Apelul

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 3035
Mărime: 22.91KB (arhivat)
Publicat de: Daniel Onofrei
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ioan Poiana
UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA” SIBIU CENTRUL TERITORIAL BACĂU FACULTATEA DE DREPT “SIMION BĂRNUȚIU” INVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ

Extras din referat

Potrivit Noului Cod de procedură penală, procesul penal va avea patru faze: urmărirea penală (care se desfăşoară cu privire la faptă imediat după sesizare, şi apoi cu privire la persoană), camera preliminară, judecata (în primă instanţă şi, eventual, în calea de atac a apelului) şi executarea hotărârii judecătoreşti definitive.

În scopul asigurării celerității procesului penal și a reducerii duratei de soluționare a cauzei penale, în condițiile în care au fost sporite garanțiile în faza de urmărire penală și la judecata în primă instanță, în materia căilor de atac, se prevede calea ordinară de atac, a apelului, integral devolutivă. Astfel Noul Cod menține doar o cale extraordinară de atac, dând eficiență principiului primului grad de jurisdicție.

Instanța de apel poate readministra probele administrate în prima instanță și poate administra probe noi, fiind obligată ca in afară de temeiurile invocate și cererile formulate de apelant, să examineze cauza și să verifice hotărârea primei instanțe sub toate aspectele de fapt și de drept.

Noul Cod renunță la instituția apelului peste termen, având în vedere reglementarea detaliată a posibilității redeschiderii procesului penal în cazul judecății în lipsă a inculpatului.

Reglementarea legală o găsim în cuprinsul art. 408 până la art. 425 din Noul Cod de Procedură Penală.

Hotărârile supuse apelului sunt:

- Sentinţele, dacă legea nu prevede altfel.

- Încheierile pot fi atacate cu apel numai odată cu sentinţa, cu excepţia cazurilor când, potrivit legii, pot fi atacate separat cu apel.

- Apelul declarat împotriva sentinţei se socoteşte făcut şi împotriva încheierilor.

Persoanele care pot face apel(art. 409)

Pot face apel:

a) procurorul, referitor la latura penală şi latura civilă;

b) inculpatul, în ceea ce priveşte latura penală şi latura civilă;

c) partea civilă şi partea responsabilă civilmente, în ceea ce priveşte latura civilă, iar referitor la latura penală, în măsura în care soluţia din această latură a influenţat soluţia în latura civilă;

d) persoana vătămată, în ceea ce priveşte latura penală;

e) martorul, expertul, interpretul şi avocatul, în ceea ce priveşte cheltuielile judiciare, indemnizaţiile cuvenite acestora şi amenzile judiciare aplicate;

f) orice persoană fizică ori juridică ale cărei drepturi legitime au fost vătămate nemijlocit printr-o măsură sau printr-un act al instanţei, în ceea ce priveşte dispoziţiile care au provocat asemenea vătămare.

Pentru persoanele prevăzute la lit. b)–f), apelul poate fi declarat şi de către reprezentantul legal ori de către avocat, iar pentru inculpat, şi de către soţul acestuia.

Termenul de declarare a apelului

- Pentru procuror, persoana vătămată şi părţi, termenul de apel este de 10 zile, dacă legea nu dispune altfel, şi curge de la comunicarea copiei minutei.

- În cazul prevăzut la art. 409 alin. (1) lit. e), apelul poate fi exercitat de îndată după pronunţarea încheierii prin care s-a dispus asupra cheltuielilor judiciare, indemnizaţiilor şi amenzilor judiciare şi cel mai târziu în 10 zile de la pronunţarea sentinţei prin care s-a soluţionat cauza.

- Pentru persoanele prevăzute la art. 409 alin. (1) lit. f), termenul de apel este de 10 zile şi curge de la data la care acestea au aflat despre actul sau măsura care a provocat vătămarea.

Repunerea în termen

- Apelul declarat după expirarea termenului prevăzut de lege este considerat ca fiind făcut în termen dacă instanţa de apel constată că întârzierea a fost determinată de o cauză temeinică de împiedicare, iar cererea de apel a fost făcută în cel mult 10 zile de la încetarea acesteia.

- Hotărârea este definitivă până la momentul în care instanţa de apel admite cererea de repunere în termen.

- Până la soluţionarea repunerii în termen, instanţa de apel poate suspenda executarea hotărârii atacate.

