, drept anul I

1. Definiţia ştiinţei politice Ştiinţa poate fi definită ca un ansamblu sistematizat de cunoştinţe şi modele de cercetare, de metode prin care se...

Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Drept Administrativ

Publicum ius est quod ad statum rei Romae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem" Ulpian 1. NOŢIUNI FUNDAMENTALE Dreptul...

Te-ar putea interesa și

Autonomia Locală și Integrarea Europeană

INTRODUCERE România îşi caută la început de mileniu, o nouă poziţie în cadrul sistemului internaţional. Ieşirea dintr-un regim de dictatură şi...

Raport privind Practica de Producție și Licență în Cadrul Direcției Generale Finanțe Ialoveni

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Importanţa şi necesitatea studierii procesului de consolidare a finanţelor publice locale în sistemul...

Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare

INTRODUCERE Prezenta lucrare abordează o problemă foarte importantă pentru organizarea serviciilor publice de către administraţia publică locală –...

Societatea comercială și impunerea

Introducere Importanța și actualitatea temei cercetate. Fiscalitatea s-a dovedit a fi unul dintre cele mai dinamice fenomene în economia de piață....

Primarul

INTRODUCERE Administraţia publică locală este elementul principal în rezolvarea problemelor de interes local, jucînd un rol – cheie în dezvoltarea...

Descentralizarea Administrativă

Capitolul I. Concepte teoretice privind descentralizarea administrativa §1 Centralizarea si descentralizarea în administratia publica  notiuni...

Constituirea și evoluția sistemului actual al administratiei publice locale

INTRODUCERE Actualitatea si importanta problemei abordate. Este bine cunoscuta expresia napoleoneana precum ca, a guverna se poate de departe, iar...

Rolul autorităților administrației publice locale

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Domeniile cercetate sunt susţinute pe principiul de egalitate în faţa legii, pe dreptate socială şi...

Ai nevoie de altceva?