Contractul Administrativ

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Contractul Administrativ.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 5 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ionescu Matei

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

Noţiunea de contract administrativ

Organele administraŃiei publice, pentru a realiza sarcinile ce le revin, folosesc nu numai actele administrative care au un caracter unilateral, ci folosesc si contractele, care sunt acte administrative

bilaterale, în special prin faptul că sunt supuse unor reguli de drept public, care fac parte din regimul de drept administrativ.

Contractele administrative sunt acte juridice pe care le încheie organele administraŃiei publice cu cei administraŃi, acte care cuprind un acord de voinŃă generator de drepturi si obligaŃii pentru părŃile contractante.

Din punct de vedere al regimului juridic aplicabil, potrivit art.2 alin.(l) lit.c) fraza a Ii-a din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, contractele administrative sunt asimilate actelor administrative, adică acele contracte încheiate de autorităŃile publice care au ca obiect:

- punerea în valoare a bunurilor proprietate publică;

- executarea lucrărilor de interes public;

- prestarea serviciilor publice;

- achiziŃiile publice.

Principalele caractere ale contractelor administrative sunt:

- caracterul sinalagmatic, în sensul că atât autoritatea administrativă, cât si persoana de drept privat au obligaŃii în

Organele administraŃiei publice, pentru a realiza sarcinile ce le revin, folosesc nu numai actele administrative care au un caracter unilateral, ci folosesc si contractele, care sunt acte administrative

bilaterale, în special prin faptul că sunt supuse unor reguli de drept public, care fac parte din regimul de drept administrativ. Contractele administrative sunt acte juridice pe care le încheie organele administraŃiei publice cu cei administraŃi, acte care cuprind un acord de voinŃă generator de drepturi si obligaŃii pentru părŃile contractante37.

Din punct de vedere al regimului juridic aplicabil, potrivit art.2 alin.(l) lit.c) fraza a Ii-a din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, contractele administrative sunt similate actelor administrative, adică acele contracte încheiate de autorităŃile publice care au ca obiect:

- punerea în valoare a bunurilor proprietate publică;

- executarea lucrărilor de interes public;

- prestarea serviciilor publice;

- achiziŃiile publice.

SecŃiunea a 2-a Caracterele contractelor administrative

Principalele caractere ale contractelor administrative sunt:

- caracterul sinalagmatic, în sensul că atât autoritatea administrativă, cât si persoana de drept privat au obligaŃii în

3.2. Obiectul contractelor administrative

Obiectul contractelor administrative este prezentat în mod concret în actele normative care le reglementează, cum sunt, spre exemplu: Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităŃilor economice de stat ca regii autonome si societăŃi comerciale, Legea fondului funciar nr.18/1991, Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor, O.U.G. nr.60/2001 privind achiziŃiile publice etc. Potrivit art.2 alin.(l) Htx) din Legea nr.554/2004, obiectul contractelor administrative poate consta din:

- punerea în valoare a bunurilor proprietate publică;

- executarea lucrărilor de interes public;

- prestarea serviciilor publice;

- achiziŃiile publice.

3.3. Clauzele contractelor administrative

Clauzele contractelor administrative nu sunt negociabile, ele fiind stabilite prin lege sau pe baza si în executarea legii de către organele administraŃiei publice, cealaltă parte contractantă,

particularul, având doar posibilitatea să le accepte, caz în care va încheia contractul, sau să le refuze, caz în care nu se va realiza acordul de voinŃă, iar contractul nu se va încheia.

Clauzele contractelor administrative, pe care autoritatea administrativă le va stabili pe baza si în executarea legii, se vor materializa într-un caiet de sarcini, în care sunt trecute drepturile

si obligaŃiile părŃilor.

3.4. Executarea contractelor administrative

Executarea obligaŃiilor care decurg din contractele administrativese deosebeste de executarea obligaŃiilor care decurgdintr-un contract civil sau dintr-un contract comercial, prinaceea că autoritatea administrativă, pe parcursul executăriicontractului, va putea proceda la denunŃarea acestuia atunci când interesulpublic impuneacest lucru.

Astfel, potrivit art.8 alin.(4) din Legea nr.554/2004, la soluŃionarea litigiilor legate de încheierea, aplicarea si executareacontractelor administrative, instanŃa de contencios administrativ vaavea în vedere regula după care principiul libertăŃii contractualeeste subordonat principiului priorităŃii interesului public.

într-o asemenea situaŃie, instanŃa de contencios administrativ va putea, potrivit art.18 alin.(4) lit.d) din Lege, să pronunŃe o otărâre prin care să suplinească consimŃământul unei părŃi, când

interesul public o cere.

3.5. Regimul juridic aplicabil contractelor administrative în doctrina administrativă s-a exprimat opinia"8 potrivit căreia contractelor administrative li se aplică atât regulile de

drept civil, cât si regulile de drept administrativ, dar si opinia39 că acest gen de contracte este supus unui regim de drept public.

Legat de problema regimului juridic aplicabil contractelor

administrative s-a pus si problema jurisdicŃiei în cazul litigiilor care se ivesc între părŃile contractante cu privire la încheierea si executarea acestora. în perioada cât Legea nr.29/1990 s-a aflat în vigoare, a funcŃionat regula după care aceste contracte, fiind acte de gestiune, sunt exceptate de la controlul instanŃelor de contencios, potrivit art.2 litd) din lege. Totusi, au existat si excepŃii, precum cea reglementată de O.U.G. nr.60/2001 privind achiziŃiile publice, care prevedea

competenŃa instanŃelor de contencios administrativ pentru soluŃionarea litigiilor legate de contractele administrative ce aveau ca obiect achiziŃii publice.în momentul de faŃă, după intrarea în vigoare a Legii nr.554/2004, prin asimilarea contractelor administrative cu actele administrative, instanŃele de contencios administrativ au dobândit o competenŃă deplină si exclusivă în ceea ce priveste soluŃionarea litigiilor care apar în fazele premergătoare încheierii unui contract

administrativ, precum si a oricăror litigii legate de aplicarea si

executarea acestuia.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contractul Administrativ.docx