Contenciosul Administrativ

Referat
10/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 31 în total
Cuvinte : 10650
Mărime: 35.74KB (arhivat)
Publicat de: Amza Mircea Nistor
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Balan I

Cuprins

 1. Introducere . pag 3
 2. Capitolul I: Conceptul contenciosului administrativ în doctrina dreptului administrativ şi evoluţia istorică a jurisdicţiei administrative
 3. în dreptul comparat
 4. 1.1 Noţiunea, constituirea şi evoluţia jurisdicţiei administrative .pag 4
 5. 1.2. Apariţia şi tendinţele dezvoltării contenciosului administrativ în RM .pag 7
 6. Capitolul II: Responsabilitatea publică în dreptul comunitar şi influenţa ei asupra sistemelor naţionale
 7. 2.1. Originea responsabilităţii. Efectele dreptului comunitar .pag 11
 8. 2.2. Doctrina şi practica judiciară actuală privind repararea prejudiciului .pag 14
 9. 2.3. Corelaţia dintre răspunderea administrativ – patrimonială şi ierarhia funcţiei publice .pag 18
 10. Capitolul III: Răspunderea administrativ-patrimonială în contenciosul administrativ
 11. 3.1. Răspunderea administrativ- patrimonială a persoanelor publice .pag 23
 12. 3.2. Răspunderea administrativ- patrimonială a funcţionarilor publici .pag 26
 13. Concluzii .pag 31
 14. Bibliografie .pag 32

Extras din referat

Introducere

Dezvoltarea democratică a societăţii civile după anii 90 ai secolului trecut, noile raporturi politice, social-economice, obligaţiunile Republicii Moldova care revin din ratificarea unor tratate internaţionale în domeniul justiţiei, administraţiei publice, apărării drepturilor omului au determinat un nou comportament juridic dintre administratori şi administraţi. Evident, aceste schimbări au generat preluarea în legislaţia naţională a instituţiei juridice a contenciosului administrativ, care se înscrie în standardele existente în societăţile democratice şi are drept scop contracararea abuzurilor şi exceselor de putere ale autorităţilor publice, apărarea drepturilor persoanei în spiritul legii în cazul lezării acestora prin cauzarea unor prejudicii morale sau materiale. Studierea contenciosului administrativ, este actuală şi din punctul de vedere a asigurării realizării unor drepturi, cum ar fi dreptul la liberul acces la justiţie, dreptul de petiţionare, de repunere în drepturi şi despăgubiri a persoanelor, în cazul în care ele se consideră lezate în drepturi în urma unor abuzuri comise de către autorităţile emitente prin adoptarea actelor administrative

Valorificînd o bogată informaţie în această chestiune, se conchide că, în raport cu atribuţiile şi competenţele stipulate în legislaţia în vigoare, gradul de responsabilitate ale aleşilor locali necesită sporit atît pentru votul pe care îl depune la soluţionarea unei sau altei probleme, dar şi asupra altor aspecte de activitate în calitate de consilier.

Tendinţa în acest sens ar putea ajunge pînă la stipularea în Legea privind statutul alesului local a unui capitol aparte privind responsabilitatea acestora, reieşind din caracterul mai specific al legii menţionate, prin care se reglementează activitatea consilierilor consiliilor locale.

„În toate ţările occidentale funcţia principală a responsabilităţii civile constă în a asigura persoanei lezate repararea fraudei cauzate... şi se întîmplă ca ea să fie utilizată drept mijloc de a încurca comiterea unei fraude care ameninţă să se producă, sau chiar un instrument de restabilire a legalităţii”.

Capitolul I: Conceptul contenciosului administrativ în doctrina dreptului administrativ şi evoluţia istorică a jurisdicţiei administrative în dreptul comparat

1.1 Noţiunea, constituirea şi evoluţia jurisdicţiei administrative

În literatura de specialitate consacrată justiţiei administrative este răspîndită opinia, precum că aceste institute juridice au apărut în Franţa, mai apoi în majoritatea statelor europene, în mod adhoc, în rezultatul revoluţiei franceze, în perioada din sec.XVII-XIX.

În epoca feudalismului în Franţa, Germania, Italia un rol important în examinarea plîngerilor cetăţenilor asupra acţiunilor autorităţilor publice îl jucau instanţele de drept

comun care adoptau decizii. În Franţa medievală, parlamentele erau exponentele puterii judecătoreşti superioare administrative în toate provinciile „ competenţa generală a parlamentelor le oferea de rînd cu toate şi competenţa de organ al jurisdicţiei administrative, care soluţiona litigiile de drept public”. Prin urmare, toate sistemele monarhiei absolute din Europa Occidentală au preluat această modalitate de apărare a drepturilor publice şi au funcţionat pînă la crearea în mod ad-hoc a unui institut al jurisdicţiei administrative după un model cu totul nou, generat de istoricele evenimente ale revoluţiei din Franţa de la sf. sec. XVIII-XIX. Tradiţia justiţiei administrative franceze îşi trage originea, din lunga experienţă a vechiului regim şi din concepţiile revoluţionare. O confuzie s-a strecurat în gîndirea revoluţionară, care mult timp a prezentat eronat numeroasele noţiuni ale contenciosului administrativ, între funcţia de a administra şi cea de a judeca, juger l’administration c’est aussi administrer.