Aceste dispoziții nu se aplică în situaţia redeschiderii procesului penal cerute de persoana condamnată în lipsă.

Forma şi conţinutul apelului(art. 412)

(1) Apelul se declară prin cerere scrisă, care trebuie să conţină următoarele:

a) numărul dosarului, data şi numărul sentinţei sau încheierii atacate;

b) denumirea instanţei care a pronunţat hotărârea atacată;

c) semnătura persoanei care declară apelul.

(2) Pentru persoana care nu poate să semneze, cererea va fi atestată de un grefier de la instanţa a cărei hotărâre se atacă sau de avocat.

(3) Cererea poate fi atestată şi de primarul sau secretarul consiliului local ori de funcţionarul desemnat de acesta din localitatea unde domiciliază apelantul.

Preview document

Apelul - Pagina 1
Apelul - Pagina 2
Apelul - Pagina 3
Apelul - Pagina 4
Apelul - Pagina 5
Apelul - Pagina 6
Apelul - Pagina 7
Apelul - Pagina 8
Apelul - Pagina 9

Conținut arhivă zip

Alții au mai descărcat și

Apelul în noul cod de procedură civilă

Lucrarea de faţă îşi propune un studiu aprofundat asupra uneia dintre cele mai importante instituţii de drept procesual civil şi anume apelul. În...

Procedura în Cauzele Privind Minorii

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 69 INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Procedura în cauzele privind minorii în faza de urmărire penală are...

Legitima Apărare

CAPITOLUL I Aspecte generale privind răspunderea penală 1.1. Concepţii asupra fundamentului răspunderii penale Răspunderea penală este...

Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia

INTRODUCERE. Orice persoană căreia i s-a lezat un drept oarecare poate pretinde repararea acestuia prin adresarea în instanţa de judecată, ce este...

Dreptul persoanei la respectarea vieții private în jurisprudența CEDO

I. Consideratii generale Art. 8 parag. 1 din Conventia europeana se refera la dreptul oricarei persoane la respectarea vietii sale private si de...

Dreptul la un proces echitabil în reglementările europene și jurisprudența CEDO

Despre drepturie omului si aparitia CEDO. Drepturile omului, democraţia şi statul de drept sunt valori esenţiale ale Uniunii Europene. Introduse...

Acordul de recunoaștere a vinovăției procedură

INTRODUCERE În ceea ce privește acordul de recunoaștere al vinovăției, în prezenta lucrare vor fi analizați pașii procedurali ce trebuie parcurși...

Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului - dreptul de viață

ARGUMENT Conform art. 20 din Constituţie, legile interne vor fi interpretate în conformitate cu tratatele privind drepturile omului la care...

Te-ar putea interesa și

Apelul în noul cod de procedură civilă

Lucrarea de faţă îşi propune un studiu aprofundat asupra uneia dintre cele mai importante instituţii de drept procesual civil şi anume apelul. În...

Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul

CUVÂNT ÎNAINTE Statul de drept presupune asigurarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului de către autorităţile publice, fără...

Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia

INTRODUCERE. Orice persoană căreia i s-a lezat un drept oarecare poate pretinde repararea acestuia prin adresarea în instanţa de judecată, ce este...

Apelul - cale ordinară de atac (procesul civil)

INTRODUCERE Prin dispoziţiile de procedură au fost create condiţiile necesare pentru ca instanţele judecătoreşti sau alte organe cu activitate...

Reglementarea Juridică a Apelului în Dreptul Procesual

CAPITOLUL I. INSTITUŢIA APELULUI ÎN DREPTUL PROCESUAL ROMÂN I.1. NOŢIUNEA DE CALE DE ATAC ŞI NOŢIUNEA DE APEL Căile de atac sunt mijloace...

Apelul în Procesul Penal

CAPITOLUL I: Consideraţii introductive privind căile de atac in general şi apelul in special Secţiunea I. Aprecieri privind căile de atac in...

Apelul în Procesul Penal

Capitolul I NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1. Cãile de atac în general Cãile de atac reprezintã acele mijloace prevãzute de lege prin care o hotãrâre...

Instanța apelului

Capitolul 1 - Aspecte introductive privind instituţia apelului 1. 1. Noţiune Apelul a apărut în legislaţiile ţărilor, într-o perioadă în care...

Ai nevoie de altceva?