Codul Vamal

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Codul Vamal.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 19 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

Capitolul I
1.1. Codul Vamal
1.2.1. Operaţiuni de import
1.2. Regimuri vamale definitive
1.2.2. Valoarea în vamă
1.3. Bunuri/exceptate de la plata taxelor vamale la import
1.4. Operaţiuni de export
1.5 Regimurile vamale suspensive
1.5.1 Dispoziţii generale
1.5.2. Operaţiuni temporare
1.5.3. Tranzitul vamal
1.5.4. Antrepozitul vamal
1.5.5. Procedura de autorizare a unui antrepozit vamal
1.5.6. Responsabilităţile utilizatorului de antrepozit
Capitolul II
2.1. Concluzii
2.2. Bibliografie

Extras din document

Capitolul I

1.1. Codul Vamal

Codul vamal se aplicã schimbului de mãrfuri si bunuri dintre România si alte tãri, fãrã a aduce atingere reglementãrilor speciale prevãzute în alte domenii.

Reglementãrile vamale se aplicã în mod uniform pe întreg teritoriul vamal al României, în mãsura în care nu existã dispozitii contrare prevãzute în acordurile si conventiile internationale la care România este parte.

Introducerea sau scoaterea din tarã a mãrfurilor, a mijloacelor de transport si a oricãror alte bunuri este permisã numai prin punctele de trecere a frontierei de stat.

În punctele de trecere a frontierei de stat si pe teritoriul tãrii sunt organizate birouri vamale care functioneazã potrivit legii.

La trecerea frontierei de stat, mãrfurile, mijloacele de transport si orice alte bunuri sunt supuse controlului vamal si aplicãrii reglementãrilor vamale numai de autoritatea vamalã.

Teritoriul vamal al României cuprinde teritoriul statului român, delimitat de frontiera de stat a României, precum si marea teritorialã a României, delimitatã conform normelor dreptului international si legislatiei române în materie.

Teritoriul vamal al României include si spatiul aerian al teritoriului tãrii si al mãrii teritoriale.

1.2. Regimuri vamale definitive

Din punct de vedere al regimului vamal şi al procedurii vamale se pot diferenţia anumite operaţiuni efectuate de agenţii economici, ce intră în categoria regimurilor vamale definitive, după cum urmeaza:

- operaţiuni de import;

- valoarea în vamă;

- operaţiuni de export;

1.2.3. Operaţiuni de import

Importul constă în intrarea în ţară a mărfurilor străine şi introducerea acestora în circuitul economic.

La importul mărfurilor, autoritatea vamală realizează procedura de vămuire şi de încasare a datoriei vamale aferente drepturilor de import, aplicând şi măsurile de politică comercială.

In conformitate cu procedeul Codului vamal al României, persoanele juridice sunt obligate să realizeze importul- mărfurilor în strictă concordanţă cu obiectul lor de activitate, în baza aprobărilor şi documentelor prevăzute de lege şi să ia măsurile necesare pentru vămuirea în termen în vederea introducerii imediate în circuitul economic a mărfurilor importate.

Pentru vămuirea la import, agenţii economici sunt obligaţi să declare si să prezinte mărfurile sosite, depunând totodată documentele de vămuire. Importatorii răspund de întârzierea vămuirii mărfurilor datorată neprezentării în termen a documentelor.

La vămuirea mărfurilor sosite din import, organele vamale sunt obligate sa verifice dacă mărfurile corespund cu datele înscrise în documentele de vămuire din punct de vedere al cantităţii şi naturii lor.

Importul de mărfuri în România este liberalizat. Totuşi, anumite categorii de mărfuri sunt supuse unor restricţii cantitative sau supuse regimului de control, in conformitate cu angajamentele internaţionale asumate de ţara noastră. Lista mărfurilor supuse regimului licenţelor se stabileşte periodic prin ordin al Ministerului Comerţului sau prin hotărâri ale Guvernului.

Ministerul Comerţului eliberează licenţe de import, documente juridice, necesare agenţilor economici la introducerea în teritoriul vamal al României, în condiţiile aprobate prin aceste documente pentru următoarele categorii de mărfuri:

-supuse regimului de control al importului;

-trimise din străinătate ca ajutoare economice;

-care fac obiectul unor contingente tarifare, instituite prin hotărâri ale Guvernului României;

-care sunt supuse regimului licenţelor de import automate.

1.2.4. Valoarea în vamă

Valoarea în vama reprezintă acea valoare care constituie baza de calcul al taxelor vamale prevăzute în Tariful vamal de import al României.

Potrivit Acordului GATT (Acordul General pentru Tarife şi Comerţ ), principiul de baza pentru determinarea valorii în vamă este preţul de tranzacţie, adică preţul efectiv plătit sau de plătit pentru mărfuri, când acestea sunt vândute pentru export cu destinaţia ţării de import. In cazul în care valoarea în vamă nu poate fi determinată potrivit acestui principiu, Acordul stabileşte şi alte metode de evaluare a mărfurilor de import bazate pe valoarea de tranzacţie a mărfurilor identice, a mărfurilor similare, pe baza preţului unitar corespunzător vânzării mărfurilor identice sau similare, pe baza valorii calculate ori pe baza unor mijloace rezonabile compatibile cu principiile şi dispoziţiile generale ale Acordului.

Acordul GATT, pentru determinarea valorii în vama face trimitere la legislaţia naţională pentru stabilirea modului în care se procedează la transformarea în moneda naţională a valorii exprimate în valută. Astfel, în Codul vamal se precizează că se ia în calcul cursul de schimb comunicat de Banca Naţionala a României.

Conform O.G. nr.90 din 2 octombrie 2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României şi a art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice, valoarea în vamă se determină şi se declară de către importator, care este obligat sa depună la biroul vamal o declaraţie pentru valoarea în vamă, însoţită de facturi sau de alte documente de plata a mărfurilor şi a cheltuielilor pe parcurs extern aferente acesteia.

Declaraţia de valoare în vamă poate fi depusă şi prin reprezentant. In această ultima situaţie, răspunderea este solidară.

In cazul în care nu s-a aplicat un tratament tarifar preferenţial, deoarece importatorul nu a prezentat certificatul de origine al mărfurilor, titularul operaţiunii are dreptul să solicite restituirea taxelor încasate în plus.

Cererea de restituire este acceptată, dacă a fost depusă în termenul de valabilitate a certificatului de origine prevăzut în acordurile internaţionale prin care s-a stabilit regimul tarifar preferenţial la care România este parte.

Fisiere in arhiva (1):

  • Codul Vamal.doc