Autorizarea Executarii Lucrarilor de Constructii

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Autorizarea Executarii Lucrarilor de Constructii.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 3 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

Executarea lucrărilor de construcţie se realizează numai după obţinerea autorizaţiei de contruire.

Autorizaţia de construire este actul de autoritate emis de administraţia publică locală – consiliul judeţean,municipal,orăşeneşc şi comunal - prin care este permisă executarea lucrărilor de construcţii în conformitate cu măsurile instituite de lege privind amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea şi postutilizarea construcţiilor.

Procedura de emitere a autorizaţiei de construire este reglementată de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor cu modificările şi completările ulterioare şi prin normele metodologice elaborate de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.

Autorizaţia de construire este elaborată cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism şi de amenajarea a teritoriului.

Toate categoriile de lucrări, fie că sunt: construcţii civile, industriale, agricole, cele pentru susţinerea instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, pentru infrastructură de orice fel sau de oricare altă natură trebuie realizate numai cu respectarea autorizaţiei de construire şi a normelor de proiectare şi executare a construcţiilor.

Autorizaţia de construire poate fi solicitată de orice persoană fizică sau juridică deţinătoare a dreptului de proprietate asupra imobilului.

Solicitarea emiterii autorizaţiei de construire se poate face fie în mod direct de către proprietarul imobilului, fie prin intermediul unui împuternicit, desemnat în condiţiile legii,care poate fi consultantul, proiectantul, oricare altă persoana fizică sau juridică.

Pentru obţinerea autorizaţiei de construire solicitantul trebuie să se adreseze autorităţii publice locale care a emis certificatul de urbanism şi să depună dosarul cu documentele necesare emiterii autorizaţiei de construire.

Dosarul va curpinde următoarele documente:

a) cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire - completată cu elementele de identificare şi datele tehnice conform P.A.C.;

b) actul doveditor al titlului asupra imobilului, care să îi confere solicitantului dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii;

c) certificatul de urbanism;

Prin referire la art.6 alin 1 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor, prin certificatul de urbanism înţelegem actul de informare prin care se fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării, stabilind cerinţele urbanistice care trebuie să fie îndeplinite prin documentaţia tehnică în funcţie de specificul amplasamentului, cuprinzând şi lista cu avizele şi acordurile necesare în vederea autorizării executării lucrărilor de construcţii, precum şi obligaţia de a contacta autoritatea competentă pentru protecţia mediului, cu privire la evaluarea iniţială a investiţiei şi stabilirea necesităţii evaluării efectelor acesteia asupra mediului în vederea obţinerii actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului(acordul de mediu).

Certificatul de urbanism se întocmeşte în conformitate cu prevederile documentaţiilor de urbanism şi a planurilor de amenajare a teritoriului pentru teritoriul pe care se află imobilul.Acesta se emite de preşedinţii consiliilor judeţene, de primarul general al municipiului Bucureşti, de primarii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, ai oraşelor şi comunelor.

Certificatul de urbanism este redactat pentru autorizarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora,concesionarea de terenuri, adjudecarea prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice în faza de "studiu de fezabilitate"; cereri în justiţie sau în alte scopuri.

Certificatul de urbanism se eliberează solicitantului direct sau prin poştă în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii.

d) proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C.;

Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (PAC) este elaborat de colective tehnice de specialitate, constituind o componentă esenţială a procesului de autorizare.

Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire are la bază proiectul tehnic şi este elaborat în conformitate cu conţinutul-cadru prevăzut în anexa nr. 1 a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii în deplină concordanţă cu cerinţele certificatului de urbanism, cu conţinutul avizelor şi al acordurilor cerute prin acesta.

Executarea lucrărilor de construcţii se poate face numai pe baza proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie.

e) fişele tehnice pentru obţinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic;

Fişele tehnice cuprind elementele de aviz necesare pentru emiterea acordului unic - pe baza cărora se eliberează avizul administratorilor/furnizorilor de utilităţi (apa, canalizare, electricitate, gaze, termoficare, telecomunicatii, salubritate, transport urban, inclusiv pentru restrictiile impuse de retelele de transport energetic sau tehnologic din zona de amplasament), precum şi al instituţiilor descentralizate prevăzute de Lege(pentru securitatea la incendiu, protecţia civilă, protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei).

Fisiere in arhiva (1):

  • Autorizarea Executarii Lucrarilor de Constructii.doc