Cuvîntul „ contenciós” provine de la latinescul „contentiosus”. Din limba franceză „contanteux”, semnifică organ de jurisdicţie, specializat în rezolvarea litigiilor dintre stat şi persoanele fizice. Un al doilea sens al cuvîntului contencios întruneşte în sine noţiunea de sistem de norme după care se rezolvă litigiile de către acest organ.

Însăşi prin definiţie, contenciosul administrativ regrupează totalitatea regulilor aplicabile la soluţionarea juridică a litigiilor apărute în urma activităţii administrative, ce sînt îndreptate atît spre impunerea unui comportament legal al autorităţilor administraţiei publice în activitatea lor, cît şi repararea prejudiciilor morale şi materiale apărute în legătură cu lezarea unor drepturi ale persoanelor fizice şi juridice.

Preview document

Contenciosul Administrativ - Pagina 1
Contenciosul Administrativ - Pagina 2
Contenciosul Administrativ - Pagina 3
Contenciosul Administrativ - Pagina 4
Contenciosul Administrativ - Pagina 5
Contenciosul Administrativ - Pagina 6
Contenciosul Administrativ - Pagina 7
Contenciosul Administrativ - Pagina 8
Contenciosul Administrativ - Pagina 9
Contenciosul Administrativ - Pagina 10
Contenciosul Administrativ - Pagina 11
Contenciosul Administrativ - Pagina 12
Contenciosul Administrativ - Pagina 13
Contenciosul Administrativ - Pagina 14
Contenciosul Administrativ - Pagina 15
Contenciosul Administrativ - Pagina 16
Contenciosul Administrativ - Pagina 17
Contenciosul Administrativ - Pagina 18
Contenciosul Administrativ - Pagina 19
Contenciosul Administrativ - Pagina 20
Contenciosul Administrativ - Pagina 21
Contenciosul Administrativ - Pagina 22
Contenciosul Administrativ - Pagina 23
Contenciosul Administrativ - Pagina 24
Contenciosul Administrativ - Pagina 25
Contenciosul Administrativ - Pagina 26
Contenciosul Administrativ - Pagina 27
Contenciosul Administrativ - Pagina 28
Contenciosul Administrativ - Pagina 29
Contenciosul Administrativ - Pagina 30
Contenciosul Administrativ - Pagina 31

Conținut arhivă zip

 • Contenciosul Administrativ.doc

Alții au mai descărcat și

Răspunderea Patrimonială a Angajatorului

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE PRIVIND RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ 1.1 . Definiţia răspunderii patrimoniale (noţiune) Principala modificare de esenţă...

Ultrajul

Capitolul l. Noţiuni introductive privind infracţiunea de ultraj 1.5 Noţiunea de autoritate În sistemul de organizare al societăţii un rol...

Contenciosul

INTRODUCERE Viaţa într-o societate democratică presupune, în primul rând, respectul reciproc al indivizilor care o alcătuiesc, care poate menţine...

Condițiile acțiunii directe în contenciosul administrativ

CONDITIILE ACTIUNII DIRECTE IN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV Intr-un stat intemeiat pe ordinea de drept, institutia contenciosului administrativ...

Procedură administrativă - recursul administrativ

1. Introducere Procedura administrativă prealabilă, sub forma recursurilor administrative, semnifică o posibilitate a subiectului vătămat de a se...

Contenciosul Administrativ în Republica Moldova

Introducere Actualitatea lucrarii Începînd cu anii ’90 , Republica Moldova, odată cu căderea regimului sovietic, a trecut pe o nouă cale de...

Răspunderea patrimonială a salariaților

Instituția răspunderii juridice este o componentă fundamentală a dreptului, întrucât prin acest instrument se asigură ordinea de drept, se menține...

Referat Contencios Administrativ

1. Condiţiile acţiunii în contencios administrativ Sintetizând reglementările cuprinse în Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, putem...

Te-ar putea interesa și

Proces de judecată a litigiilor

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV I.1 Noţiunea de contencios administrativ Intr-un stat intemeiat pe ordinea...

Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ

Introducere Apararea și ocrotirea drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor stipulate în Constituție și alte legi ale statului, în...

Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța

INTRODUCERE După cum este cunoscut, principiul separației puterilor în stat, potrivit căruia sunt organizate şi funcţionează cele trei puteri în...

Contenciosul Administrativ

INTRODUCERE Viaţa într-o societate democratică presupune, în primul rând, respectul reciproc al indivizilor care o alcătuiesc, care poate menţine...

Aplicarea în Contencios Administrativ a Prevederilor Articolului 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului Privind Dreptul la un Proces Echitabil

CAPITOLUL I CONTENCIOS ADMINISTRATIV 1.1. Noţiuni introductive Etimologic, cuvântul contencios provine prin filieră franceză (contentieux =...

Contenciosul Administrativ în România

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE. EVOLUŢIA ISTORICĂ A CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV SECŢIUNEA 1 INTRODUCERE ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV ROMÂN...

Controlului administrativ

ARGUMENT Dreptul administrativ, ca ramură a dreptului public, este strâns legat de noțiune administrației publice. Această legătură de cauzalitate...

Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea

Capitolul I Noţiuni introductive Secţiunea 1 Administraţia Publică §1. Executivul 1. Puterea executivă. Această noţiune este foarte vagă având...

Ai nevoie de altceva?